This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG21AUGUSTUS2010


sport


41


Gerlachbocht2009,toenhetbezoekersaantalvandeDTM-raceopZandvoortmet38.000toeschouwerseendieptepuntbereikte.


FOTOOLAFKRAAK/ANP


Is DTMvoor hetlaatst op Zandvoort? V


Raaktcircuit Zandvoort na ditweekendweer een evenementkwijt?DTMmaaktzichimmersopvooreen nieuwe,mondiale toekomst.


HERMANSTIL


oor de tiendekeer racende DTM-toerwagens dit week- end over circuitpark Zand- voort. In 2001 washet


duincircuit het eerste niet-Duitse avontuur vandehernieuwdeDeut- sche Tourenwagen-Masters(DTM) dat eenjaar daarvoor na eenstilte vanvier jaarwasgereanimeerd. Inmiddels worden vijfvan de elf


DTM-races buiten het thuisland ge- houden. Voor het eerstook buiten Europa: op 28 novemberdoen de toerwagens Sjanghai aan voor een officiëlerace.De kans is groot dat het daar niet bij blijft. DTMmag nogaltijdtot éénvan de


meest aansprekenderaceklassenin Europa behoren, het toerwagen- kampioenschapisdeafgelopen ja- renveel glans kwijtgeraakt.Sinds 2005 doennog maar twee fabrikan- ten(Mercedes en Audi) mee, ver- deeld over fabrieksteams en teams die met mindercompetetieve Mer- cedessen enAudi’srijden. Hetafgelopenjaarmoestdeklasse


forsingrijpen om eenondergangte voorkomen. Door de hoge kosten, tien tottwaalf miljoen euro per jaar voor privéteams,25miljoen voor fa- brieksteams,dreigden vooral min- derkapitaalkrachtige deelnemers af te haken. Door de technologische ontwikke-


linggoeddeelsstil te leggen –zodat dit jaar feitelijk wordt geracedmet auto’s uit 2009 –enmet het inper- kenvan de bandenkeuzewerden de kosten drastischteruggebracht. DTMvoorkwamdaarmeezowel de


deconfituredie eerder het Britse en Japanse toerwagenkampioenschap trof én een vergelijkbare leegloop zoalsdit jaar bij het officiëletoerwa- genkampioenschapWTCC. De technische beperkingenzijn


bedoeldals overbrugging. DTM-or- ganisator ITRheeftMercedesenAu- di toegezegd het kampioenschapin 2012 drastischteverjongenennieu- we deelnemerstetrekken zodatde kosten beterworden verdeeld. “Binnen DTMisafgesproken dat


we in 2012 toteen significante kos- tenbesparingkomen,” aldus be- stuurderMichael Dickvan Audi. “Wezijn in gesprek met Aziatische autofabrikanten voor eenmeer in- ternationaal startveld. En we willen éénofmeerdereraces in Azië.” Aanbeide eisen lijkt deDTM-orga- nisatie met succesgehoor te geven. BMWheeft aangekondigd over twee jaarweernaarderaceklasse terugte keren, mits de organisatie eenaan- talvoorwaardenhonoreert.“Eente- rugkeer is voor ons niet interessant als DTMindehuidige opzetover- eindblijft,” aldusBMW-bestuurslid Ian Robertson.“Wijwillen actief zijn in eeninternationaleraceklas- se, die aanwezigisindebelangrijk- stemarkten waar wij aanwezig zijn.” De afgelopen maanden zijnook


gesprekkengevoerdmet zowel de organisatoren vanJapanse alsAme- rikaanse toerwagenklasses over het gelijktrekken vandereglementen. In dat gevalkunnen autofabrikan- tenmet dezelfde wagens meedoen


in verschillendekampioenschap- pen, watmiljoeneneuro’sontwik- kelingsgeld scheelt. “Zo zou BMW in de VS kunnen meerijden, terwijl eenJapanse fabrikant in DTMkan starten,” aldus DTM-topman Hans WernerAufrecht. Sindsdien doensterkegeruchten


de ronde dat Toyota, Honda en Ci- troënin2012deelnemerwordenaan het Duitse toerwagenkampioen- schap. Ook Opel overweegt een terug-


keer.Het Duitseautomerk, dat in 2005 uit DTMstapte, wist de afgelo- pen maandenslechtsmet een ont- slagronde die duizendenbanen kosténfinanciëlesteunvandeDuit- se regeringteoverleven.


De veranderingenkomen voor Zandvoortopeen lastigmoment. Hetcircuitpark onderhandelt mo- menteelmet ITRovereen verlen- gingvan de deelname aan het kam- pioenschap, dat formeel na de race vanmorgenisafgelopen.


ringenindeklasse zijnook het TT- circuit Assen niet ontgaan. Eerder piktedat de A1-racevan Zandvoort af en ginghet er eenmaligvandoor met eenraceuit het inmiddelster ziele gegane Amerikaanse Champ Car-kampioenschap.


Z


TMdreigt dit seizoen van een kampioenschapwaarin twee rivalenomde overwin-


ning kampen, eenevenement met éénpaardteworden.Mercedes lijkt halverwegehet seizoen een on- overbrugbareklooftehebben ge- slagenmetAudi. Plek één totenmet driebezetten


andvoortmoet daarbij niet alleenrekening houden met de nieuwe internationale koersvan DTM. De verande-


kerverdedigt;vorigjaarwerd het met TimoScheider kampioen. Audi kanveel excusesaandragen.


Zo heefthetmerk, na het vertrek vanTomKristensen–desuccesvol- stetoerwagencoureur aller tijden– ervaringingeruild voor jeugd.Ook lijkt hetmerkmeer danMercedes


Hetisdevraag of Nederland nog


interessant is voor het kampioen- schapnieuwe stijl. De belangstel- lingvoor DTMishier sterk afgeno- men,vooralnahet vertrekvankam- pioenskandidaat Christijan Albers. In 2006 bezochten nog78.500 men- sen de DTM-raceopZandvoort. Vo- rigjaarwarendat er 38.000. Bovendienwordt DTM, waarin


geen Nederlandsecoureurs meer meerijden, inNederlandniet liveop tv getoond –dekijker moet uitwij- kennaar de Duitse ARD of betaal- zenderCarchannel.Voor eenrace- klasse die drijftopinkomsten uit tv- geldenende bijbehorendereclame- inkomsten is dat eenbehoorlijke handicap.


Audi rekent op wederopstanding D


automerk zijn kaartenhad gezet. Audi blijftstrijdbaar.“In de twee-


de toerwagens vandeStuttgarter autofabrikant na afloop vande laatsteDTM-race, afgelopenweek- end op de Nürburgring.Endat ter- wijlAudi metMattiasEkströmnog polepositie had getraind. Ookin het kampioenschapzet


Mercedes de toon. In de rangorde na vijf racesbezetten drieMerce- desteamsdeeerstedrie plekken. MercedesrijdersBruno Spengler, Jamie GreenenGary Paffett voeren de coureurslijstaan.Deeerste Audicoureur,Ekström,staatop plekvijf.Endat terwijlAudi de be-


Mercedeszettoon,na driekampioensbekers voorzijnBeierserivaal


moeitetehebben met de nieuwere- gels,vooral die op het gebied van banden. Maar het zou ookzomaar kunnen


datAudi de prijsbetaaltvoor zijn overdonderendeoverwinninginde 24uurvan LeMans,eerder dit jaar, waarop de motorsporttak vanhet


de helft vanhet seizoen zullenwe onze kracht hervinden,” aldusmo- torsportdirecteurdr.WolfgangUll- rich vanAudi.“Weconcentreren ons volledigopeen goed resultaat op Zandvoort.Wewillen ons deze race onderscheiden en de tweede helftvan het seizoen positief be- ginnen.” Audi doet het traditioneel goed in


Zandvoort, met vijf overwinningen in tien jaar. “Zandvoortiseen echteuitda-


ging, het circuit vergtveel stuur- manskunst,” aldusAudicoureur OliverJarvis eerder dezeweek bij deDTM-presentatie in de bad- plaats.Jarvis trainde vorigjaar pole in Zandvoorteneindigdeopde tweede plek.“Hopelijk kanikhier mijn eerste podiumplaats vanhet seizoen behalen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com