This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


nieuws 7 Bouterse


Vooral steun aan landen vanherkomst


I


njuni 2002werd de eersteover- eenkomst voor structurele sa-


menwerkingmet Suriname onder- tekend. Vier jaar laterwerd deze voor eenzelfdeperiode verlengd waardoor veel projecten dit jaar worden heroverwogen, los vande benoemingvanBouterse. Behalve Suriname onderhoudtde


gemeente(nauwe) samenwerkings- verbandenmet voor de stad belang- rijkeherkomstlanden alsMarokko, TurkijeenChina. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met Sint MaartenenCuraçao en zijnerste- denbanden met Riga (Letland), Se- oel (Zuid-Korea),Accra (Ghana) en Boedapest(Hongarije). Netals bijderelaties met Surina-


megaat het bij deze landen en ste- denomzeer uiteenlopende projec- ten. Zo stuurde Amsterdamna de hevige aardbevinginTurkije in 2005,naast eennoodbudgetuit haar rampenfonds, bouwinspec- teursvan de DienstWonen naar de stadKocaeli.MetTurksecollega’s voerde de dienst bouwinspecties uit inzwaarbeschadigdepanden. MetdeLetsestad Riga deeltdestad kennis op het gebied vancitymar- keting. Hoewel deze contacten eenstruc-


tureelkarakter hebben, blijven ook deze afhankelijkvan politieke ont- wikkelingen, benadruktGehrels. “De druk dieChinauitoefendeom de dalai lama niet te ontvangenbij zijn bezoek aanNederland,was voor ons reden nogeens heel goed naar de gemeentelijkecontacten met China te kijken.” Totwijzigingenleidde dat overi-


gens niet.


DeDienstPersoonsgegevenswerktesamenmet hetCentraalBureauvoorBurgerzakeninPara- mariboaandedigitaliseringvanhaargegevens. Momenteelverzorgtdedienstinsamenwerking metdepolitienogopleidingeninhetherkennen vandocumentfraude.


Waternet


SindsdejarennegentigwerkenhetAmsterdamse WaternetendeSurinaamseWaterleidingMaat- schappij intensiefsamenomdekwaliteitvanhet drinkwaterenhetwaterleidingnetteverbeteren. Zoonderwijzenwater-enwerktuigbouwkundi- genmetregelmaathuncollega’s. In2006maakte eenAmsterdamseexperteenplanvanaanpak voordeSurinaamseautoriteitennahevigeover- stromingen.Degemeentegaf250.000euro.


Politie


Ookdesamenwerkingvandepolitiekorpsenisin- tensief.Kennisenmaterialenwordenuitgewis- seldophetgebiedvanautomatisering, software enkantoorinrichting.HetAmsterdamsekorpsbe- taaldemeeaandebouwenrenovatievande huisvestingvandelandelijkeantiterreureenheid enpolitiebureausinAlbina,Zanderij,Meerzorg, LatourenRijsdijk.DesamenwerkingvanhetAm- sterdamsekorpspastinhetlandelijkebeleid.


Brandweer


DeAmsterdamsebrandweerondersteuntdeaf- delingpreparatieenleverteenbijdrageaande technischehulpverleningenbevelvoering.Daar- naastlevertdebrandweer jaarlijkstweetrai- ningsinstructeurs. Inhetverledenleverdehet korpsondermeerbrandweerwagens.Opditmo- mentbeperkthet zich,volgenseenwoordvoer- der,toteenenkele explosiemeter.


GGD


De samenwerkingopgezondheidsgebiedtussen deGGDenParamaribobestaatondermeeruit technischeondersteuningbijdeuitvoeringvan bijvoorbeeld inentingen. Inhetverledenhebben artsenvanhetPsychiatrischCentrumSuriname inAmsterdamgeholpenbijintakegesprekken metSurinaamsepsychiatrischepatiënten.


Woning- en stedenbouw


Amsterdamhelptmeebijdebouwvansociale huurwoningeninSuriname.Hetgrondbedrijfen deDienstRuimtelijkeOrdeningzijnookbetrok- kenbijhetontwerpendebouwvandenieuwe stadRichelieu, nabijParamaribo.Daarwordtop ditmomentvolopgebouwd.Toenmaligwethou- derDucoStadigontwierpin2006decontouren vanhet Surinaamsgrondontwikkelingsbedrijf.


Dienst Persoonsgegevens


Maatschappelijkehulp werkbezoekinSuriname. FOTORANUABHELAKH


volgentientallengeneeskundestu- denten in hun Suriname eendeel vanhun opleiding.”Voorstander vanstopzettinglijkt ze dan ook niet te zijn. Ze glimlacht.“We bepalen dinsdag ons standpunt,waarna dat wordt voorgelegd aan de raad.” Die is verdeeld. CDA-fractievoor-


zitter MauriceLimmen twijfelt. Hij vindthet goed dat de steun nu wordtheroverwogen:“Inwelkezak- kenverdwijnt ons geld straks?” Zijn VVD-collegaRobertFlos laat


op Twitter wetendat het terechtis dat de politie de samenwerkingmet ‘de drugscrimineel, coupplegeren moordenaarBouterse’ wilstoppen. “Dat klinkt allemaal heelstoer,” zegtoud-wethouderHannahBelliot


(PvdA).“Maar Amsterdam moet de lijneninstandhouden.Deredennu te stoppen zou eenpolitieke zijn, niet dat de samenwerkingniet goed gaat of niets oplevert.” Volgens Belliotduidtdeworste-


lingvanNederlandsepoliticiopeen klassiek Nederlands probleem. “De oorspronkelijkereden vandesa- menwerking–zoals oud-burge- meester Schelto Patijn zo mooi zei: om de volkeren te binden–ver- wordt toteen politiek middelomin- vloed uit te oefenen.” Fout,meent Belliot. “Natuurlijk


kanNederlandnietvoorbijgaanaan de veroordelingvan Bouterse.Maar daarvoormoet het niet beidevolke- renlaten boeten.”


DeDienstMaatschappelijkeOntwikkelingen StichtingdeHerstellingzijnbetrokkenbijde meerjarigerenovatievanFortNieuwAmster- dam,waarjongegedetineerdentegelijkeenvak leren. StichtingDeHerstellingondersteuntsinds eenjaar of tieneentechnischemiddelbareschool inParamaribo, leiddeeronderanderelasdocen- tenopenrealiseerdeeenstratenmakersoplei- ding.


Het Stadsarchief


HetStadsarchief hielp bijdeaanlegvanhetSuri- naamsStaatsarchiefendigitaliseerdehetruim 25.000documententellendearchiefdatookin Amsterdamis tebezichtigen.


Dienst Persoons- gegevens


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com