This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


media voor hetoprapen


PS5


Toestemming


Naafloopvanhetgesprek moetendemensendiemet JorisLinssenhebbengespro- kenviaeenformuliertoestem- minggevenvooruitzending. In 5,5jaarheeftmaaréénkeer iemandzijnverhaalingetrok- ken.Eenvrouwwachtteop haarpartnerdieineenwees- huishadgewerkt.Hetstel bleekzelfgeenkinderente kunnenkrijgen. Hetgesprekdatvolgde,von- dendebetrokkenenachteraf gezientepijnlijk.


stel ‘afhalers’vooreenafleveringvanHellogoodbye.


hebben hun verhaal aan hem kwijt te willen, vindtVanLaarhoven. “Hij is eenmensenpresentator,geen sterrenpresentator.” Linssenzelf: “De Engelse versie heeft eenheel mooievrouw die de gesprekken voert. Dat werkt niet.Mensen slaan dicht als zehaar zien.Jevoeltdedis- tantie, je gaat je niet blootgevenaan haar.” HetNederlandseformat is inmid-


dels aan tien andere landen ver- kocht. Vaneen Pools nagesynchro- niseerdeversievan de Nederlandse serie toteigen programma’s in Bel- gië, Duitsland, Frankrijk,Roemenië en Mexico. Elk landheeft zijneigen invullinggegeven aandeopzet, maar nergens gaat het zo diepals in


Nederland, vindt Linssen. In Amerika is vanhet programma


alleeneen proefafleveringge- maakt.Daarin toverdedepresenta- torvoor de beteuterdeafscheidne- mer eenticketuit zijn binnenzak. ‘Surprise!’ Bedachteemo-tv waar Linssenverrevan wil blijven. DeRussische presentatorkwamin


deaanloopnaarzijn eigenprogram- ma eendagje meekijken op Schip- hol. Dat vielvies tegen. “Geen kleedkamer,geen make-up. Dit is geen tv,zag jehemdenken.”


tenniet.Somshebjegeluk, somszit W


HetverhaalvanLoeki,diezichtot deislamheeftbekeerdenzijn vijfde vrouwopwacht, krijgtvijf plusjes


at hen te wachtenstaat als ze op Schiphol aankomen, wetenLinssen en consor-


het tegen. Zoals eerder deze dag. Een ouderevrouw stond bij de schuifdeurentewachten op haar dertig jaar geleden naar Australië geëmigreerde zoon. Ze zou hem vandaagvoor de tweede keer in al die jarenweer zien. Linssen staptnadeintroductie


vanVan Laarhoven met ferme pas- senophaar af.Natwee vragenkomt dezoonechter aldoordeschuifdeu- renenvliegt zijnmoeder om de hals.Linssen staat erbij en kijkter- naar.Het hadzomooi kunnen zijn. Hetkan hooguit nogwordenge- bruiktbij de montage als flits van een emotionele ontmoetingtussen twee gesprekkendoor.Linssen baalt, maar zietniet voor het eerst een mooi verhaal in rook opgaan. “Jekunt niet alles hebben. Daar moet je je bij neerleggen.” Gelukkigliggendemooie verha-


lenopSchiphol voor het oprapen. Terwijl Linssenopeenbankje al een halfuur wachttot de dochter met twee zwerfhonden naar buiten komt,pakt hij zijn ‘Hello goodbible’


FOTOJOHANNESABELING


erbij.Inhet notitieboekje beschrijft hij per dagkortdegesprekken, als geheugensteuntjebij de montage. Hij bladertdoor zijn archiefje. ‘Su-


pertopper’ heeft hij genoteerd bij de vrouwdie haar dochtertjeacht maandenniet heeft gezien.Numag het weer vanhaar ex-man. Hetver- haal vanLoeki, die sinds hij zichtot de islam heeft bekeerd Youssef heet en zijnvijfde vrouwopwacht,krijgt vijf plusjes.“Ik ben mijn carrièrebij Rondomtien begonnen. Daarwaren we continu op zoeknaar dit soort mensen. Op Schiphol komjezege- woon tegen.” Eenuur later staatdeman met de


roos nogbij de pilaar.Van Laarho- venenLinssen passeren hem op wegnaar de tassen die ze ’s och- tends bij eenbar hebben achterge- laten. “Tochjammer dat hij niet wil,” verzuchtVanLaarhoven. “Een topromantischverhaal, dat zie je meteen.”


Hellogoodbye,vanafwoensdag1 september,Nederland1,20.30uur.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com