This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


nieuws 3 TheSpecials (1977-1984)doen het nogéén keer op Lowlands


Huidige kabinet bezuinigt al extra


Vanonzepolitiekeredactie


DEN HAAG –Het demissionaire kabinet wil in de begrotingvoor 2011maximaal 3,2miljardaanex- trabezuinigingenopnemen.CDA en ChristenUnie maken zo een begin met de bezuinigingsronde vanachttien miljardeurodie een eventueel door de PVVgedoogd VVD/CDA-minderheidskabinet vanplan isdoortevoeren.


Datmaaktedemissionair minister JanKees de Jagervan Financiën gis- terenbekend na afloopvan de mi- nisterraad.VolgensDeJagerkanhet kabinet ondankszijn demissionaire status extrabezuinigen, omdat de regeringspartijen voortbordurenop het crisisakkoorddat vorigjaar werd gesloten.


De3,2miljardborduurt voortophetcrisis- akkoordvanvorigjaar


TheSpecials zijnna26jaarweer grotendeelsbij elkaarenvoerdengis- terenhetpubliekoppopfestivalLowlandsterugnaareindjarenzeven- tigmet hun hoekige skamuziek. Lowlands beleeft dit weekeinde in


Biddinghuizen, Flevoland zijnsnikheteachttiende editie:drie dagen muziek, theater,dans,cabaretenliteratuur.Met 55.000bezoekersver- kochtLowlands in eenrecordtijdvanachtdagenuit. FOTOPETERDEJONG/WFA


PeterR.deVries in celinPerth


‘Omgekeerdewereld dat wijmoordverdachteopsporen en achter tralieseindigen’ Vaneen verslaggever


HOORN –Peter R. de Vries heeft in Perthdeman opgespoorddie wordtverdacht vandemoordop MariskaMast uit Hoorn, maarzit nu zelfachter tralies. Hij wordt vandaag voorgeleid.


DeAustralischepolitieheefthemen zijn medewerker Chantalvan Schuylenburch gisteren gearres- teerdwegens huisvredebreuk. OokKees vander Spek, rechter- hand vanDeVries,isinPerth,maar werd niet opgepakt door de politie. Volgens Vander Spek, die per sms


contact heeft gehad met zijn colle- ga’s,gaat De Vries niet erggebukt onder zijnarrestatie. “Australië is eenbeschaafdland,


daar word je netjes behandeld. Maar volgens Peteriserwel sprake vaneen omgekeerde wereld. ‘Wij sporen een moordverdachteop,


ADVERTENTIE TOT ZO Zondag 22 augustus


IKEA Amsterdam en Delft open van 10-18uur. IKEA Amersfoort* open van 11-18 uur.


IKEA.nl/openingstijden *Exclusief voor IKEA FAMILY leden Agent doodtovervaller


NIJMEGEN –Depolitie in Nijme- genheeft gisteravond een man doodgeschotenopdeNeerbos- schewegbij hetBastionHotel.


Bronnen rond het onderzoekbeves- tigenberichtenvanOmroep Gelder- landdat het slachtoffer eenvesti- ging vansupermarktketenLidl had overvallen. Tijdens een achtervolging stak de


man eenpolitiehond dood die hem aanviel. Daarna opendeeen agent


het vuur op de overvaller,die dat niet overleefde. De wegwaar de man is doodge-


schoten, werd afgesloten. Er ston- dentientallenbelangstellenden bij de plaatsvan de schietpartij,die wasafgeschermd door politiescher- men. De Neerbosscheweg, een vande


grootstedoorgaandewegenvanNij- megen, werd afgesloten. Ook de parkeerplaats vanhetBastionHotel wasafgeslotenvooronderzoek. (ANP)


maar wij eindigen in de cel’, schreef hij,”aldus Vander Spek. Watdeactie voor het onderzoek


naar de dood vanMariskaMast be- tekent,isnog niet helemaal duide- lijk.Honduras heeft eeninternatio- naal opsporingsverzoek gedaan naarde32-jarigeAustraliër,maarde kans is minimaal dat Australië daar gehoor aan geeft.Volgens Vander


Misdaadverslaggever gaatnieterggebukt onderarrestatie


Spek ligt er ookeen verzoekvan de Nederlandseoverheidomdemante mogenverhoren. Justitie kondat gisteren niet bevestigen. Een woordvoerder lietwelweten dat het niet gebruikelijk is dat landen eigen inwonersuitleveren.


“Wel kunnen we een verzoekdoen voor strafrechtelijk onderzoek, waarbij de verdachteeen eventuele strafineigen landmag uitzitten.” Vander Spek vermoedtdat zijn


collega’s snel weer op vrije voeten zijn. “Er is eigenlijk niet veel aande hand. We wareneen dageerder al bijhem langsgeweest om hem te spreken.Toenheefthijdepolitie ge- beldenzijn we vertrokken. Peter wildehem de dageropeen brief overhandigenmet de vraagofhij wil meewerken aan het onderzoek enwerd toen aangehouden.” MariskaMast (23) overleedop22


augustus 2008 op hetHondurese ei- land Roatan. De vermoedelijkeda- der, een (toen)30-jarige duikin- structeur,werdnaeenweek hechte- nis vrijgelaten en verdween spoor- loos. Pas wekennahaar dood bleek op basis vandelijkschouwingdat Mastwasomgekomendooreenmis- drijf.


CDA, ChristenUnie en PvdA spra- kentoen af in 2009 en 2010 de eco- nomie te stimuleren door het over- heidstekortoptelaten lopen. Als de economie in 2011 met meerdan een half procent zou groeien, moest eerst3,2 miljardeurowordenbezui- nigdomhetopgelopenoverheidste- kortweer te laten dalen. De gedachtewas dat bondenen


werkgevers in de tussentijdloon- matigingzouden hebben afgespro- ken, waardoor de bezuinigingdoor lagere uitgavenaan ambtenarensa- larissen‘automatisch’ zou worden gehaald.Delonen zijn echter meer gestegen dan het kabinet toen hoopte,waardoor slechts 400mil- joen euroaan besparingenopsala- rissen kanwordengeboekt. Hetrompkabinet vanCDA en CU


gaat nu voor de resterende2,8 mil- jardeuroopzoek naar andere be- zuinigingen, waarvan De Jager‘in ieder gevaldehelft’wil halen. Op welkeposten wordt bezuinigd,wil- de hij niet zeggen, al gafhij welaan eeneind op streektezijn. CDAenChristenUnie kijkenvooral


naar elkaarsverkiezingsprogram- ma’somheteensteworden.Dekeu- zes die in de Ministerraadworden gemaakt,meldthij vervolgens aan de formatietafel, zodat er geen dub- belingenindebezuinigingsplan- nenworden gemaakt. Hetcomplete beeld vandebezui-


MariskaMast


nigingen wordt pas op Prinsjesdag bekend,als het kabinet de begro- tingpresenteert.


herstel


■ Niet Hans Wijers alleen, zoalswij donderdagopdeeconomiepagina melden, de geheleraad vanbestuur en de complete raad vancommissa- rissen vanAkzo Nobel heeftin2007 ingestemd met de verkoop vanme- dicijndochterOrganon. ■ In het economiekatern van woensdagmeldden wijdat in een project voor energiebesparingin Geuzenveld slimmestekkerszijn uitgedeeld, die het stroomverbruik per apparaat meten.Hetgaat echter om displaysdie alleenhet totale stroomverbruik per woningaange- ven.


©Inter IKEA Systems B.V. 2010


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com