This page contains a Flash digital edition of a book.
38 sport


AFClijktnognietecht klaarvoortopklasse


sport 40 Martin Jol:‘Numoetenwealleennogingespeeldraken.’


In rustiger vaarwater


Ajax is de hectiek vandeeerstewekenvoorbij DICK SINTENIE


AMSTERDAM–Bij Ajax heerst op dit moment eenanderedyna- miek dan, pakweg,tweeweken geleden. Na de 1-1tegen Dinamo Kievisveel veranderd.


Sinds de WK-finale op 11 juli was geen dagdezelfde in de Arena.De spelersgroepzagertelkensweeran- dersuit,zowel op het trainingsveld als tijdens dewedstrijden.“Wehoe- vennuopniemand meertewach- ten,” zeitrainerMartin Jolindeaan- loop naar de competitiewedstrijd tegenRoda JC vanavond in de Are- na. “Wemoeten alleennog op el- kaar ingespeeld raken.” Hetgelijkspel in Kiev markeerde


het eindevaneentamelijk rommeli- gevoorbereiding.Voor heteerstwas de selectie compleet–opdegebles- seerdeRasmusLindgrenna–enhet resultaat in de zwareuitwedstrijd geldtals perspectiefrijk voor de re- turnwoensdagindeArena.Voordie tweede wedstrijd overigens gaan de tribunekaartengrif vandehand. Als Ajax zichkwalificeertvoor de Champions League kandat een vliegwieleffect


teweegbrengen.


Voor Jolishet een zegendat hij zijn selectie in redelijkrustig vaarwater naar dat crucialeduel kanleiden. “Hoewelweookindeze fase vanhet seizoen,met veel wedstrijden in kortetijd, behoorlijk watarbeid moeten leverenophet trainings- veld. Normaal doe je nu alleennog hersteltrainingen.” Die arbeid wordt vooral gevraagd


om het samenspelteverbeteren of te verfijnen. Jol:“Wemistendeafge- lopen wekeneigenlijk continu drie


of vierspelersendat warensteeds weer anderen. Datvergt vanieder- een telkens een enormeaanpas- sing.” Nu de selectiecompleet is,ende


eerstewedstrijd tegenDinamo Kiev volgens Jol‘naar behoren’ is afge- werkt,moet het elftal allengs sta- bieler worden. “Wantjezag tegen Kiev, toen de tegenstandermet tien mankwamtespelen, datwedaarop nogniet goed anticipeerden. Dan moet iedereen goed staanendoen wathij moet doen.” Daarin spelen de spitsen Luis Sua-


rezenMounir El Hamdaouiuiter- aardeen belangrijkerol, maar de twee droegenindeOekraïne voor het eersthetzelfde shirtendat was volgens Joltemerken. “Ze moeten leren bewegenten opzichtevan el- kaar.Zehebben meerovereenkom- stendanhetduoSuarez/Pantelicen dusmoet ook de rest vanhet elftal zichaanpassen. Dat heeft conse- quentiesvoor de aanvallende mid- denveldersSiem de Jong en Demy de Zeeuwenzelfs voor onze backs.” Er is dusnog genoegwerk aande winkel,getuige ook het doelpunt dat Kievdinsdagmaakte. Oleguer raaktedebal bij eenkopduelmaar halfenopdedoorgeschotenbal rea- geerde Oleh Gusev snellerdan de verdedigers vanAjax. Jol: “Tegen een groteenkopsterkespits moet je soms helemaal het kopduelniet aangaan. Laat hem de bal maar doorkoppen, dan kunjij hem rustig opvangen. En het is eenabc’tjedat als de ene speler het duel aangaat, de rest de rijen sluit.Maar dat is nu niet gebeurd. En dat hebben we vanochtendopde trainingnog eens laten zien en doorgesproken.”


GrotevraagisofDTM-race opZandvoort blijft


41


ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


EdgarDavidsnaar Crystal Palace


LONDEN–EdgarDavids(37)gaat voetballen bijCrystal Palace.De middenvelder ondertekende een contractwaarin staat dat hij uitbe- taald krijgt perwedstrijdwaaraan hijmeedoet.Davidsspeeldevoor het laatst betaaldvoetbal bij Ajax, waar hij in 2008wegging. Sinds- dienvoetbalde hij nietmeerbij een club. (ANP)


Vitesse wilIsmail Aissativan Ajax


ARNHEM–Vitesse hoopt Ismail Aissati op kortetermijnaan de spe- lersgroep toetekunnen voegen.De Arnhemsevoetbalclubwildemid- denvelder graagovernemenvan Ajax. Vitesse steldemaandagMe- rabZjordania voor als nieuweeige- naar.DeGeorgiër beloofde binnen driedagen nieuwespelers. Die ter- mijn haaldehij niet. (ANP)


‘Prijs winnenhoort


PSVverloor donderdag onnodigmet 1-0van Sibirsk, maarrichtte na een lange terugreis snel weer het vizier op hetduelmet AZ, morgeninEindhoven. ‘Het teammoet optredenals ze aan je eten komen.’


FRANSVANDENNIEUWENHOF FOTOAP


Rutten weigertzichtelaten meesle- pen naar de valkuil vandeemotie. Lievergebruikthij zijn zintuigen, zijnanalytische vermogenenwaar nodigdewetenschap om de club doorhet proces vanvernieuwing te leiden. Er is weinigdat ontsnapt aan zijn spiedendeblik.Ruttenbezitdegave dat hijoog heeft voor zowel het de- tail als het grotegeheel. “Het ge- beurtmeeigenlijk nooit dat ik word verrast,” merkthij tijdens het inter- viewterloopsop. “Datkomt omdat wij strategischdenken en het toeval zoveelmogelijkuitsluiten.” De waarnemingvan het bloteoog


I


volstaatniet.“Een wetenschappe- lijkeonderbouwingvan watjeziet, werkt vaak heelgoed om spelers vanjeopvattingenteovertuigen.” De dvd-analyses zijngeperfectio-


neerd.PSV heeft eenfulltimer in dienst,die de heleweek ‘alleen maar’beeldfragmenten aanhet ver- zamelen isomRutten in zijnwerk te ondersteunen.PSV wil daarbij ge- bruikmaken vanhet LPM-systeem (Local Position Measurement), dat afkomstigisuit het schaatsen en de inspanningenenbewegingenvan allespelersfeilloos registreert:het aantal sprints, de lengtevan de sprints,deintensiteit,dehartslag. “Daarmee voorkomje dat spelersin het rood belandenenhet werkt dus preventief bijblessures,” legt Rut- tenuit. Belastbaarheid en bewustwor-


dingzijn twee componenten om tot verbeteringvan het niveau te ko- men, mits de voetballersdebereid- heidhebben om daarvoor verant- woordelijkheid te nemen. Rutten: “Een speler die verzaaktbij balver- lies negeertzijn verantwoordelijk- heidvoor het team.Als je te veel ver- zakershebt, dan gaat dat tenkoste vandeuitvoering.” “De bereidheid vanvoetballers is


te trainen door eenmentalebarrière te doorbreken. Metdevraag:gaat fysiekevermoeidheidten kostevan de kwaliteit of niet?Juisteen speler die vermoeid is,moet in de uitvoe- ringvoorkomen dat hij fouten


nzijn tweede jaar als trainer vanPSV is de drukomtepres- terengroterdanooitvoor Fred Rutten. PSV‘moet’ kampioen worden, vinden ze bijdeclub.


FredRutten:‘Hetgebeurtmeeigenlijknooitdatikwordverrast.’


maakt.Fouten kunnen ontstaan door irritatie, door frustratie of een gebrekaan concentratie. Ze mogen niet door die ondergrens heenzak- ken.” Vorigseizoen is dat een aantal ke- rengebeurd. TegenHSV,indeEuro-


‘Juisteenvermoeide spelermoetvoorkomen dathijfoutenmaakt’


pa League, liep Balázs Dzsudzsák onnodigtegen een rode kaartopen werd PSVuitgeschakeld. Rutten wil dat soortincidenten uitsluiten, maar prompt trapte FranciscoRo- driguez donderdagtegen Sibirskin dezelfde valkuil. Hijliet zichprovo- ceren,werd uit het veld gestuurden PSVleed een onnodige nederlaag.


Rutten gafvoor het seizoen aan dat niet alleeneen taak voor hem is weggelegd om dergelijkgedrag uit zijnselectie te bannen. “Het team moet optreden als ze aan je eten ko- men. Dat er collectief een grens wordtgetrokkenvan: tothierenniet verder.Wehebbendaaropookgese- lecteerd.Despelersdie nieuwzijn hebben dat elementinzich.Hetzijn spelersdie op het veld een reactie laten zien. Niet doorhunagressie of door te schreeuwen, maar doorde energiedie ze het teamgeven.” Die nieuwe spelers–Atiba


Hutchinson, Marcus Berg,Marcelo en Jeremain Lens –geven volgens Rutten competitie in de kleedka- mer.“We hebben investeringenge- daanindebovenstelaagenniet de selectie vanonderopaangevuld. Dit zijnvier potentiële basisspelers, die ieder doorhun houdingeninstel- lingeen prikkel afgevenaan het


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com