This page contains a Flash digital edition of a book.
DIEANTWOORD Het raverapduoDie Antwoord treedtmaandag 23 augustus op in TrouwAmsterdam metsupport actAux Raus.


PSvdW37 21 augustus 2010


FOTO SEAN METELERKAMP muziek


nor),Pantus(bas-bariton)en JeroenSarphati(piano/regie) metdeeenakterMozartenSalieri vanRimski-Korsakov. Muziekgebouwaan‘tIJ  MetropoleOrkest (15:00) Grachtenfestival.Premièrevande Beagle Suite olvHamishMcKeich envervolgensdepremièrevande filmDarwinsverstekeling. NDSM-terrein YsaÿeTrio (11:00 11:45)Grachtenfestival.NDSM- Werfdag:Bachontheboat,con- certa/bvandegeWoonBoot (tt. Neveritaweg35).  WijnandHulst (11:4512:30) Grachtenfestival.NDSM-Werfdag: Bachinthebox, celloconcertin OpgewektContainer(tt.Neverita- weg35).  Sax&Stix (13:0014:15)Grach- tenfestival.NDSM-Werfdag:Bach ontheboat,Bachsklassiekers in eenmodernjasjedoorEvavan Grinsven(sax)enRamonLormans (marimba)a/bvandegeWoon- Boot (tt.Neveritaweg35).  DuovanAmsterdam(14:45 15:30)Grachtenfestival.NDSM- Werfdag:Bachinthebox,concert doorbroerenzusVanAmsterdam, vioolenaccordeon,metwerkvan Bach,Vivaldi e.a. inOpgewekt Container(tt.Neveritaweg35). Noorderkerk AlumniInternatio- naleMasterclassApeldoorn (14:00)Grachtenfestival. Vijf alumnivandeint.toptalentendie gecoachtwordendoorcellistColin CarrenPhilippeGraffin(viool)spe- lenhetstrijkkwintetvanSchubert. OudeKerk BastianFuchs (19:00)Carillonconcertmetwerk vanMendelssohn,Gottschalk e.a.  Klaas Stok(21:00)12deInt.or- gelfestival:organist. PulitzerHotel Jean-YvesThibau- det(20:00)Grachtenfestival.Prin- sengrachtconcert:pianistThibau- detspeeltoppontonvoorhotel.Dit concertwordtrechtstreeksuitge- zondenopNed.2om21:30enop grootscherminFelixMeritis. SkateparkA’dam BerlageSaxo- phoneQuartet(10:30)Grachten- festival.KwartetolvLarsNieder- strasser. Westerkerk JosvanderKooyen EleonorePameijer (13:00)Grach- tenfestival.Dagelijksconcertdoor VanderKooy(orgel)engasten, vandaagmetfluitistePameijer.


ZONDAG22AUGUSTUS Carré Frommermann(12:00) Grachtenfestival: klassiekvocaal ensembleFrommermannviert zijneerste jubileum. Concertgebouw Orkestvanhet Oosten.(14:15)GroteZaal.Robeco Zomerconcerten:MaximusMusi- cus,kinderconcertolvJacobSlagter enmetHadewychMinis(actrice).  RadioKamerFilharmonie


(20:15)GroteZaal.RobecoZomer- concerten:BeethovenenSchu- bert,olvPabloHeras-Casadoen metStephenKovacevich(piano) EerstesymfonieinD,op.25Klas- siekevanProkofjev,Tweedepia- noconcert in Bes, op.19vanBeet- hovenenVijfdesymfoniein Bes, D485vanSchubert. DeDuif MargaritaSchablows- kaja(16:00)ConcertophetSmits- orgel. FelixMeritis DanielleBuizer (11:00)Grachtenfestival.Celliste Buizerspeeltdrie suitesvanBach. MuseumVanLoon Jean-Léon Klostermann,MarcPantuse.a. (19:30)Ziezaterdag. PassengerTerminal VanAm- sterdam(11:0012:30)TallShip Sedov.Grachtenfestivaltijdens Sail: viool-accordeonduometge- varieerdprogrammametPiazzol- la, VivaldienCorelli.  YsaÿeTrio (11:0012:30)TallShip Mir.Grachtenfestival tijdensSail: hetAdagioenFugavanBachen werkvanBeethoven. PulitzerHotel Cello8ctetAm- sterdam(14:00)Ponton.Grach- tenfestival.Metmezzosopraan KarinStrobos.  Marinierskapel (16:30)Ponton. Grachtenfestival. Slotconcert olv PieterJansen. Sloterkerk ChristianStötzner (13:0014:30)Inloopconcertop hetgerestaureerdeKnipscheeror- geldoororganistuitDuitsland. VondelparkOpenluchttheater  ake.taki(12:00)Klassiekconcert door blokfluitduoKatarzynaCzu- bekenSarahJeffery,beidenstu- dentaanhetCvA.  AmsterdamSinfonietta (12:30) Professioneel strijkorkest olvCan- didaThompsonmetwerkvanMo- zart,BeethovenenMahler.


MAANDAG23AUGUSTUS Concertgebouw Ensemble A(i)rco(20:15)KleineZaal.Robeco Zomerconcerten:SchubertsOc- tet,jongNederlandsensemble speelt Klarinetkwintet in A,KV581 StadlervanMozart,TillEulenspie- gels lustigeStreiche,op.28(bew. Hasenorhl)vanStraussenOctetin F,D803vanSchubert.


DINSDAG24AUGUSTUS OudeKerk AlessandroSbrizzi (21:00)12deInternationaalorgel- festival:organist.


WOENSDAG25AUGUSTUS Concertgebouw Koninklijk Concertgebouworkest e.a. (20:15) GroteZaal.RobecoZomerconcer- ten:olvMarissJansonsenmetFer- rucioFurlanetto (bas)Muziekvoor snaarinstrumenten,slagwerken celestavanBartók, Liederenen dansenvandedoodvanMoe-


sorgskienDevuurvogel, suite (1945)vanStravinsky.


DONDERDAG26AUGUSTUS Concertgebouw ShinagawaJu- nior StringOrchestra(19:30)Klei- neZaal.Jeugdorkest olvReijiInda opgerichtvoor kinderenuitTokio dieeenstrijkinstrumentlerenspe- lenvolgensdeSuzukiMethode, eenmethodewaarbijkinderen eenmuziekinstrumentlerenspe- len viadezelfdeprincipeswaar- meezijhunmoedertaal leren. Zij spelenNagashi, Capriol Suitevan Warlock,Concert in b,RV580,op. 3nr.10(uit L’estroarmonico,op. 3)vanVivaldi e.a.  LaSferaArmoniosae.a. (20:15) GroteZaal.RobecoZomerconcer- ten:olvMikeFentrossenmetBar- baraBorden(sopraan),Margriet Stok(sopraan)e.a.Vesprodella beataVerginevanMonteverdi. HortusBotanicus HortusEn- semble(19:30)Concertihkvhet Hortusfestival (indeHortusen HuizeFrankendael):LesMariésde latourEiffel, olvMaartenvanVeen meto.a.MariekeSteenhoek(so- praan)enJellantsjedeVries (viool) werkvano.a. LisztenRavel. PortugeseSynagoge DuoKali- nowsky(19:30)SemjonKalinows- ky(viool)enBellaKalinowsky(pia- no)metwerkvanjoodsevrouwe- lijkecomponisten.


ConservatoriumvanAmsterdam  Openhuis (13:00)Presentaties vanderesultatenvandeAtlas Academy. WaalseKerk MidsummerVoices (20:30)T/m28augustus.Kooren orkest olv JeroenSpittelermet werkvanC.Ph. E.BachenJ.S.Bach. Westerkerk DorienSchouten (13:00)Lunchpauzeconcertdoor organist.


jazz ZATERDAG21AUGUSTUS


CentraleBibliotheek  Jazz Juniors (14:00-15:00)Plein voordeOBA.Grachtenfestival: jazzbandvandeA’damseMuziek- school(9-14jaar) olvsaxofonist enfluitistPeterGuidi. Bijslecht weerinTheatervan‘tWoord. CottonClub NewCottonClub All Stars (16:30)JazzmetSjoerd Dijkhuizen(Sax),GideonvanGel- der(piano), ClemensvanderVeen (bas)enDickVerbeeck(drums).


ZONDAG22AUGUSTUS Badcuyp Jazzsessie (14:30)Olv FaroekAbdoelrahmanenDennis ThompsonII. Blijburg BasilyGypsyBand (17:00)JamsessieolvBasvanLier, vandaagmetzigeunerjazz. CampingZeeburg FrankMon- tisKwartet (21:00)Jazzkwartet olv toetsenist/zangerMontis.


fusionstukken,metJan-Jaapvan Os(gitaar). PassengerTerminal Lonneke LenferinkJazzduo(11:0012:30) TallShipKruzenshtern.Grachten- festival tijdensSail:duoLonneke Lenferink (zang)enKlaas-Jelmer Sixma(gitaar),metJaccovanSan- ten(saxofoon).


MAANDAG23AUGUSTUS OldQuarter OldQuarter Trio (21:00)MetThijsCuppen,Olaf MeijerenKlaasvanDonkersgoed.


DINSDAG24AUGUSTUS Concertgebouw LouisvanDijk, Eric Vloeimanse.a. (20:15)Grote Zaal.RobecoZomerconcerten: Nederlandsejazzgroothedenspe- lensamen,metVanDijk (piano), Vloeimans(trompet)enverder metAntonGoudsmit(gitaar)enJe- roenVierdag(bas).Om22:30inde Koorzaaleenzomerontmoeting metLouisvanDijk. Elsa’s Trio FransRonday(21:30) FransRonday(contrabas)met gastenYvonneWijers(zang)enRi- nusGroeneveld (saxofoon).


WOENSDAG25AUGUSTUS Badcuyp FerialKaramatAli e.a. (20:30)Brazil jazz sessionolvdein Surinamegeborenpianiste Ferial, vandaagmetBrancka(zang),An- naEllisdeJong(piano)enUdoDe- mandt(drums). StudioK HarmenFraanje, Cle- mensvander FeenenFelixSchlar- mann(22:00)Jazzavondmet Fraanje (piano),VandeFeen(bas) enSchlarmann(drums),enlater opdeavondookconservatorium- studenten.


DONDERDAG26AUGUSTUS Badcuyp TrioLaChatteNoire (20:00)Cuyp-dinerconcert: trio metgypsyswingenmeer.


NJO Reinbertde Leeuwneemtafscheid als artistiek leider vanhetNJO endirigeertmaandag23augustus dit symfonieorkest in hetMuziekgebouwaan’t IJ.


VRIJDAG27AUGUSTUS Concertgebouw RichardGoode (20:15)GroteZaal.RobecoZomer- concerten: pianistGoodespeelt TweedePavaneenGalliardinG, MB71enDerdePavaneenGalliard in a,MB1(uitMyLadyNevell’s Book)vanByrd,Zesdepartita in e, BWV830vanBach,Viermazurka’s op.33enPolonaise-fantaisie in As, op.61vanCopinenSonatein Bes, D960vanSchubert.


Kompaszaal Joffry Arthur,Bren- daFranse.a. (16:0019:00)Amster- damsepianistenjazz-zangeres geveneenbenefietconcerttbv Weforest,eenorganisatie diezich totdoelheeftgesteldwereldwijd 20miljoenvierkantemetertebe- bossen.VerdermetDaniel Guilli- amse(pedalsteelguitar),RoyDac- kus(drums)e.a. CaféVanLeeuwen FAZZ(17:00) Jazz&funkformatiespeeltoude


VRIJDAG27AUGUSTUS Concertgebouw RuudBreuls, Simon Rigter e.a. (20:0022:00) Koorzaal.Robeco Zomerconcer- ten:Robeco Jazzcafé, cool jazz onahotsummernight,met Breuls (trompet), Rigter (tenor- sax), verdermetKrisGoessens (piano) en Frans vandenHoeven (contrabas).


openpodium ZONDAG22AUGUSTUS


MaloeMelo Akoestische sessie (22:30)OlvArchie. Mulligans OpenIrishSession (19:00) Waterhole TheotheMosquito (18:00)ElkezojammetTheoen TheMosquitos.  JoyceGrimes (22:30)Popenrock coversjamsessiemetJoyceGri- mesendiversegasten.


FOTO SERGE LIGTENBERG


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com