This page contains a Flash digital edition of a book.
€2,40ZATERDAG21 AUGUSTUS 2010


DEKRANTVANAMSTERDAM Vrij,Onverveerd


Volkskrantman wordtVara-gezicht


‘Ikzei:neem toch een leuk jong blond ding’


PSMedia


Tropischeziekte als souvenir? Op naar hetAMC


PSMedia


Pierre Rawie De dichter over zijn roem


Jean


JanTromp


Wiebes ‘Dieptriest dat jongeren joyriden onderdegrond’


12 Sail4/22 18


Hello goodbye Menselijke verhalenopSchiphol


Wethouder


PS vandeWeek


Fotospecial De Amsterdamse vrouw in beeld


OPGERICHTINHETOORLOGSJAAR1940-70STEJAARGANGNR20.195 ‘Suriname niet droppen’


■ Raadsledenvragen Amsterdam bandennietteverbreken ■ ‘Geef Bouterse voordeel twijfel’ PATRICKMEERSHOEK


AMSTERDAM–Hetaantredenvan Desi Bouterse als presidentvan Suriname maggeen reden zijn voor Amsterdamdehulp aan het land stop te zetten.Ineen mani- fest roepen vier raadsledenvan Surinaamse afkomst het stadsbe- stuur op de samenwerkingmet Surinamevoorttezetten.


Burgemeester en wethoudersne- men dinsdag een besluit over de toekomst vanhet uitgebreide pro- gramma dat Amsterdam in Surina- me heeft lopen. “Afbreken zou fu-


nest zijn voor de Surinaamse ge- meenschap,”zegtinitiatiefnemer Iwan Leeuwin, fractievoorzitter van GroenLinks in Zuidoost.“Desfeeris nu zeer gespannen tussenbeide re- geringen. Daar magdebevolking niet dedupe vanworden.” Leeuwinkan zichvoorstellendat


gevoelige samenwerkingsverban- denophet terrein vanpolitie en jus- titie tijdelijk indeijskastwordenge- zet,maar hetmerendeelvan de pro- jecten moet kunnen doorgaan. “Ne- derland onderhoudtook betrekkin- genmet landen als China, Pakistan en India.Daar gebeuren ookzaken die op gespannen voet staanmet de


mensenrechten. Dat weerhoudtNe- derlander niet vanhulp te bieden.” Hetmanifest ismedeondertekend


doorpartijgenoot Simion Blom, An- droBottse (VVD)engemeente-


‘Nederlandheeftook betrekkingenmetIndia, ChinaenPakistan’


raadslid PeggyBurke(PvdA). “De diplomaten vanbeide landen mo- genniet vergeten dat de helftvande Surinaamse gemeenschapinNe-


derlandwoont,” zegt Burke. “We zijn onlosmakelijk met elkaar ver- bonden. We moeten Bouterse het voordeel vandetwijfel geven.” In de Amsterdamse gemeenteraad


wordt verdeeld gedacht over de sa- menwerkingmet Suriname. Het CDAvindthet verstandigdat de hulpwordt heroverwogen. VVD- fractievoorzitter RobertFlos eerder dezeweekopTwitter:“Helemaal te- rechtdat politie samenwerkingmet drugscrimineel, coupplegeren moordenaarBouterse stopzet!”


■Pagina6:Niemandwilopdefoto metBouterse


Bezoek ook AmsterdamDocklands! TONDAMEN


AMSTERDAM –Dehoofdstad heeft er zomaar een paar hippe buurtenbij:‘AmsterdamDock- lands’, ‘Groene Plantage’, ‘Brui- sende Smeltkroes’,‘Little Am- sterdam’, ‘KinetischNoord’.


Datzijn de namen die de Amster- dam Tourist &Convention Board (ATCB) heeft bedacht om toeristen te lokken naar respectievelijkhet OostelijkHavengebied,dePlanta-


gebuurt/Watergraafsmeer, De Pijp, Oud-West en Amsterdam-Noord. Westerpark heetvooralsnogge- woonWesterpark. De gemeenteprobeert al tien jaar


het toerismebuiten het centrum te stimuleren, eenstreven dat deze zo- mer eindelijkeen gezicht begint te krijgen. “De grachtengordel is top, maar daarbuiten staan de mooiste monumenten. Als de toerist niet de fiets pakt,ziet hij niets vandeAm- sterdamse School,” aldus Hans Do- minicus vandeafdelingonderzoek


en ontwikkelingvan deATCB. Hij heeft zesbuurten in kaartge-


bracht die losstaan vanstadsdelen en die voor de toeristen een hippe naam hebben meegekregen. Er ko- mendeze zomerook gidsenuit over de bekendeenmindere bekende


ADVERTENTIE    


buurten. Dominicus:“Rotterdam promoot al jaren zijn moderne ar- chitectuur,terwijlwij oneerbiedig gezegd alleenmaar die oudezooi aanboden.”


■Leesverderoppagina 5


Vlaggenschip Sail


Eenkapiteintussentweevuren. H


ij hadeen paar zeilen op laten zetten en dan wildeClipper maar al te graagvooruit.Kapi-


tein RichardSlootweg vandeStad Amsterdam, het vlaggenschip van Sail, lietdemotor achterwaarts meedraaien, maar nogginghet te hardtijdens de Sail-In. “Enikzat tussentweevuren: de organisatie vonddat ik te hardging, maar de ad- judantvan de prins wildeper seom éénuurbij het saluutenhet volks- lied zijn.Nouja, uiteindelijkwaren wetoch eenuurtelaat,maar konde rest onswelweer redelijkinhalen.’’ DeClipper, in oktober 2008 voor


het laatst in de thuishaven, is deze dagenindeochtendtoegankelijk. “De rest vandetijddoenwepartij- en, daar levenwevan.’’ Allemaal prachtig, die feestjes,maar hij ver- heugt zicheropstraksweer naar zee te gaan.“Weblijvendekomende maandeneen beetjeindebuurt,in december stekenweover naar de Caraiben. Vooral veel representatie in de havens en alsweons verplaat- senmogenerpassagiersmee.’’


ALBERTDELANGE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com