This page contains a Flash digital edition of a book.
12 klapstoel


ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


EricWiebes(1963) is sinds ditvoorjaarwethouder voor deNoord/Zuidlijn.Ook is hijverantwoordelijk voor de dienst belastmetinfrastructuur,deDIVV, dieondervuur ligtvanwegemislukte renovaties.


tekst BASSOETENHORST fotoMARCOOKHUIZEN


Delft I


“De eerstedrie jaar vanmijn leven hebikineen studentenhuis ge- woond. Daarna zijn we verhuisd naar de De BoelelaaninAmster- dam,ikwoondetegenover eenvoet- balveld. En weer een jaar later ver- huisdenwenaar Muiderberg.”


Tuinderij


“Mijn vadersouderskomen uit op z’n zachtst gezegd niet zo’n deftig milieuenzehadden geen cent.Er waswel een wc,maar die stond in de tuin. Mijn vader werd ingezet op detuinderij.Opdedagvandediplo- ma-uitreikingginghij met de aard- beienopdebakfiets naarde veiling. Hij washeel slimenhad allemaal negens en tienen. Maar hij mocht niet naar de hbs.Dehoofdonderwij- zerkwamtoen op bezoek –heel klassiek in zo’ndorp –enzei: uw zoonmoet doorleren. Ze woonden iets tennoordenvan Amsterdamen zijn ouderszeiden:als je daargaat studeren, kunjethuis blijvenwo- nen. Dus toen is hijnaar Delft ge- gaan. En hij werd natuurkundige, hijhieldzichbezigmet deeltjesfysi- ca.”


Uitkering


“Toenik vijf jaarwas, kreegmijn va- der kanker.Hij wist zelf niet dat het zou misgaan, mijn moeder wel. Op mijn negende is hij overleden. Toen zat mijn moeder met driekinderen. Vanaf toen runde ze een éénouder- gezin.Ikben grootgebrachtopeen uitkering. Daar had ik zelf geen last van. Ik had eenbootje, eensurf- plank. Ik gafsurfles.Het wasbest een gelukkige jeugd.”


DelftII


“Daarhebikgestudeerd.Totdantoe zagikhet nut eigenlijk niet in van werken. Op de universiteit kwam ik incontactmetstudentenmetouders diewerkten, die soms veel geld had- den,auto’s,appartementenkochten voorhunkinderen.Toendachtik:zo geknog niet,eenbaan.” “Mijn studietijdwas eenunieke periode. Er heerstinDelft een fana- tische monocultuur.Het zijnbijna allemaal heelinhoudelijke, bijna nerderige mannen. Overal begeis- terde mensen die dingenuitvinden en in hun studie duiken alsof het snoepgoed is.Die onderauto’slig- genenopjacht zijn naar eenpatent. Hetwas ook uitstel vandevolwas- senheid. In Leidenspelen ze eerder meneertjeenmevrouwtje. Ik leerde in Delft ook eenheel analytische aanpak: watishet probleem?Los het zelf op.Gahet niet vragen, be- denk het zelf. PietjeBell op ontdek- kingsreis.”


Shell “Mijn eerste werkgever. Ik had niet


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com