This page contains a Flash digital edition of a book.
PSvdW 21 augustus 2010


40 exposities


Amsterdam openingen StedelijkMuseumBureauA’dam


AhmetÖgüt: Informalincidents. Van21augustus(openingom 17:00meteenveiling)t/m3okto- ber.Eerste solotentoonstellingin NederlandvandeTurks-Amster- damsekunstenaarAhmetÖgüt (1981)met foto’s,video’seneen installatie.Degemenedeler in zijn werkisdat hijdenormwildoor- breken,bijvoorbeelddoor bijde openingeenveilingteorganiseren inSMBA,gewoonlijkeenplekzon- dercommercie.Rozenstraat59 (4220471ofwww.smba.nl) dit/m zo11:00–17:00 Foam–FotografieMuseumA’dam AlexanderGronsky.Van27au- gustust/m10oktober.DeRussi- schefotograafAlexanderGronsky (Tallin,1980)isdewinnaarvande FoamPaulHufAward2010.Hij krijgtdeprijsvoordefoto’s diehij tussen2007en2010maaktevan hetpost-Sovjetlandschap.Cen- traal indetentoonstellingstaan werkenuitdeseriesLessthanone enTheedge. Foam_3h:EvaMarieRødbro– Lonestars.Van27augustust/m3 november.WerkvandeDeensefo- tograafEvaMarieRødbro(1980) die inTexashetdagelijkslevenvan jongerenfotografeerdeenfilmde. Deexpositiebestaat uitportret- ten,stillevensenlandschappen, geschotenineenrauwestijl. Keizersgracht609(5516500of www.foam.nl)10:00-18:00dovr tot21:00


enverder AllardPiersonMuseumSailRo- me! –SchepenenhavensindeRo- meinsetijd. T/m23aug.OudeTurf- markt127(5252556ofwww.al- lardpiersonmuseum.nl)mat/mvr 10:00-17:00zazo13:00-17:00 A’damsHistorischMuseum TheHoerengracht.T/m29aug. AutomatiekinNL.T/m29aug. Kalverstraat92/NZVoorburgwal 359(5231822ofwww.ahm.nl) mat/mvr10:00-17:00zazo 11:00-17:00 DeAppelJongensschool BjarneMelgaard/RodBianco: Supernormal.T/m5september. EersteJacobvanCampenstraat59 (6255651ofwww.deappel.nl) di t/mzo13:00-18:00 ArcamFashion&architecture. T/m11sept.PrinsHendrikkade 600(6204878ofwww.arcam.nl) opendit/mza13:00-17:00 BijzondereCollectiesUvA IrmaBoom:Biographyinbooks. T/m3oktober.OudeTurfmarkt 129(5257300ofwww.bijzonde- recollecties.uva.nl) dit/mvr 10:00-17:00zazo13:00-17:00


Amsterdam


BijbelsMuseumFromJerusa- lemwithlove–eenfascinerende reisdoorhetHeiligeLand.T/m5 sept.Herengracht366-368 (6242436ofwww.bijbelsmuse- um.nl)mat/mza10:00-17:00zo 11:00-17:00 CentraleBibliotheek Sail@OBA. T/m19september. KekeKeukelaarenAnnetjevan Praag-Sigaar:OBAloves Sail. T/m 31augustus. ZaneleMuholi:Facesandpha- ses/GabrielleLeRoux:Proudly Afri-


Keizersgracht633(4082572of www.geelvinckhinlopenhuis.nl) vr zazoma11:00-17:00 VanGoghMuseumRijksmuse- umtegastinhetVanGogh:gra- fischoverzichtJacquesVillon.T/m 26september.PaulusPotterstraat 7(5705200ofwww.vangoghmu- seum.nl)10:00-18:00vr tot22:00 HermitageA’damMatisse tot Malevich. T/m17september. ErwinOlaf:Dusk&dawn.T/m12 september.Amstel51(5308755of www.hermitage.nl)10:00-17:00


attempts. T/m29augustus. Sint Nicolaasstraatopdezijmuurvan deHema(www.dekijkkasten.nl) MediamaticSurPlace:overde urbanbikecultuur.T/m22augus- tus. Vijzelstraat68(6389901of www.mediamatic.net)mat/mvr 13:00-19:00zazo13:00-18:00 MuseumJanvanderTogt,A’veen AnsMarkus:Hommagesaan couturiers.Verlengdt/m24okto- ber.Dorpsstraat50(6415754of www.jvdtogt.nl)wot/mvr11:00- 17:00zazo13:00-17:00


GRONSKY InFoamhangen vanvrijdag 27 augustus tot enmetzondag 10 oktober foto’s vanAlexander Gronsky, winnaar vandeFoamPaul HufAward2010.


can&transgender.IHLIA-pleint/m 20oktober.Oosterdokskade143 (5230900,www.oba.nl of www.ihlia.nl)10:00-22:00 CobraMuseum,Amstelveen MogensBalle:EengroteDeense onbekende.T/m22augustus. Maskerade.Cobra’sspelmethet masker.T/m10oktober. GuillaumeLeRoy:Grafiek.T/m 10oktober.Sandbergplein1 (5475050ofwww.cobra-muse- um.nl) dit/mzo11:00-17:00 Foam–FotografieMuseumA’dam InezvanLamsweerdeenVi- noodhMatadin:Prettymuch everything–photographs1985- 2010.T/m15september. KarlBossfeldt.T/m22augustus. Foam_3h: SimonWald-Lasows- ki:Foryoureyesonly.T/m25aug. Keizersgracht609(5516500of www.foam.nl)10:00-18:00dovr tot21:00 MuseumGeelvinck-Hinlopen Splash!FonteineninA’dam– toenennu.T/m20september.


wotot20:00 HuisMarseilleZomerliefdes. T/m29augustus.Keizersgracht 401(5318989ofwww.huismar- seille.nl) dit/mzo11:00-18:00 ImagineICOutofthecube:New geographies.Totheteindevande zomer.Bijlmerplein1006 (4894866ofwww.imagineic.nl) di t/mza11:00-17:00dotot21:00 JoodsHist.MuseumMayer July. Kleurrijkeherinneringenaaneen Poolsejeugd.T/m10oktober. CharlotteSalomon.Dekeuze vanJonathanSafranFoer,Bereni- ceEisensteinenErnstvanAlphen. T/m17oktober.NieuweAmstel- straat1(5310310ofwww.jhm.nl) dagelijks11:00-17:00 KoninklijkPaleisSchoonheidop maat–deerfenisvanPalladioen ScamozziindeGoudenEeuw.T/m 12sept.Dam(6248698ofwww. koninklijkhuis.nl)dagelijks10:00- 17:00(vanafsept.vanaf12:00) DeKijkkasten(SintNicolaas- straat)PieterNuman:Endless


MuseumDeNoordVergeten hout–monumentalehoutenhui- zeninAmsterdam.T/m24oktober. Zamenhofstraat28a (06.30975602ofwww.museum- amsterdamnoord.nl) vr13:00- 17:00za11:00-17:00 Muziekgebouwaan’t IJ HansvanKoolwijk: Klankalsma- terie.T/m12september. PietHein- kade1(7882000,www.muziek- gebouw.nl ofwww.klankkaatser. nl)dagelijks10:00-22:00 Ned.UitvaartMuseumTotZover PaulFusco:Funeral train. T/m26 september.Kruislaan124 (6940482ofww.totzover.nl) di t/mzo11:00-17:00 DeNederlandscheBankNatas- jaAdmiraal,AmberScholtenen TessaWagenvoort:Formfollows fashion. T/m10september.West- einde1(5242183)dovr alleenop afspraak(legitimatieverplicht) NemoHethuishoudparadijs: 100jaarhuishoudelijkeappara- tuur. T/m5september.Oosterdok


2(5313233ofwww.e-nemo.nl) 10:00-17:00in aug. vr tot21:00 OudeKerkSimondeBoer:The bride–atherapeuticcatwalk.T/m 21aug.Oudekerksplein23 (6258284ofwww.oudekerk.nl)ma t/mza10:30-17:30zo13:00-17:30 PersmuseumPeterdeWit:De wereldvolgensSigmund.T/m26 sept.Eendeelvandetentoonstel- lingis bijdePersgroepinhetINIT- gebouw(JacobBontiusplaats9). Zeeburgerkade10(6928810of ww.persmuseum.nl) dit/mvr 10:00-17:00zo12:00-17:00 RembrandthuisFransPanne- koek:Prentkunstenaar.T/m3ok- tober. Jodenbreestraat4 (5200400ofwww.rembrandt- huis.nl)10:00-17:00 RijksmuseumMiró&JanSteen enanderen:de17deeeuwalsin- spiratievoormodernekunste- naars .T/m13september. Javanenvanformaat. T/m27aug.  Demeesterwerken. T/mcirca 2013.JanLuykenstraat1-b (6747000ofww.rijksmuseum.nl) 09:00-18:00enelke vr tot20:30 SmartProjectSpaceTheState ofL3:Modernity&Aestheticsofthe NewBlackAtlantic.T/m22aug. TommyStøckel:3sculptures. T/m22aug.Arie Biemondstraat 105-113(4275951ofwww. smartprojectspace.net)mat/mza 12:00-22:00zo14:00-22:00 StadsarchiefDolfToussaint: De Jordaan. T/m31okt. Vijzelstraat 32(2511511ofwww.stadsar- chief.amsterdam.nl) dit/mza 10:00-17:00zo11:00-17:00 TheoThijssenMuseumBuiten deorde:deJordaanindelitera- tuur. T/m30augustus.Eerste Leliedwarstraat16(4207119of www.theothijssenmuseum.nl)do t/mzo12:00-17:00 TropenmuseumLanglevede president! T/m29augustus. LeonardFreed:Enkele reisHol- land. T/m3oktober.  DeQivanChina.T/m6maart 2011.Linnaeusstraat2(5688200 ofwww.tropenmuseum.nl)dage- lijks10:00-17:00 TrouwAmsterdam(DeVerdie- ping)Foto’svanstudentenvan deSint JoostKunstacademie.T/m 24augustus.Wibautstraat131 (4637788of www.trouwamster- dam.nl) dit/mza17:00-20:00 VerzetsmuseumAmsterdam Srebrenica-Potocari:eenverslag in fotomontagesdoorJehannevan Woerkom.T/m22augustus. Liefdeinoorlogstijd. T/m10april. Pl.Kerklaan61(6202535ofwww. verzetsmuseum.org)zazoma 11:00-17:00dit/mvr10:00-17:00 W139GernotFaber:Darkcity. T/m29augustus.Warmoesstraat 139(6229434ofwww.139.nl)da- gelijks11:00-19:00


FOTO ALEXANDERGRONSKY


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com