This page contains a Flash digital edition of a book.
PSvdW 5 21 augustus 2010


de smaakmatrix HIGHBROW


SchrijverHermanFranke overleden(1948-2010)


*


Denkopuwwerknogevenaan Hilversum:depubliekeomroep komtpasop6september terug vanvakantie


*


GerardJolingisheel moevanGerardJoling


* Misverstandvandeweek:


dezenderHetGesprekbracht ‘kwaliteitstelevisie’


Koffieautomaatfragmentvandeweek:


* *


AnnetMalherbelaateenspectaculairepuist uitdrukkeninZomergasten


Noteertuheteven? Vitessewordtover


*


drie jaarkampioen. Datbetekentdatde Europacupovervier jaarArnhemwordt binnengedragen


Broodje Sail


Een evenement zonder eten is geen evenement.Dat komtin het gevalvan Sail goed uit,want op de Veemkade zit een winkelcen- trummet twee supermarkten en uiteenlopende verszaken.Opge- wonewerkdagenishet hier al druk rondlunchtijd, maar met Sail ontpopt ‘Brazilië’ zichtot één lange vreetmagneet. Ophet kortestukje tussenhet pleintje voor het LloydHotel en de Verbindingsdamspringen de on- dernemershandiginopdeharti- ge trek vandeSailbezoekers. C1000voertcampagne met brood-


jesbeenhamvoor 2,50 euro.Even verderop zit de Keurslager, die op grotebordendebroodjes pikante kip met saus in de aanbieding doetvoor drie euro.BakkerBart verkoopt ‘Bartjes met beleg naar keuze(muvBartje Zalm)’voor 2,75 euro. Estafette, de natuurwinkel, heeftVegasaucijzenbroodjes (à twee euro)opdetoonbank staan en dan is er nogsnackbar Vork, die allebroodjes met groteaan- plakbiljetten in de aanbieding gooit voor 2,50 (en dewcin even grotelettersvoor vijftigcent). Iets verderop,opdeVan Eesteren-


laan, zit dan ook nogdeTurkse groenteboerBorneo,met rijk ge- vulde Turkse pizza’s voor 2,50.En op de Verbindingsdamstaateen wagentjevanHeinz met hotdogs voor 3,50. Deorganisatie vanSail had het broodjesbombardement kenne- lijk niet zienaankomen.Opbeide pleintjes langs de Veemkade staat een officiële Sailsnackhoek,in- clusief terras.Broodje‘croquet’: drie euro,broodjebeenham:vier euro.Wie heeft er nogtrek?


MartineKamsma


mini repo


Hetgaatvolgendeweekdan eindelijkgebeuren.Het Stedelijkgaat(eenbeetje)open!


Lowlandstrekt zich nietsaanvande weergoden


* *


DejurkenvanJoan Holloway(Madmen) zijn tekoopopeBay: hetfiguurmoetuer zelf bij leveren


* * * LOWBROW


Deflamingoplant is uitgeroepentot Kantoorplant vanhet jaar2010


AsterixenObelix ineencampagne voorMcDonald’s. ZullendeFransen leuk vinden!


Onzekort-door-de-bochtgidsvanalleswatmooienlelijk is


*


Sterkeverhalenwasdefilm vandeweeknogvoordat iemand’mhadgezien.


BRILJANT


VERSCHRIKKELIJK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com