This page contains a Flash digital edition of a book.
PSvdW28 21 augustus 2010


Weerthuis W


ezijnweer thuis.Decorrespondenten vanderubriek Va- kantiefotostuurdenafgelopenzomervakantie foto’s van de camping, vandetoppen vanhet hooggebergte(kijk,


een gems!) en uit de Sahara,waar eenlezeres zat bijtekomenvan een negendaagse(!) tochtopkamelen. Waarmee maar bewezenwordt datwatvoor de eengeldtals een helseontbering, voor de andereen tochtisnaar innerlijkerust. Misschien is vakantieweldie periodeinhet jaar datweop blote voeten rondlopen; en misschien dat er daaromveel lezersfoto’s vanhunblote voeten in ruststandhebben opgestuurd. Kijk, ik ben helemaal los:ikheb mijn schoenenuitgedaan. Wellicht zitualweer in een kantoortuin, tussenaldie gebruinde koppen en collega’s die de vrijheid nogevenkrampachtigvast- houden door in de kantine geen belegenkaas maar brie ophunaf- gebakken pistoletjetenemen. Rieneke Kroese,tevensdewinnaarvandezeweek, stuurdedeze fo- tovandrie toeristenopeenwaterfiets ergensopdeLijnbaans- gracht.Tweemeisjesvoorin, éénopdeachterbank.Hetmeisje rechtsvoorin leestdekaarténheeft,zotezien,dehandaanhet roer. Dekaartlezenénsturen, dat is bijnavragenommoeilijkheden.


Wijwonen in eenstad die voor miljoenenandereneen vakantie- bestemmingis.Dereizigers in onze stad doendingen(Madame Tussauds,waterfietsen, Martelmuseum)die wijniet in ons hoofd zoudenhalen, en fotograferen dingen(bruggetjes,hetCS,fietsen- rekken) die wijhelemaal niet meer zien. Opde grootste fotoverzamelwebsiteFlickr staaninmiddels(bijna) twee miljoen foto’s die de tag (label)‘Amsterdam’ hebbenmeege- kregen.Endaarmee isAmsterdaméén vandemeest gefotogra- feerdesteden op de planeet. Watzijn de lessen diewena dezomer–enderubriek Vakantie- foto–proberen te trekkenenwaarmeewetotdeherfst staande willen blijven? 1.Houeen open blikenkijk af en toenaar je eigenstad door de ogen vaneen reiziger. 2.Doesoms,opeen onverwachtmoment,jeschoenenuit. 3.Enverwacht geen gelukvan de aanschaf vandeflamingoplant, kantoorplant vanhet jaar 2010.


Volgendeweek keertGevondenFotoweer terug


vakantie foto


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com