This page contains a Flash digital edition of a book.
PSvdW 21 augustus 2010


34 theater


toneel ZATERDAG21AUGUSTUS BettyAsfaltComplex Inbedis het fijn toeven(20:30)PaulHae- nenschreefenregisseerdevoor MikeStarinkenzijn vriendJeroen Boseenstukovertweejeugdige mannendiehetbeddelen. MartinLutherKingpark  7Hills theatre(19:00)T/m22 augustusDeParade.Hedendaag- sekunst alstheaterdoorSinanEfe enIpekM.Sur.  Dewasserette (19:00)T/m22 augustusDeParade.HetVolks- operahuisendeTolhuistuinmet muziektheateroverdeillegale wasseretteDeWitteReus.Meto.a Rogier Schippers (ooktekst), Rixt LeddyenJefHofmeister.  Eendoekjevoorhet bloeden graag(19:00)T/m22augustusDe Parade.Hausmaggermeteenab- surdistischevoorstelling.  GodinFrankrijk (19:00)T/m22 augustusdeParade.Raymondede Kuyper,PaulR.KooijenGerindo Kardadinatameteenkomedievan NathanVechtovereenechtpaar datuitonvredenaarFrankrijkver- huist.Regie GijsdeLange.  Haarpijn–theworld’s finest haarshow(19:00)T/m22augus- tusopdeParade.MylouFrencken enChristinevanStralenmeteen voorstellingoverhaaralsbelang- rijkonderdeelvanjeidentiteit.Re- gieMikeBoddé.  Icarus (19:00)T/m22augustus opdeParade.PeerGrouPgeefteen kijkje indecockpit.MetNielsCroi- setenWolterMuller,regieFloris vanDelft.  Ikbeloofdatikonvoorzichtig zal zijn (19:00)DeParade.Orkater meteenabsurdistischevoorstel- lingdoordemakersvanKoud meisje:PaulvanderLaan, Ria Marks,ArendNiksenMickPaau- we,regieSannevanRijn.  Irritant (19:00)DeParade:De Vogelfabriekmeteenvoorstelling overirritatiesvanmensen.Met SanneVogel,NadjaHüpscheren Egert-JanWeeber,eindregie Ivar vanUrk.  MegaPoll (19:00)T/m22augus- tusopdeParade.Hendrick-Jande Stuntmanmeteenvoorstelling, waarin vrijheidvanallekanten wordtbelicht.  Pulp&fiction (19:00)T/m22au- gustusopdeParade. FrankLam- mersleidt–net alsvorigjaar–een show,waarinallesdraaitom schrijversenliteratuur.Meteen gevuldeboekenkast,wijn of frisen hetPulp&fictielied.  Thefreak–celluloidfever2 (19:00)T/m22augustusopdePa- rade.EAST74meteenenerveren- demixvantheater,filmenlive muziekendewereldvandecult- regisseurTodBrowning.TekstTon


VorstenboschenKiekHouthuij- sen,spelo.a. RixtLeddy, Jorrit Ruijs enElisaBeuger,regieArjenHosper enMartijnVorstenbosch.  Thuisbenjenooit alleen(19:00) T/m22augustusopdeParade. TheaterOostpoolmeteenstuk vanRikvandenBos,MarcelOste- ropenHannahvanWieringenover echtemensenmetechtegevoe-


Festival:comedytheaterdoorMi- moumOuledRadi,WouterdeJong enSinanCihangirwaarinper- soonlijkeverhalenenidentiteit centraalstaan.


ZONDAG22AUGUSTUS MartinLutherKingpark  7Hills theatre(19:00)Zie zaterdag.


WOENSDAG25AUGUSTUS BijlmerParktheater Finale In- terculturelemonologen2010 (20:00)Finalevanschrijf-enthea- terprojectvanNeskeBeksoverin- terculturaliteit,metervarenen minderervarenacteursenschrij- vers.Spel o.a.HildeSegondvon Branchet,CollinSchoreae.a. OpenluchttheaterA’damseBos  3x30(21:30)T/m4september (beh.ma).Eenavondmeteersthet theatralebeeldconcertCeci n’est pasjazzvanThomasSpijkerman enWilkoSterke,om22:00demi- mevoorstellinngIwas herevan PamélaMenzoenAnnevanDorp endaarnaMuchadoaboutnot- hinginsneltreinvaartdoorKarina Kroft.Mettelkensanderepresen- tatoren,onderwieHansKesting, HuubvanderLubbe,Roeland FernhoutenPauldeMunnik.Bij twijfelachtigweerkanvanaf 18:00wordengebeld ofdevoor- stellingdoorgaat. Stadsschouwburg Hedda Gabler (20:00)Ziezaterdag.


VONDELPARKHet seizoenvan het VondelparkOpen- luchttheaterwordt zaterdag21augustus afgesloten door cabaretiers Jan vanMaanen en SaraKroos (foto).


lens.Spel KristenMulderenRick PaulvanMulligen,regieMarcus Azzini.  Wateenbak(19:00)T/m21au- gustusopdeParade.Humoren mentalismemetRobenEmiel. OpenluchttheaterA’damseBos  DonQ(atyourservice) (21:30) T/m22augustus.Gastregisseur JeroenvandenBergschreefeen komedie,gebaseerdophetver- haalvanDonQuichot.Het stuk toonteenschrijverineenverlopen hoteldatgerundwordtdooreen bevlogeneigenaar.Inhet hotel zijnmeerdereschrijvers die allen hetzelfdestukproberenteschrij- ven.Spel o.a. Felix-JanKuypers, AatCeelenenMaartenWansink. CoregieJakobAhlblom,muziek JaapvanKeulen. Bijtwijfelachtig weerkanvanaf18:00wordenge- beld ofdevoorstellingdoorgaat. Stadsschouwburg  HeddaGabler (20:00)Rabozaal t/m4september (beh.zoma). ToneelgroepAmsterdammetop- nieuwdeklassiekervanHenrikIb- senoverdewildeHedda,die zich gevangenvoelt ineenoersaaihu- welijk.Bewerking JudithHerz- berg,spel o.a.HalinaReijn,Barry Atsma,RoelandFernhoutenJacob Derwig, regieIvovanHove. CultuurparkWestergasfabriek  BadBoyBlues (19:00)LiteSide


 Dewasserette (19:00)Zieza.  Eendoekjevoor het bloeden graag(19:00)Ziezaterdag.  GodinFrankrijk (19:00)Zie zaterdag.  Haarpijn–theworld’s finest haarshow(19:00)Ziezaterdag.  Icarus (19:00)Ziezaterdag.  MegaPoll (19:00)Ziezaterdag.  Pulp&fiction (19:00)Zie zaterdag.  Thefreak–celluloidfever2 (19:00)Ziezaterdag.  Thuisbenjenooit alleen(19:00) Ziezaterdag.  Wateenbak(19:00)Zie zaterdag. OpenluchttheaterA’damseBos  DonQ(atyourservice) (21:30) Ziezaterdag. CultuurparkWestergasfabriek  Sahanstorytelling (17:00)Lite- SideFestival:deIraanseschrijver SahandSahebdivanimeteenver- halendeperformanceoverderei- zendie hijmaakte.  Theblack virgins (20:00)Lite- SideFestival:BallhausNaunyn- strassemethettheaterdebuut vandeDuits-Turksefilmregisseur overhoeseksendeislamzichtot elkaarmoetenverhouden.


DINSDAG24AUGUSTUS Stadsschouwburg Hedda Gabler (20:00)Ziezaterdag.


DONDERDAG26AUGUSTUS OpenluchttheaterA’damseBos  3x30(21:30)Ziewoensdag. Stadsschouwburg Hedda Gabler (20:00)Ziezaterdag.


VRIJDAG27AUGUSTUS OpenluchttheaterA’damseBos  3x30(21:30)Ziewoensdag. Stadsschouwburg Hedda Gabler (20:00)Ziezaterdag.


cabaret ZATERDAG21AUGUSTUS


MartinLutherKingpark  Goochelcabaret uit Duitsland (19:00)T/m22augustusopdePa- rade.VoorstellingdoorHansZim- merman, ‘deenigegrappigeDuit- ser’. Hij isdanookafkomstiguit Nederland. VondelparkOpenluchttheater  JanvanMaanen(20:30)Cabaret doordewinnaarvandeWimSon- neveldAward2010.  Boheems(21:00)Muzikaalca- baretdoorSaraKroos,metMartijn Breebaartals leidervandeband.


ZONDAG22AUGUSTUS MartinLutherKingpark  Goochelcabaret uit Duitsland (19:00)Ziezaterdag.


musical ZATERDAG21AUGUSTUS


Carré Crazyshopping(20:00) T/m5september (beh.ma). Star- dustTheatrebrengteennieuwe musicaloverhetwelenweevan shoppen.Met o.a.TonyNeef,Antje Monteiro,MirandavanKralingen, CaseyFranciscoenCarolinaMout. Metgospelmuziekenbekende hits.Carréisaangekleedalswa-


renhuiseniedereenkrijgteen goodiebag.Vormgevingenkos- tuumsJanAarntzen,choreografie StanleyBurleson.


ZONDAG22AUGUSTUS Carré Crazyshopping(14:00) Ziezaterdag.


DINSDAG24AUGUSTUS Carré Crazyshopping(20:00) Ziezaterdag.


WOENSDAG25AUGUSTUS Carré Crazyshopping(20:00) Ziezaterdag.


DONDERDAG26AUGUSTUS Carré Crazyshopping(20:00) Ziezaterdag.


VRIJDAG27AUGUSTUS Carré Crazyshopping(20:00) Ziezaterdag.


openpodium DINSDAG24AUGUSTUS


TrickyTheater Jekandepotop! (21:00)Ook31augustus.Openpo- diumvoor allegenresdieniet in eenmaatpakpassen.


enverder ZATERDAG21AUGUSTUS


Europaboulevard Junglefanta- sy(15:0020:00)T/m22augustus. NieuwevoorstellingvanCircus Renz,metdertigartiestenuitacht landenenmeerdanveertig die- ren.Meto.a.deleeuwentemmer TomDieckjr.,het krachtpatsers- duoSerjo, indetrapezedeFlying NevesuitBraziliëendeclownsMi- koenFrenky.Spreekstalmeester is RobertRonday. TrickyTheater MagicSail (20:30)Gastheerengoochelaar WoedyWoetverrast zijngasten meteenmagischeavond,metuit- zichtophetIJ.


ZONDAG22AUGUSTUS Europaboulevard Jungle fanta- sy(13:0016:30)Ziezaterdag. MartinLutherKingpark  Hetgala (19:00)DeParade.Slot methoogtepuntenvandetwintig- steParadeendeuitreikingvande Mus,deprijsvoordemeestveel- belovendeartiest oftheatergroep vandeParade2010.


adressen theater Betty Asfalt Complex (6264695)NZVoorburgwal 282. BijlmerParktheater (3113933) Antonde Komplein 240. Carré (0900-2525255) Am- stel 115-125. Europaboulevard (0909- 5030060) Europaboulevard.Martin Luther Kingpark (www.deparade.nl)Martin Lu- therKingpark.Openluchttheater Amster- damseBos (6433286) DeDuizendmeter- weg7. Stadsschouwburg (6242311) Leid- seplein 26. Tricky Theater (6269383) Oos- terdokskade 10. VondelparkOpenlucht- theater (6731499) Vondelpark. Cultuur- parkWestergasfabriek(www. liteside.nl)Westergasfabriekterrein.


HETGALA In hetMartin Luther Kingpark is zondag 22 augustus Hetgala en tevens het slot van De Parade methoogtepunten vandezetwintigsteeditie.


FOTOROGIERVELDMAN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com