This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


buitenland houtenkruis in Polen


religieprobeerdetegente gaandoor atheïsme te bevorderen en de gees- telijkheiddoordegeheimepolitie in de gatentehouden. Na de valvan het communisme werden kruisen op vele openbareplaatsen neerge- zet en dat leek voor velen op een be- vrijdende daad. Maar een nieuwe generatie Polen


die daargeen rolinhad, zietdekerk in toenemende mate als eente machtiginstituut.Dedood vanJo- hannes Paulus in 2005 waseen wa-


‘Het kruismoet worden verplaatst,het hoorthierniet’


terscheiding in deze ontwikkeling, omdathetlandzijn leidendemorele autoriteit verloor.Devorige paus drukteook eenprogressief stempel op de Poolse kerk. Na zijndood werd die conservatiever, waardoor de jongeren ervan vervreemdden. Toen de autoriteiten op3augustus probeerden het kruisteverplaat-


sen, leiddedat bijna totrellen. Een vrouwbond zichzelf eraan vast, waarna de pogingwerdgestaakt. Maardoordeschermutselingkwam de kwestie noggevoeliger te liggen. Sindsdienkamperendeverdedigers vanhet kruisvoor het paleis.


I


nhet weekeinde verwijderdede politie de verdedigers in het holst vandenacht,maar het


kruis lietenzestaan. Hetstaat nog steeds op dezelfdeplek, achter een barricade vanmetalen dranghek- keneneen wachtpost vandepoli- tie. Hetisniet duidelijk waternu mee gaat gebeuren. De verdedigers blijvensamen komen aan de over- kant vandestaat.Zehouden uitda- gend kruisjes en rozenkransen om- hoog. “Onswapenisderozenkrans,”be-


toogtBarbaraGrzegorzwewska, een vijftigjarigekleuterjuffrouwdie zich nu en dan voegtbij de wake bij het kruis.“Polen is een christelijkena- tie, dat moet het blijven. We verde- digenons rechtomhet kruishier te houden.” Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat Grzegorzewskatal vanandere grievenheeft tegendePoolse rege- ring, zoals de lage lonen en magere pensioenen. Verder vreest ze voor


de identiteit vanPolenals katholie- ke natie nu het lid is vandeEurope- se Unie. Hetprotest bij het kruis is voor veel Polen een goede gelegen- heid om ook tal vanandere klach- tenteuiten. Sommigenbeschuldigendezeer


pro-Europese regeringvan premier Donald Tusk, eenpolitieke rivaal vanKaczynski, Polen in het buiten- land ‘in de uitverkoop te hebben ge- daan’.Bijvoorbeeld door het priva- tiseren vanstaatsbedrijven, een


‘Polen is een christelijke natie,dat moet hetblijven’


project dat geld moet opleverenen het uitdijendebegrotingstekort ver- lagen. DezePolenuiten hun ergernis


over de leidende rolvanRusland bij het onderzoeknaar het vliegtuigon- gelukwaarbij president Kaczynski om het levenkwam. En zij staan sceptischtegenoverdeeerstebevin-


dingendat de ramp werd veroor- zaaktdoor eencombinatie van slechtweer en fouten vandepiloot. BarbaraGrzegorzewska:“Wijden-


kendat onze president werd ver- moord.” Enwatvindtzevan de mensendie


tegenhet kruisdemonstreren?“Dat zijn allemaal drugsgebruikersen aanbiddersvan Satan, we nemen die luiniet serieus.” Hetcomplexe dispuut rond het


kruis past in zekere zinookindepo- litiekestrijdtussen het Burgerplat- form vanpremier Tusk, waarbij ook de onlangs aangetreden president BronislawKomorowski is aangeslo- ten, en zijn belangrijkerivaal. Dat is de partijGerechtigheid en Vrede, de katholieke partij die wordt geleid doorLechKaczynski’s tweeling- broer Jaroslaw. JaroslawKaczynski dacht dat hij


de verkiezingengemakkelijkkon winnen, gezien de populariteit van zijntragischomgekomen broer. Maar op 4juli verloor hij vanKomo- rowski in de beslissendetweede ronde. Kaczynski steunt de verdedigers


vanhet kruisenlegde er onlangs een krans. EerderhadhijTuskende Russische premierVladimirPoetin beschuldigd van‘moreleenpolitie- ke’verantwoordelijkheidvoor het neerstorten vanhet regeringsvlieg- tuig. Rusland heeft deze week Polen


documentenoverderampgegeven. Die moeten meerduidelijkheid scheppen over de toedracht.


de slachtoffersvan de massamoord onderleden vandePoolse elitetij- dens de Tweede Wereldoorlog. De nazibezetterskregenaanvankelijk de schuld, maar de gruweldaadin de bossen vanKatyn werd gepleegd in opdracht vandegeheime dienst vandeSovjet-Unie.Moskou weiger- de tot1990 dat toetegeven. Een paar dagenvoor Kaczynski’s


P


doodhadden Tusk en Poetineen soortgelijke ceremoniebijgewoond, waarbijKaczynski nietwasuitgeno- digd.Wel mochthij deel uitmaken vandedelegatie vanTusk. Maar Kaczynski wilniet aan zo’n belang- rijkeceremoniedeelnemen in het gezelschapvan zijn binnenlandse rivaal en de door hem verfoeide Russische premier. Als presidentwensteKaczynskide hoofdrol te spelen bij eeneigen, puur Poolse,herdenking. JaroslawKaczynski zeivorige


week dat de rivaliteit vanTusk met zijnbroer Lech diensleven in de waagschaal had gesteldendekans op eenramphad vergroot.Kaczyns- ki gingdaar niet verder op in,maar volgens eenmedewerker kreegde presidentiële delegatie naar Katyn nietdezelfdestrenge beveiligingals die vanpremier Tusk.


resident Lech Kaczynski stierf terwijl hij op wegwas naar eenherdenkingsdienst voor


Airco


terugtekeren naarMoskou, maar dit jaar hebbenwedie reis toch maar even uitgesteld. Ikwaseind juli inMoskou–de


M


brandenwaren net begonnen dusvansmogwas nognauwe- lijks sprake–entochwas het toen al niet te hardenvanwege de ongelofelijke hitte. Moskou is altijdaleen vervuil-


de stad met stinkendeauto’sen fabrieken, maar voeg er een tem- peratuur vanveertiggraden en een verstikkendesmogaan toe en je wiltzosnelmogelijkweg. DemeesteMoskovietenhebben


natuurlijk die luxe niet en voor henwashet eenkwestie van overleven.Ophetwerk deelden wemaskersuit,alsofeen besmet- telijke ziekteons bedrijf had ge- troffen.Degewonewerktijden werden overboord gezet,maar in plaats vanminderbleek het per- soneel meer uren temaken: op onswerk is airconditioning. Aircowasdeafgelopen twee maandenhet meestgewildepro- duct in de stad. Alletraditionele sociale en klassenverschillen ver- vaagden enmaakten plaatsvoor die ene crucialevraag:heb je air-


Voegerdesmogaan toe,enjewiltweg


co of niet?(antwoord: bij ons thuis hebbenwegeen airco). Deautoriteitenwarengeheel de


kluts kwijt.Russischepolitici hebben er een handjevanomhet opwarmen vandeaarde als een hobbyvanwesterse activisten af te doen.Siberië,graptepremier Vladimir Poetinooit,zou er best eenpaar gradenbij kunnen ge- bruiken. Dat het halve landinde fik zou kunnen staan, daar had meneven niet bijstil gestaan. Netals in Pakistanisdeze ramp


vooralmanmade.Ondanksfelle protesten vanmilieu-organisa- tieswerd driejaar geleden een nieuwe‘boscode’ingevoerd.Het beheer vanRuslands eindeloze woudenwerd vandelandelijke overhedenovergedragen aan (veelal corrupte) lokale bestuur- ders en commerciëlebosbouw- bedrijven. Brandpreventie stond niet hoog op de lijst. Dat deze rampniet onontkoom-


baarwas, bleek in het district Sja- toerski bijMoskou. Daar bleven de bossen gespaarddankzij de preventieve maatregelen vande gouverneur. Voor Poetinzat er niet veel an-


dersopdan in eenblusvliegtuig eenvuurtje te doven. Spectacu- laire beelden. Maar ik betwijfelof Poetinkon voorkomendat met het afbrandenvan de bossen ook zijn eigenimago in rook opging.


FOTOEPA DERKSAUER


eestal zienmijn vrouwEllen en ik er naar uitomnaonze vakantie in Zeeland


11


Mockba


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com