This page contains a Flash digital edition of a book.
PSvdW 21 augustus 2010


26


wijn Kalkkracht14


HaroldHamersmaselecteertdebestewijnenvoor de besteprijzen in de besteAmsterdamsezaken, of gewoonin de supermarkt.


Bulgaarseausdauer


roemdste wittewijn terwereld. Aandeandere kant is het ook de meest onbekendechardonnay die er bestaat.Een anekdoteil- lustreert dat:opeen partywei- gert een gast het door eenser- veerster aangebodenglas char- donnaymet de mededeling dat hijdaar niet vanhoudtenalleen Chablis drinkt. De liggingvan de streekten op- zichtevan de rest vanBourgog- ne zal aan die verwarringten grondslagliggen. Weliswaar maakt Chablis deel uit vande bakermat vandechardonnay- druif,maar de streek staatertochook weer vollediglos van. De oerbossenvan Morvan tussenChablis en Dijon hebben gezorgd voor deze status aparte.Chablis ruikten smaakt dan ook anders dan de overi- ge witteBourgognes.Niet in de laatsteplaatsomdatdestreekkan bogenopeen uniek terroir.


C


hablis is eenwijn vanui- tersten. Aandeene kant is het misschien weldebe-


Ikhebde laatstetijd geenklagen gehadover Chablis


vandeze wijn probeerttedui- den, gebruiktmineraal, pre- cies,puur, energiek en vibre- rend. In mijn eigenproefnoti- ties lees ik vaak kalkkracht 14, strakals een nieuwestaalkabel en koel als een vers gewet scheermes uit de ijskast.Ten- minste,als ik Chablis in het glas hebgehaddie er toedoet. De laatstetijdheb ik geen kla- gengehad. Vooral vandegeslaagde 2008- oogstproefde ik mooieexem- plaren. VanDenisRace, van ChristianMoreau en niet te ver- getenvan La Chablisienne. Vooral de wijnen vandeze laat- stezijn breedverkrijgbaar:één


Bijzonderegrond (hoofdingre- diënt: schelpresten, doordat hier 150miljoen geleden sprakewasvaneenoce- aan) plus eensoms grimmigklimaat (vorst halverwege mei) gevenChablis


datwelbekendejene sais quoi.


Wietochhet karakter


opde drieChablis komtvandeze uitsteken- de coöperatie. Speciale aandachtook voor Drouhin Vaudon,een domein dat de biolo- gische en bio-dynamische beginselen aan- hangt. In plaats vanherbiciden in te zetten tegenonkruidwordt er hier geploegd.Roof- mijtenbestrijden schadelijke insecten. Compost is kunstmestvervanger. En wijn- gaardendie even op adem moeten komen, worden een paar jaar braakgelegd. VanDrouhinVaudon proefde ik de 1er Cru Vaillons en de Grand Cru LesClos,maar die kosten wel25en50euro. Ik vind echter dat ‘gewone’ Chablis voor de kwaliteit die deze biedtjuistzeer scherpgeprijsdis.Zonoteer- de ik bijdeDrouhinVaudon vanhet mis- schien nogwel betere2009: ‘Doet nauwe- lijks onder voor hun 1er Cru’. En dat voor eentientjeminder.


Nietschrikken:ikneemumeenaar Bulgarije.Ofschoonhetlandinmid- delsvoldoetaandedoordeEUopge- legdewijnregelgeving,duikener hier nogmaarnauwelijksflessenop. DeBulgarenzijnzelfnogal liefheb- bers.Enwatrest,verdwijnt indekelen vanniet al te kritischetoeristen. AfentoebereiktmijwatBulgaars. Vooralcabernetsauvignonwordt nogaleensdegrensovergezet. Ikvind echterdatdeBulgaarsewijnprodu- centenzich juistmeermoetenrichten ophuneigendruiven.Zoalsdimiat voorwitenvoorroodopderubin,een kruisingtussennebbioloensyrah. Maarvooraldemavrudboeitme,de belangrijkste druifvoor rodewijn. Maarja, die is inBulgarijeweerzopo- pulairdat ditnauwelijksgeëxporteerd wordt. Ikwasdanookverbaasddatiktwee wijnenuithetnieuweJumbo-assorti- mentkreegwaarindezedruifeenrol speelt.Deblendvancabernetsauvig- non,merlotenmavrudwondeover- allprijsopeenbiobeurs inDuitsland, maarikvonddepuremavrudtochhet lekkerst. Eenlekker stevigetype,metfikswat tannines,ausdauer,eenwagonlading donker fruiteneenopschootsprin- gendkatjesdropje.Voor€4,99isdeze biologischeTerraTangra2008deuwe.


ADVERTENTIE


SterkAvondverkoop DeClercqstraat1-9 0206181727 www.sterk-online.nl


drinken


eten&


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com