This page contains a Flash digital edition of a book.
PS12 schakenTheoHommeles


Jeugd inAmsterdamopvoorsprong H


alverwegehet NH Schaak- toernooiinAmsterdam gaan Anish Giri en Boris Gelfand aankop.Dezes-


tienjarigeGiri steekt Loek vanWely nuwelheel ergnaar de kroon. In ra- tingontliepen ze elkaar al nietmeer en in het onderlinge treffenkon Giri nota bene met zwarteen puntlaten aantekenen. Is daarmee het pleit beslecht of kanVanWely vermoeid- heid,naeenzwaartoernooiinNoor- wegen, als excuus aanvoeren?Een onderlingematch,zoals in 1998tus- sen Timmanen VanWely, zou opdit momentzeerwelkomzijn.


VanWely(2677)-Giri (2672)


1.c2-c4c7-c6 2.Pg1-f3 d7-d53.e2- e3 Pg8-f6 4.Pb1-c3 e7-e65.b2-b3 Pb8-d7 6.Lc1-b2 De meestgespeel- de zet,maar volgens Giri niet de be- ste. Na 6. Dc2 kan6...e5 niet vanwe- ge 7.cxd5 cxd5 8.Pb5 6... e6-e57. Dd1-c2a7-a6 8.c4xd5 c6xd5 9.g2- g4Eenniet alledaagsezet.Tochwas het geen verrassingvoor de zwart- speler.“Witheeft in de opening niets bereikt, maar wil toch wat doen.Ikwist echter dat de zetniet echt gevaarlijk konzijn.” 9. ... h7- h610.Th1-g1e5-e4


Ziediagram1


VanWelyofferteen stuk voor twee centrumpionnenendat oogt heel redelijk. De zwarte koningblijft voorlopiginhet midden staanen zwartheeft weinigbewegingsvrij- heid.Giri had hier echter al gezien dat hijzichnaeen paar een kleine concessie konveroorloven, waar- door hij zijn stukkenzou kunnen ontwikkelen. 11.Pc3xd5 Pf6xd5 12.Dc2xe4+Pd5-


Ziediagram2 Diagram1Diagram2Diagram3


e7 13.Ta1-c1Pd7-f6! Hier gaat het om. Zwartaccepteert een vermin- kingvan zijn pionnenstructuur maarwordt sterkeropdezwarte vel- den. 14.Lb2xf6g7xf6 15.Lf1-c4Lf8- g7 16.h2-h4Dd8-d617.Pf3-d4Ke8- f8 18.f2-f4 h6-h519.Pd4-f5 Lc8xf5 20.g4xf5 De lopervan zwartisop- gesloten en de pion op b7 staat aan- gevallen. Hetlaatsteprobleem kan snelwordenopgelost.20....Ta8-d8 21.Ke1-e2! Een verbluffende zet. Na het tamme 21.Tg2Dd7 kanwit de pi- on op f5 nietmeerdekken. 21. ...b7- b5 Terechtversmaadt Giri de pion. Na21...Dxd2+22.Kf3dreigtwit lastig Txg7.Op22... Pc6volgt 23.Lxa6 en op 22... Te8volgt actief 23.Tcd1 Db4 24.a3!Dc5 (24...Dxa3 25.Lxf7!) 25.Dxb7 en wit doetnog mee. 22.Lc4-d3Pe7-d523.Ke2-f3 Pd5xf4! Een uitroepteken voor de brutaliteit. 24.De4xf4 Dd6xd3 25.Tg1-g2 Nogiszwart niet los.Giri doetnuachtkleinezetjes waarna alles vanhemgoed staat. 25. ...Td8- e8 26.Tc1-g1Th8-h7 27.Df4-b4+ Kf8-g8 28.Db4-c5Kg8-h8 29.b3- b4 Lg7-h630.Tg1-c1 Th7-g7 31.Tg2xg7 Kh8xg7 32.Tc1-g1+ Kg7- h7 33.Dc5-a7 Dd3xf5+34.Kf3-e2 Df5-e6Witgeeft het op.


In de vijfde ronde wonGiri een moeilijkepartij omdat hij in tijd- nood helderbleef.


Giri (2672)-Nielsen(2700)


1.d2-d4Pg8-f6 2.c2-c4g7-g6 3.Pg1-f3 Lf8-g7 4.g2-g30-0 5.Lf1- g2 c7-c66.0-0 d7-d57.b2-b3 d5xc4 8.b3xc4 c6-c59.Lc1-b2Dd8-b6 10.Dd1-b3Pf6-e411.e2-e3Pb8-c6 12.Pf3-e5 Pe4-d6 13.Pb1-d2Lc8-e6 Beterwas 13...cxd4 14.exd4 en pas dan 14... Le6. Giri wint nu eenpion, maar niet zonder meer. 14.Lg2xc6 b7xc6 15.d4xc5 Db6xc5 16.Lb2-d4 Dc5-a5 17.Pe5xc6Da5-c7 Ook 17...Dxd2 18.Tfd1(!)De2 19.Pxc6+ Kh820.Lxg7+Kxg721.Txd6 Lh3 moest worden berekend. Witverde- digt zichgemakkelijkmet bijvoor- beeld 22.c5Df3 23.Dd5 18.Ld4xg7 Kg8xg719.Db3-c3+Kg7-g820.Pc6- a5 Ta8-b8 21.Tf1-c1 Tf8-c8 22.Dc3- e5 De extrapion is geen grootbezit. Middels 22...Tb4! met de ideeTa4 herovertzwart hem. Hetstaat dan gelijk. 22.... Le6-h3?! 23.Pa5-b3 Tb8-b4 Na 23...Db7 volgtniet 24.Dd5? Txc4!, maar 24.e4(Giri). 24.c4-c5Dc7-b725.f2-f3 Pd6-b5


26.Kg1-f2? Gebaseerd op eenreken- fout.Giri wildezijn vrijpion niet op- geven, maar had met 26.c6! Txc6 27.Txc6Dxc628.Dxe7 eenvoudigeen gezonde pluspionkunnen overhou- den. 26...Lh3-e6 27.Tc1-c2 De be- doelingachter26.Kf2 wasomnu 27.c6tespelen, maar het werkt niet. 27...Txc628.Pa5 Dd7!29.Pxc6 Dxd2+ 30.Kg1 Tb2 en wit wordt matgezet. De tekstzet kostteveel tijd en Giri begondedruk vandeklok te voe- len. 27...Pb5-a3 28.Tc2-c3Pa3-b5 29.Tc3-c2 Pb5-a3 30.Tc2-c3Pa3-b5 31.Tc3-d3 Db7-a6! Eenlastige zet voor eentegenstander met tijdspro- blemen. Giri vindtechtereen goede manier om vooruit te schaken. 32.Pd2-e4! Pb5-d6 33.Pe4xd6 Niet 33.Txd6exd634.Pf6+ Kf8 en wit heeft niet meerdan remise. 33...Da6xd3 34.Pd6xc8 Le6xc8 De tussenzet 34...Dc2+? werkt contra- productiefna35.Ke1 Lxc8 36.Td1. 35.Ta1-e1 Sterker was35.g4!bij- voorbeeld 35... Tc436.Pd4Tb4 37.Dxe7 Tb2+38.Kg3Dd2 39.De8+ Kg740.Kf4 Dxh2+41.Ke4,endewit- te koningismidden op het bordvei- lig. Ook Nielsen wasinmiddelsintijd- nood geraakt. 35...Tb4-c4 Sterker


37...Tc4-c1??Eenblunderdie direct de partij kost.Nahet correcte 37...Tb4!ishet,ook met twee pion- nen meervoor wit,nog niet duide- lijk.38.g4 38.Tb2+39.Kg3Dd2 dwingt wit eeuwig schaak te zoe- ken, maar 38.Dd8+ Kg739.Da5! houdthet voordeel waarschijnlijk vast. 38.De7-d8+ Kg8-g7 39.Pd4- e6+Zwartgeeft het op.


De Amerikaanse kampioen Hikaru Nakamurakrijgt hopelijk geen af- keer vanNederland. Vorigjaar was hij snipverkouden en speeldehij zeer slecht. Na winst op Ljubojevic in de eersteronde lukt opeens niets meer.Deonderstaande partij zou hij graagsnel vergeten, maar of dat gemakkelijk is?


Nakamura(2729)-Gelfand(2738) Ziediagram3


Zwartkan niet verliezenenstaat zelfs eentikje gemakkelijker.Wit kaneigenlijk ookniet verliezen, maar het luktNakamuratoch. 33.h2-h4? g5xh4 34.Kg1-h2Tb8- d835.Ta3-e3 f7-f536.Te3-e5Kg8-f7 37.Kh2-h3Kf7-f6 38.Te5-c5Kf6-g5 39.Tc5xc4 b5xc440.Tb4xc4 Td8- d1 41.Kh3-h2 e6-e542.Tc4-a4 Wit dacht hier langnaover42.f4+,maar het is hoogstwaarschijnlijk niet ge- noeg. Na42.Td6speeldewitnogdertigzet- tendoor alvorens hij opgaf.


De jeugdleidthalverwegemet 13,5 tegen11,5


denksport


ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


was35...Le6! 36.Pb3-d4 Lc8-a6 37.De5xe7


dammenNikhila


Denkpatronen tegen het licht gehouden H


et geheugenvan groot- meestersenhun reken- kracht zijn vermoedelijk sterker ontwikkelddan


die bij de gemiddelde hoofdklasser. Daarmee hebben ze een ‘natuurlij- ke’voorsprong. AlexdeVoogt pro- beert deze stellingteonderbouwen met eenonderzoeknaar de denkpa- tronen vandeverschillende dam- mers. De Voogt, psycholoogenver- bonden aandeUniversiteit van Maastricht,onderwierp de deelne- mersaan het open toernooiinNij- megenaan eenaantal testen. Eendergelijkonderzoekisnooit


eerder bijeen grootdamevenement uitgevoerd. De testen moeten meer inzicht geveninhet denkproces van de spelers. De Voogtbenaderthet denkproces vanuit de cognitieve psychologie. Erwasredelijkwat be- langstellingommee tedoen,ookbij eenaantal vooraanstaande groot- meesters. Metdetestresultaten hoopt De Voogtmeer kennis te krij- genoverhet verschil in benadering en vaardigheid bijdeverschillende speelsterktes. De getoonde overwinningenvan


viergrootmeestersuit de toptien maken ook zonder onderzoekal veel duidelijk.Strategischinzicht, theoretische kennis en rekenkracht in het eindspel gevendedoorslagin de partijen vanGuntis Valneris


Diagram1Diagram2Diagram3


(toernooiwinnaar),Martin Dolfing (goed voor brons), AlexeiDomchev (zesdeopdeeindlijst)enMourodul- lo Amrillojev(de nummer acht in Nijmegen).


Valneris-Lemmen2-0 1.34-2917-21 2.40-3421-263.45-40 11-174.50-45 6-11 5. 32-2817-21 6. 38-32 21-277.32x21 26x178.42-38 19-239.28x1914x23 10.35-30 10-14 11. 40-3520-25 12.37-3217-21 13.31- 26 21-2714. 32x2116x27 15.41-37 12- 17 16.48-42 17-22 17.37-3114-19 18. 30-2419x30 19.35x24 7-12 20.46- 41 12-1721. 41-371-6 22.44-40 Na 37-32!? hoeft witderuil 15-2025-30 22-2717x37 niet te vrezen. In tegen- deel zelfs:36-31!37-42 38-3242-48 44-3930x39laat Jasper Lemmen


vanwegedetempoverhouding (plusvijftien) eenzware verdedi- ging.DeEuropese studentenkampi- oen heeft na 37-32weliswaar een tweede pijlopzijnboog,maar8-12!? 13-1925-30 22-27isnaslaanmet 13x22! eenfiasco. 22.... 8-12 23. 37-3211-16 De terug- tochtmet 2-7en22-28 is evenmin zonder zorgen. 24. 32x2116x27 25. 42-3723-28? Zie diagram 1: ook 6-11 is geen pretje voor dezwartspeler. 26.38-32 27x38 27.43x23 6-11 28. 23-19!3-8 29.37-325-10 30.32-28 11-16 31.31-27! Op 49-43? volgt9-14 28-2315-20! Z+ 31.... 22x31 32.26x372-7 33. 47-41 16-21? Uitstel vandeactie 18-23 maakt de zaak alleenmaar erger.


34. 49-4321-2635. 37-3217-21 36. 41-3721-2737. 32x2126x1738. 37-32 17-2139. 43-38 21-26? 40.24-20! 25x23 41.28x1913x24 42.29x20 15x24 43. 36-3126x28 44.33x11 en zwartgaf het op.


Teijn-Dolfing0-2 D2: 44. 32-2713-1945. 37-32 Na 47- 41 24-2944-40! heeftFrans Teijn weinigproblemen. 45.... 18-22 46.27x18 12x2347. 39- 33 17-21 48.44-39? Kostbaar tijdver- lies:deopmarsmet 47-41! laatvol- doende verdediging. 48.... 7-11 49.47-41 Op 47-4223-29 42-3811-17!Z+ 49.... 11-1650.28-22 23-2851.32x23 19x1752. 39-3424-30! Alles staat goed voor dezwartspeler


53. 25-2030x28 54. 20x9 4x1355. 15-10 17-22 56.41-37 21-27! en wit houdthet voor gezien.


Domchev-Woolschot 2-0 1. 33-2920-252.39-3314-203.44-39 10-14 4.32-2817-225.28x1711x226. 37-325-10 7. 41-377-11 8. 46-4111-17 9. 50-446-11 10.31-262-7 11. 37-31 19-2312. 32-2714-19 13.29-2420x29 14.33x24 19x30 15.35x24 23-28 16. 38-33 10-14 17.42-38 14-19 Op 28- 32?destandaardactie met 27-21en 24-19! 18.40-35 19x30 19.35x24 9-14 20. 45-404-10 Na 14-1940-35 3-9 34-29? wonSijbrandsdetweedematchpar- tij vanTsjizjov(WK1990). 21. 48-423-9 Op 28-32? volgtnu27- 21 24-1941-37 33-28W+ 22.42-37 14-19? 23. 33-29! en Bert Woolschot lietzichdedamzet29-24 27-2138-32 nietmeerbewijzen.


Amrillojev-VanBakel2-0 D3: 29.... 15-20 Kees vanBakel hoopt zijn linkervleugel op orde te brengen,maarzijnRussischetegen- standerreageertalert. 30.38-33 10-1531. 37-31! 26x3732. 42x31 11-1733. 43-38!24-29(?)34. 33x24 20x2935. 30-24! 19x39 36. 28x8 3x12 37.27-21! Een onaange- nameverrassing. 37.... 17x28 38.40-34 39x30 39. 35x4 enzwartgeeft zichgewonnen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com