This page contains a Flash digital edition of a book.
4


favorieteAmsterdammer “PsycholoogHeleenTerwijn,oprichtervande IMCWeekendschool.Daarkrijgenkinderen vantientot dertienjaaruitsociaal-economi- scheachterstandswijkendrie jaarlangelke zondagonderwijsopallerleivakgebieden.Het project isgesponsordeniedereen,vanpolitici tot artsen,doet vrijwilligmee.”


mooistebrug 2) “DeVierwindstrekenbrugoverdeAdmira- lengracht,metopelkehoekeenbeeldvande AmsterdamsebeeldhouwerHildoKrop.”


destadontvluchten “Mijnoudershebbeneenzomerhuisje inBer- genaanZee. Binneneenetmaalhebjeeenva- kantiegevoel.”


metpekenverendestaduit “Mensenhandelaren.Gewetenlozemensen, zoalsSabanB., wil je nietinjeeigenstad.”


eenzwoelezomeravondmet “Vanwegeeenchronischgebrekaantijdeen combinatiediner:KatjaSchuurman,Kimvan Kooten,WillemijnVerloopenmijnvrouwJil- dau.Mooie, idealistischevrouwenaandekeu- kentafel.Ikkook.”


romantischAmsterdam “HetbankjeaandeReijnierVinkeleskade.Ik benopgegroeid indatsprookjesdorp,methui- zenvanwoningverenigingSamenwerking.Op datbankjezatenJildauenik in2007metons eerste kind.Hetwasdeeerstekeerdatwemet Abelbuitenwaren.”


laatstekeerdestaduit “OpvakantieinBretagne.Datwaseenenal schep, bal,zeelucht.”


favorietespeciaalzaak “DuikelmanindeFerdinandBolstraatiseen familiebedrijf,dat alzeventigjaarbestaat.De naamontstonddoordatdetoenmaligeeige- naarVanHalindeoorlogsjareneenlampuit- vondmeteenduikelaartje erin,diedoordebe- zetteropstraatwerdgetolereerd.Nuhebben zeruimtienduizendkeukenspullen:van springvormentot visrookoventjesendemooi- stepannen.”


2


rijpvoordesloop “WinkelcentrumDeKalvertoren.DeKolkook. Lelijkegebouwen,dieuitsluitenduit zijnopzo veelmogelijkconsumptie inzokortmogelijke tijd.Daarwordikeenbeetjeverdrietigvan.”


smakelijkewinkel “SlagerijRaymondvanWijk indeVanHilli- gaertstraat.Vanwegedeheerlijkeossenworst uit eigenrokerij,hetTexels lamendehennen- eitjes.Vrouwendienetzijnbevallen,krijgen eenbiefstukcadeauomaante sterken.Dat deeddeoudeslagersindsdegeboortevan Raymond.Endiezoonisnudusdeslager.”


besteplekvooreenfeest “In2005wasonstrouwfeest bijKaapKot, toen noggevestigdophetZeeburgereiland.”


zwemmenindebuitenlucht “Hetpierenbadje inhetBeatrixpark,waar ik alseenjarigemijnzwemdebuutmaakte. Er zijnnogfoto’svan.”


verrassendAmsterdam “HetWestelijkeHavengebied,metwildena- tuurtussendeindustrieterreinen.Metde chocoladefabriekBaronieopdeOceanenweg, waar indezomeral letterswordengemaakt.”


besteplekbijrotweer3) “Verseappeltaart bijHelenaPrimakoffopde CzaarPeterstraat.Diesmaaktzoals jehem thuisbakt.”


ergstetoeristenterreur 5) “Amsterdammers zijnweinig gastvrij te- genovertoeristen.Laatdiemensentoch lekkerophunhuurfietsenvandestadge- nieten.InAmsterdamscheurentrouwens demeestebewonerszelf continudoor rood.Kennelijk isdatnormaal.”


vakantieineigenstad “NaarTurkije viarestaurantOrontesopde AlbertCuypstraat,naarJapanviaMorita- YaopdeZeedijkennaarItalië via l’Ango- lettoopdeHemonystraat.”


bestestadsstrand “BlijburgmetgastvrouwStanjavanMier- lo. Zijheefteenplek, diealles in zichhad omdesolaat teworden,getransformeerd toteenplekwaariedereenlekker zichzelf kanzijn.”


3


voornemensnadezomer “Met lerarenendirecteurenzorgendat ie- derkindinAmsterdamopeengoede schoolterechtkan. Ietsbelangrijkerskan ik nietbedenken.”


besteijssalon 4) “TofaniopdeKloveniersburgwal iseen combinatievankunstenambacht.Mijn favorietesmakenzijnpistacheenkoffie.”


grootstegemis indezomer “Tijd.”


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com