This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


klapstoel 13 Richie ‘Met voetbal en kerstlig ik in bedmet Kafka’


goed nagedacht watikwilde. Ik dacht: laat ik eenbaan nemenwaar ze heelstrengselecteren. Als het eenschaarsgoedis,zal hetwelgoed zijn. Dat washet niet echt.Inmijn eerste beoordelingzeiden ze dat ze heel grootseplannen met me had- den. Diebegonnen tien jaar later.”


McKinsey


“De consultancy. Daar ontdekteik dat ik dat de Delftsevaardigheden op enorm veel terreinenkunnen worden toegepast.Als er een pro- bleemis,gajeontdekken hoe het in elkaar zit.Daar isMcKinseyeenfan- tastischeomgevingvoor.Het was mij op het lijf geschreven. Na drie jaar werd ik door twee collega’s ge- vraagd mee te gaan naar eennieuw bureau. Dat werd OC &C.Ikzat bij de eerste vier medewerkers. Daar hebikmetwaalf jaar beziggehou- denmet de overheid. De anderen hadden daargeen zin in.”


LaurensJanBrinkhorst


“Voorhem ben ik naar Economi- scheZakengekomen.Eenmooieke- rel, bevattelijk voor argumenten, niet kneuterig. Een rashervormer met lef. Ik hebzes jaar bijhet minis- terie gewerkt.Veel geleerd. Ik had me al beziggehouden met allerlei economischesectoren. Hier be- moeide ik me diepgaand met socia- le zekerheid,dewoningmarkt,in- dustriebeleid.”


Vrijheidsstrijder


“In mijn studietijdben ik lid gewor- den vandeVVD,ingegeven door mijn vrijheidsdrang. Bij EZ noem- denzemedeVrijheidsstrijder. Ik vond Bolkestein een aansprekende figuur.Hersensmet karakter,op zoek naar de waarheid.Zoals het eenbetrokken lid betaamt,heb ik eenpaarkeermijnlidmaatschapop- gezegd.Als het je echtwatkan sche- len,word jeeenkeerkwaadenstuur


jeeenbozebrief.Eénkeerhadikmet een antidiscriminatiestandpunt te maken, langgeleden, waarvan ik vond: dat is niet liberaal.” “Ikbenopeen gegevenmomentin


contact gekomen met eentalen- tenscoutvandepartij.Nadatweeen jaar of tweeomelkaarheen hadden gedraaid, zei ik: geef me maar een klus,het stadium vanopeen con- gres roepenwaternietdeugt,benik voorbij.Toen hebikeen trainings- programma voor Kamerleden ge- maakt en eenspeech geschreven voor MarkRutte.”


PVV


“Het enige watikeroverwil zeggen is één vandeweinigedingenwaar- over ik het met Roemer vandeSP eens ben:als dit een combinatie op- levert waar de meerderheid vande TweedeKamerachter staat,past het mij niet met commentaar langs de kant te staan. Ik hebeen heiligont- zagvoordedemocratieenals dit het product is dat de democratie ople- vert,ishet niet aanmij daar vanal- les over te toeteren. Formalistisch?


Ja.Enikvind het toch verstandig.”


Amsterdam “Ja! De kleinstewereldstad terwe- reld. Qua bevolkingsomvang na- tuurlijk geen grotestad, maar toch een wereldstad. Zo mogenweons ookweleenbeetje gedragen.Vanuit het stadhuis bezien is de neiging soms te denken dat het de hele we- reld is.Dan wordt vergeten dat er buitendegemeentegrenzenwatan- ders is.Maar Amsterdam kanzich welwat pretentiesveroorloven. Bij mijn aantreden als wethouder werd me gevraagd watikals niet-Amster- dammerhier kwam doen. Ik dacht: komop, dit is een vandemeest in- ternationale steden vanEuropa. Hoedurf je het te vragen?Ikkom van65kilometerverderop.Waar hebbenwehet over?” “Zo’n vraaghoor je in eenwereld-


stad niet te stellen. Hetandere wat ik steeds te horen kreeg: je bent wel een echteambtenaar.Grappig, want toen ik formeel echt een amb- tenaarwas, zeiden ze steeds:jebent


waar je niet aan mee wiltdoen, maarwaar zo veelmensen aanmee- doen dat er bijnaniemand over is om iets anders mee te doen.Met voetbalfinales en Kerstlig ik in bed met het verzameld werk vanKafka. Datkunjesteedsweer herlezen.Het is totaal niet vrolijk.Dat biedteen goed contrast met de buitenwereld op dat moment. Hetiseen fijnebe- schrijvingvanprecieshet verkeerde in de publiekesector,deoverheid. Waarin eencollectiviteitburgerska- pot kanmaken. Dat geldtook voor de romancyclus Hetbureau.Die ze- vendelen hebikook twee keer gele- zen. Misschien dat ik de volgende kerstmetHetbureau doorbreng.”


Joyriden


“De bouwputten vandeNoord/ Zuidlijn wil je ’s nachts vanwege mogelijke calamiteitenniet volledig afsluiten.Machinesstaanstartklaar met de sleutel in het slot.Dieptriest dat jongerendat als een lolletje mis- bruiken. Dat met die sleutelsisal opgelost. Verder zullen we maatre-


‘Toenikbegon, werdgevraagd watik als niet- Amsterdammer kwamdoen.Hoe durf je? Ik kom van65kilometer verderop’


consultant.Jebent kennelijk steeds je laatste beroep.”


Andreasplein


“Daar word ik elke dagstipt om zes uurgewekt doorslijpmachines en heimachines pal ondermijn raam. Deplekiszogekozendatmijn vrien- dinsnelnaarhaarwerk inDenHaag kanreizen.Als je iemand mede- slachtoffer maakt vanjecarrière- stap, moet je ook watterugdoen. De eerste wekenwoonde ik aan de Weesperzijde. Voordat je dan in DenHaag bent...”


Putten


“Daar hebikeen houten huisinhet bos, met helemaal niks eromheen. Daar zit ik iets vanéén op de drie weekends en af en toeindevakan- tie. Dejongensvindenhet leukdaar rond te rennen. Ik hebhet zelf ont- worpen. Dat vindteen Delftenaar natuurlijk leukomte doen.”


WK-finale


“Ik hebinmijn levennog nooit een voetbalwedstrijd gezien.Hooguit zappend.Erzijn vandie dingen


gelen treffen in de sfeer vanextra toezicht.”


Metrotunnel


“Bijdeuitgestelde renovatie vande tunnelvoor de Oostlijn zie je de complexiteit vandestad.Hetismis- gegaan, maar het wasook moeilijk. Hetmoest tussenhetWKen Sail in. De enquête over de Noord/Zuidlijn heeft geleerddat je als stadsbestuur eerstmoet nadenken en dan pas doen. Dat geldtook hier.Ikwil eerst uitzoekenhoedeverantwoordelijke gemeentelijkedienst opereert en dan pasmaatregelen nemen. Niet schieten vanuit de heup.”


Effectiviteitpereuro


“Mijn eeuwige zoektocht.Ikwil het maximale uit investeringenhalen. Opelk terrein: bij luchtkwaliteit,so- ciale veiligheid, noem maar op. Vroegerkondenwedingendoen omdat we dat gewoon wilden. Nu is er eenveel groterenoodzaak voor de hoogste effectiviteit per euro.”


JacobDerwig “Diezegtmeniks.”


“Iets metTheMoodyBlues?”, en de nog kleineresectie C: “De briljantedrum- mervanLittle Feat.” RichieHaywardisniet JustinHay-


R


ward,zangerengitarist vanTheMoody Blues. Luisteren wij naar sectie C, die de juistetekst hadendie niet alleenuit vijftigers en zestigersbestaat, hoewel Little Feat in 1969werd opgericht.Ik weet dat Little Feat (exaequo metThe Band) de favorieteband is vanJelka vanHouten. Zijwas in 1979,toen de frontmanen het brein vandeband, Lo- wellGeorge,overleed aan overgewicht en drugs, niet ouder dan éénjaar.Sec- tieCisdus ookheel ergvan nu, men- sen, wil ik maar zeggen. Haywardwas met LowellGeorge en


toetsenist Bill Payne oprichtervan de band die volgens mij en toch tamelijk veel anderen de beste band terwereld was.Nade doodvanGeorge hieldLittle Feat op te bestaan en dat snaptenwe. Niemandkannummersschrijvenen zingenenslide spelen zoalsGeorge. Maar de band stondweer op.Van- avond–het isnuvrijdagmiddag–zie ik ze in Paradiso,met opHaywards plekdetechnicus vanFeat,GabeFord. (SectieCmag Feat zeggen).Ikweetdus nogniet hoe Feat klinkt met eenandere drummer. Drie jaar geledenwasikook bij een concertvan LittleFeat in Paradiso, mét


Dekille JaapEdenhal wasgeenParadiso


RichieHayward, die toen noggeen en- kelteken vanzwaktevertoonde.Hij vormde eenschitterend dragend trio met bassistKennyGradneyenconga- spelerSamClayton. Hetgrotenadeel vanhet concertwas


natuurlijk datLowellGeorgewegens dedoodverhinderdwas,waardoor SpanishmoondoorClaytonwerd gezon- gen, of liever: gegrauwd.Maar tochwas het concerteengeweldige belevenis, omdatdebandookzonderGeorge fabelachtiggoed isenvanspelennog langgeen genoegheeft.Zespeelden ruimtweeuur,metvolledige inzetende lol vanwaremuzikanten. Ze joegende rillingenovermijn rugenoverdie van deandereledenvansectie C. Ik had de band al eens gezien in de ja-


renzeventig,indeJaapEdenhal. Voor- deel:deaanwezigheid vanLowell George.Nadeel:dekilleJaapEdenhal wasgeen Paradisoenikbegrijpnuiets meervanmuziek dan toen. In Paradisostondik dicht bij het po-


dium,op de galerij, en ik konvooral goed zienhoeRichieHaywardbezig was. Ik keek rechtopdehandenvan


éénvan de zeldzamevernieuwende rockdrummers(net als Stewart Cope- land vanThe Police). Ik verbaasde me.Hoewas hetmoge-


lijkdat iemand zo gevarieerd speelde, met veel losse accenten op de snare,en toch zo ontzettendstrak klonk?Richie Haywardwas mijn helddie avond. Magikeen aanbevelingdoen?Wordt allen lid vansectie C.


b.fromme@parool.nl


ichieHaywardisdood. Allen, onderteverdelen in sectieA: “Wiemagdat danweer zijn?”, sectieB,veel kleiner dan A:


Bob Frommé


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com