This page contains a Flash digital edition of a book.
PSvdW 21 augustus 2010


film


bioscopen T/M25AUGUSTUS  Agora★★★★Rond400A.D.


onderzoektdewetenschapperHy- patia(RachelWeisz) inAlexandrië derolvanmensenaardeindekos- mos,totdeopkomstvanchristelijk fundamentalismehaarwerkon- mogelijkmaakt.RegieAlejandro Amenábar(16). Cinecenter,21:45 (beh.wo).  AishaBollywoodfilmvan RajshreeOjhaovereenbemoei- zuchtig, invloedrijkmeisje,dat zichdooreenjongensnelvande wijs laatbrengen.MetSonamKa- poorenAbhayDeol (al). PathéArena, 16:45.  Alamar★★★Ingetogendocu- mentaireachtigdramavanPedro González-RubioovereenMexi- caansevisser dieeenpaardagen metzijnzoontjeopzeeoptrekt, waarnahetknulletjevoorgoed metzijnmoedernaarItalië zal verhuizen.WinnaarVPROTiger Award(al).HetKetelhuis,17:45 19:4521:45zoook11:15. Rialto, 17:4521:30zazoook15:30.  Australia★★★★Spektakelko- ningBazLuhrmann(o.a.Moulin Rouge)paktein2008uitmeteen romantischepos.Metdepopulair- ste sterrenvanAustralië:Nicole KidmanenHughJackman(12). PathéArena, di 13:30.  BendaBilili!★★★Feelgood- documentaireoverdeonwaar- schijnlijkeopmarsvandeinterna- tionaalsuccesvolleCongolese bandStaffBendaBilili,die uitge- handicaptemuzikantenbestaat. Rialto,21:15madiwoook19:15.  Brooklyn’s finest★★★Ineen politiethrillervanAntoineFuqua– makervanTrainingday –komen allegenreclichésaanbod.Maar eensterkecast,metEthanHawke, DonCheadle, RichardGereen WesleySnipes,vergoedtveel(16). PathéDeMunt,21:15.  Cairotime★★Romantische tienerkomedievanTeddyCherim enKeesvanNieuwkerkovereen Marokkaansejongen(AchmedAk- kabi) die inAmsterdamtemaken krijgtmetgehaaidestadsjonge- ren.Nietperfect,maarmetveel energieenlolgemaakt.Metbijrol- lenvano.a.HalinaReijnenPierre Bokma(12).TheMovies,15:30 (beh.madi)19:3021:15.  Lacantatedetango★★★ WarrigdramavanDiegoMartinez Vignatti overeentangozangeres metliefdesverdriet.Jezietwater gebeurt alszeinArgentinië blijft enwatalszenaarFrankrijkemi- greert.Dekrachtigebeeldenenin- tensezangvergoedenveel (al). StudioK,19:45zazoook14:45.  Casablanca★★★★Ingrid BergmanZomerprogramma(t/m 1september):heruitgavevan


Benda Bilili! een documentaireoverdeinternationaalsuccesvolle Congolese band.


in première  Alamar★★★(Mexico2009)RegiePedroGonzález-Rubio,met JorgeMachado,NathanMachadoPalombini


enRobertaPalombini.IngetogendocumentaireachtigdramaovereenMexicaansevisser dieeenpaardagen metzijnzoontjeopzeeoptrekt,waarnahetknulletjevoorgoedmetzijnmoedernaarItalië zalverhuizen. Paradijselijkenatuurkitsch ligtsteedsopdeloer.WinnaarVPROTigerAward.  BendaBilili!★★★(Congo/F2010)RegieRenaudBarretenFlorentdelaTullaye.Documentaireoverde internationaalsuccesvolleCongolesebandStaffBendaBilili,die uitgehandicaptemuzikantenbestaat.De feelgoodfilmportretteertovereenperiodevanvijf jaardeonwaarschijnlijkeopmarsvandeband.  Coldsouls★★★(VS/F2009)RegieSophieBarthes,metPaulGiamatti,DavidStrathairn,DinaKorzunen KatherynWinnick.PaulGiamatti–bekenduit Sideways–speelt zichzelf alstobbendetheateracteur.Hij laat zijn zielverwijderenenkomtzovanderegenindedrup.AmusantspelmethetimagovanGiamattidoetdenkenaan BeingJohnMalkovich,maarblijftstekeninamusanteideetjes.  Crimed’amour★★★(F2010)Regie AlainCourneau,metKristinScottThomas,LudivineSagnierenPatrick Mille. Fraaisteekspeltussentweeprachtige actrices–KristinScottThomasenLudivineSagnier–resulteertin eenietwatgemakzuchtige thriller diezichafspeelt indetopvanhetzakenleven.  Easternplays★★★(Bulgarije2009)RegieKamenKalev,metChristoChristov,OvanesTorosianenSaadet Aksoy.DebuutfilmvanKamenKalevmaakteenauthentiekeindruk.Overtweebroers inSofia, dietegenover elkaarkomente staan.MetSofia alsgrauwestad,waarschimmigepoliticiachterdeschermenaansturenop etnischerellen.Enjongerenhebbenergeentoekomst.  Sterkeverhalen★★★(NL2010)RegieTeddyCherimenKeesvanNieuwkerk,metAchmedAkkabi,Geza Weisz,ManuelBroekman,SallieHarmsenenMatthijsvandeSandeBakhuyzen.Romantischetienerkomedie overeenMarokkaanseplattelandsjongendie inAmsterdamtemakenkrijgtmetgehaaidestadsjongeren.De filmis nietperfect,maardeenergieenlolspattenervanaf.Met bijrolletjesvano.a.HalinaReijnenPierreBokma.  Cairotime★★(Canada/Ierland/Egypte 2009)RegieRubaNadda,metPatriciaClarkson,AlexanderSiddigen TomMcCamus.KabbelendromantischdramaovereengelukkiggetrouwdeCanadesevrouwdie inCairoinde banraaktvaneencharmanteEgyptenaar.Overspel of tochmaarniet?OmarSharif ineennieuwjasje.  Theexpendables★★(VS2010)RegieenhoofdrolSylvesterStallone,verdermetJasonStatham,Dolph Lundgren,Jet Li, EricRobertsenMickeyRourke. Stalloneserveert‘GoudvanOud’:meteenteamactiefilmvetera- nenuitdejarentachtigenshowvechtersbevrijdt hijeenbananenrepubliekvaneendictatoreneencorrupte CIA-agent.Absurdmachismoenfraaiverweerdekoppencompenserenhalfbakkenactieensleetse plot.  Thelastairbender3D★(VS2010)RegieM.NightShyamalan,metNoahRinger,NicolaPeltz,Jackson Rathbone,DevPatelenShaunToub.Futlozespeelfilmversievandeenergiekeenfantasievollecartoonserie Avatar: the last airbender.Defilmgaatgebuktonderkurkdrogedialogen,verkrampteacteurseneenberoerde 3D-conversie.


meesterwerk uit1942vanMi- chael Curtiz,metHumphreyBo- gartals louchenachtclubbaasin hettoevluchtsoordCasablanca tijdensWOII.Daarontmoet hij eenoudevlam(IngridBergman) diemetverzetsstrijder(PaulHen- reid) is getrouwd(6).EYEFilmIn- stituutNederland(Filmmuseum), 19:30. Studio K, 20:45.


 Coldsouls★★★PaulGiamatti speeltzichzelfalstobbendethea- teracteur,diezijnziellaatverwij- deren.Amusantspelmethetimago vanGiamattidoetdenkenaan BeingJohnMalkovich,maarblijft stekeninamusanteideetjes(9). Kriterion,17:3021:30zaook23:30.  Copieconforme★★★Psycho- dramavanAbbasKiarostamiover


eenBritseschrijvereneenbewon- deraarster(WilliamShimellenJu- lietteBinoche),die inToscanespe- lendatzegetrouwdzijn.Spelmet fictieenwerkelijkheidisgekun- steld,maarBinochekreeginCan- nesterechtdeprijsalsbeste actri- ce(al). Cinecenter,16:1519:15 21:45zoook11:0013:30.TheMo- vies,14:45(beh.madi)17:00


19:15zazomawoook21:30zo ook12:30  Crimed’amour★★★Fraai steekspeltussentweeprachtige actrices–KristinScottThomasen LudivineSagnier–resulteertineen ietwatgemakzuchtigethrillerdie zichafspeeltindetopvanhetza- kenleven (12).TheMovies,19:45 22:00zoook12:45.PathéTuschins- ki,12:0016:4519:2021:50.  Ladanse–LeBalletdel’Opéra deParis★★★Legendarischedo- cumentairemakerFrederickWise- mankijktachterdeschermenvan hetParijseballet,vandesterrentot deconciërge.Somslastig,omdat allesaanbeeldenwordtovergela- ten(al).HetKetelhuis,zo12:00.  Easternplays★★★Bulgaarse filmgaatovertweebroers inSofia, dietegenoverelkaarkomente staan.MetSofia alsgrauwestad, waar schimmigepoliticiachterde schermenaansturenopetnische rellen.Enjongerenhebbenergeen toekomst(12).HetKetelhuis, 19:30(beh. zo). Kriterion, 22:00.  Theexpendables★★Regis- seurenhoofdrolSylvesterStallone serveert ‘GoudvanOud’.Met ac- tiefilmveteranen– JasonSta- tham,DolphLundgren,Jet Li, Eric RobertsenMickeyRourke–en showvechtersbevrijdt hijeenba- nanenrepubliekvaneendictator eneencorrupteCIA-agent.Absurd machismoenfraaiverweerde koppencompenserenhalfbakken actieensleetse plot (16). Kriterion, 20:00zazomawoook22:15.Pa- thé Arena,11:4514:0016:30 19:0021:20zaook23:40.Pathé DeMunt,11:1013:2515:4519:00 zazomawoook21:45zaook 00:15diook21:15.  FantasticMr.Fox★★★★ WesAndersonverfilmdehetge- lijknamigeboekvanRoaldDahlals ambachtelijkepoppenanimatie. Overeenvosmeteenmidlife- crisis.MetstemmenvanGeorge Clooney,Meryl StreepenBill Murray(6). Kriterion,zawo15:15.  Fiveminutesofheaven ★★★★DramavanOliver Hirsch- biegel –DerUntergang –overeen bloedigeaanslagindejarenze- ventiginNoord-Ierland.Eenoog- getuige(JamesNesbitt) is25jaar latereennerveuswrak,eenvande daders(LiamNeeson)eenman vandewerelddiemetberouwkan omgaan.Ervolgteenconfrontatie ineentalkshow(16). Kriterion, 19:30.PathéTuschinski, 19:00. Studio K, 22:15.  Degelukkigehuisvrouw ★★★CaricevanHoutentiltde filmuitbovenhetmiddelmatige scenarioovereenvrouwdieineen postnataledepressieeneenpsy- choseraakt.Gebaseerdopde


30


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com