This page contains a Flash digital edition of a book.
2 nieuws


8 9


15 25 28 30 32 38 42


familieberichten buitenland amsterdam economie kunst&media wetenschap reizen sport het laatstewoord


PS


PS2 PS10 PS11 PS12 PS15 PS20


PS media nut&genoegen weer&klantenservice denksport televisie strips


CDAziet geen dissidentinfractie


DENHAAG–CDA-fractievoorzitter MaximeVerhagenheeft het bericht uit Trouwweersprokendat er een dissident in de fractie is die zichte- geneen minderheidskabinet met deVVDmet gedoogsteunvande PVVkeert. Als Kamerleden uit de fractie stappen, verdwijnt demeer- derheid van76stemmendiePVV, VVDenCDAnusamenhebben. (ANP)


ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


Zaandammerverdrinkt bij testenmodelbootjes


LEIDERDORP–Een 53-jarigeman uit Zaandamis verdronken in de DwarswateringinLeiderdorp.De manwasmet een familielidmodel- boten aan het testen. Eenvan de boten haperde,waarop de Zaan- dammerhetwaterisingegaan en verdween. Politieagenten vonden demanonderwater.Hij is in het ziekenhuis overleden. (ANP)


M-gebouwstationDen Haag gaat niet door


DENHAAG–Debouwvan het pres- tigieuze M-gebouwvan architect RemKoolhaas bij het Centraal Sta- tion inDenHaaggaat niet door. Volgens deHaagsewethouderMar- nixNorder zijnerteveel onzeker- heden rondhet project.Hij vindt projectontwikkelaarEurocommer- ce ‘onbetrouwbaar’ vanwegenade- re eisen die het bedrijfnustelt. (ANP)


Verkeersinfarct I


kdacht: laat ik slim zijn en niet naar het Centraal Sta- tion gaan (met lijn 2), maar laat ik (met lijn 3) naar de


Houtmankade gaan. Ik wildedus naar Sail. Lijn3liet 25 minuten op zich


wachten.Hetwas noglang geen 13uur,dusniets aan de hand. Toen lijn3kwam,reisde ikweer 25 minuten. Toen ik uit de tramstapte,


liep ik naar de veerpont. Ik hebeen heel leuke‘app’ op mijn iPhone, die ik aanzette, en zo zagikdat ik nogeen ki- lometermoest lopen. Ik deed daartien minuten over.Bij het veer zagikbordjes ‘geen dienst’ staan.Hetwas er trou- wens niet heeldruk,dus ik wasblij dat ik niet naar het CentraalStation gegaanwas. Gelukkigwas er éénveer dat overvoer.IkgingnaarAmster- dam-Noord, omdat mij dat wasgeadviseerd.Deboot die ik vannode had,wasnet ver-


trokken,dusikmoestweer 25 minutenwachten. InNoordmoest ik vijfhon-


derd meter lopennaar eenre- delijkleeggrasveldje.Hetwas allang13uur geweest,maar ik had deze dagook eengelukje: de ‘Sail-In’wasnog niet be- gonnen. Integendeel! Diebe-


Ikzag, lievelezers, nietmeerdandrie grotebotenperuur


gonpas na eenuur.Toen ont- dekteikook dat de ‘tall ships’ niet harderdan zo’n zeskilo- meter voeren –ikweet niet hoeveel ‘knopen’ dat is,maar veel kunnen het er niet zijn ge- weest.Ikzag halve zeilen,ik zagdat er eenaangelijnd sleepbootje voor en eenaan- gelijndsleepbootje achter voer–enverder zagikniets, want ik keek rechttegen de


zon in.Ikzal dit verhaal bekor- ten: ik zag, lieve lezers, niet meerdan drie groteboten per uur, en verder alleenmaar van die kleinebootjes die er als vlooienomheencirkelden.Na tweeuurhad ik zesboten ge- zien!Integenlicht!Watwas hier aan?Waaromzat ik hier? Hoeveel botenmoest ik nog? Wanneerverdween die zon? Eindelijk, eindelijk, einde-


lijkwas het afgelopen! ‘’Vonduhetmooi?’’ ‘’Ja hoor,heelmooi...Maar ik


moet naar huis. Kanikmeerij- den?’’ ‘’Nee, helaas niet.Onze auto


zit al vol.Maar goed, vooruit, komtumaar.’’ Even later zat ik inwatde


krantendevolgende dag‘een verkeersinfarct’ zoudennoe- men.


t.holman@parool.nl


DIVVmaakte vluchtpaden metro te laag


Bij noodmoet passagiermeteromlaag springen Vaneen verslaggever


AMSTERDAM–Eenflink stukvan de vluchtpaden in de metrotun- neltussenAmsterdamCS enAm- sterdamAmstel moet opnieuw wordenaangelegd.Depadenzijn over ruim 200 meter veel te laag gemaakt.Passagiersmoeten daardoor ineennoodsituatieeen meteromlaag springen.


Devluchtpadenzijn in 2008door de Dienst Infrastructuur Verkeeren Vervoer opnieuwaangelegd,als on- derdeel vanhet verbeteren vande veiligheid. De paden werden opge- hoogd totvijftigcentimeter,zodat passagiersbij brand of eenongeluk makkelijkerkunnen ontsnappen. Datdie vluchtpadennoodzakelijk


zijn, blijktuitdelijstvanrecenteon- gelukken: op 7april 2008 ontspoor- deeenmetrostelvlakbijCSdooreen wisselstoring. In december vandat jaar ontspoorde eenmetrotussen Weesperplein en Wibautstraat en trok 150meter spanningsrail mee. Opmerkelijk genoegwas de tunnel diezomerachtweken dicht geweest voor onderhoud.Juli 2009 ontstond brand in de tunnelnakortsluiting. Echt goed misginghet in februari


vandit jaar.Door gladderails bot- sten twee metro’s op elkaar bij stati- on Wibautstraat.Daarbij raakten 31 mensengewond. Eenkwartier voor de botsingwas al eenbrandjeont- staan in eenandermetrostelbijCS. DIVV geeft toedat het ophogen


vandevluchtpadenniet goed is ge- gaan. Bij de aanlegmoesten de aan- nemers rekeninghouden met de bochteninhettraject:daarhangtde metroschuin om te voorkomen dat


dewagonsomvallen.Dehoogte van de padenmoet daaropwordenaan- gepast: iets hogerindebuiten- bocht, lageraan de binnenbocht.In een deel vandebuitenbocht liggen de paden echter lagerdan in de bin- nenbocht.Precies verkeerdomdus. Volgens eenwoordvoerder van DIVVis in 2008 bewust besloten het vluchtpaddaarlagertemaken.“Dat dedenwevanwege de elektrische installatie die onderdemetro hangt: die zwenktuit in de bocht en daaromis het pad daar lager.” Nu blijktechterdat die verlaging


vanhet padniet nodigis. DIVV gaat het vluchtpad alsnogverhogen. Wanneerdat gebeurtenhoeveel dat


Bijdebochtenhangtde metroschuin,daarzijn defoutengemaakt


kost,kan de dienst nogniet zeggen. De tunnelwetschrijft voor dat de tunnels in 2014 aan de strenge vei- ligheidseisenmoeten voldoen. De afgelopen tijd wasDIVV al ge-


regeld in het nieuws vanwegekost- bareblunders.Zoliep werk aan de Utrechtsestraat maandenvertra- ging op door eenruzie met de aan- nemers, bleek de renovatie vande Hogesluis veel duurder uit te vallen en langerteduren dan gepland en werd de metrotunneldeze zomer voor niets afgesloten: gepland werk konniet doorgaan vanwegegesteg- gelmet de aannemer.Daardoor dreigenook andere bouwprojecten, zoalsdeherinrichtingvan de Wi- bautstraat,vertragingoptelopen.


Actiedag Pakistan Vaneen verslaggever


DENHAAG–Erkomt toch eente- levisieactie voor de slachtoffers vandeoverstromingeninPaki- stan.


De NederlandsePubliekeOmroep, RTLenSBS6 houden donderdag26 augustus de actiedag Actie 555voor Pakistan. Ook publiekeencommer- ciëleradiostations doenmee. Er komt geen gezamenlijk televisie- programma.“Wewillenmeerfocus- sen op de inhoud en minderophet


showelement,”aldus SHO-woord- voerder JonathanHuseman. Op Nederland twee wordt een the-


maprogramma uitgezonden. RTL besteedt aandacht aan Pakistan in RTLBoulevard,SBS doetdat inHart vanNederland en Shownieuws. Als gevolg vandeoverstromingen


zijntien totvijftien miljoen mensen afhankelijk vannoodhulp.Neder- landsteltdaarvoornogeens3,6mil- joen euroextrabeschikbaar,boven- op de eerderedrie miljoen euro.


■Zieookpagina9


PetervanStraaten


TheodorHolman


Inhoud


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com