This page contains a Flash digital edition of a book.
filmtop10


Bestbezochtefilmsvan deafgelopenweekin Amsterdam


1. (1) 2. (2) 3. (3)


Inception(10.477) Salt(6911)


Stepup3D(4762)


4. (-) TheJoneses(3030) 5. (4) Toystory3(2874) 6. (6) Shrekforeverafter (Shrekvooreeuwig enaltijd)(2727)


7. (5) Thekaratekid (2185)


8. (4) TheJoneses(2149) 9. (7) Thesorcerer’sap- prentice(2146)


10.(8) Sammy’savonturen: degeheime doorgang(1413)


bestsellervanHeleenvanRoyen. VerdermetWaldemarTorenstra, regieAntoinetteBeumer(12). HetKetelhuis,zo11:00.  GethimtotheGreek★★★ DollekomedievanNicholas Stoller overeenmedewerkervaneenpla- tenmaatschappij (JohanHill) die eendoorgedraaiderockster(Rus- sellBrand)binnen72uurvanLon- dennaarLosAngelesmoet krijgen (12).PathéDeMunt,14:50.  Theghostwriter★★★★Ster- kethrillervanRomanPolanski overeenbroodschrijver diedeme- moiresvaneenvoormaligeBritse premierleesbaarmoetmakenen verstrikt raaktinpolitiekeenper- soonlijkeintriges.Polanskifileert alsvanoudsverziektemenselijke verhoudingen.MetEwanMcGre- gorenPierceBrosnan(9). TheMovies, 16:45.DeUitkijk, 21:30(beh. zo)zo16:30zaook 16:30.PathéTuschinski, 21:15.


PopcornPanel


 Gogetsomerosemary PreviouslyUnreleased:tweede filmvandebroersBenenJoshua Safdie:eensemiautobiografische vertellingoverhunkinderjaren. Meteengeïmproviseerde,door JohnCassavetesgeinspireerde speel-enfilmstijleneenmaniaka- levertolkingvandeinstabieleva- derfiguurdoorRonaldBronstein. EYEFilm InstituutNederland (Filmmuseum),21:45.  Greenberg★★★★BenStiller is sterk alsRogerGreenbergdiein eenpermanentemidlife crisisbe- landtendemensheiddeschuld geeft. Hijbesluiteentijdjehele- maalniets tedoen,maardatvalt nietmee.VerdermetJenniferJa- sonLeigh(9). Cinecenter,16:30 19:3021:45zoook11:1514:00. Kriterion,19:45zaook23:55.  Höstsonaten(Herfstsonate) IngridBergmanZomerprogram- ma(t/m1september): klassieker uit1977vanIngmarBergmanmet IngridBermanalsberoemdegere- nommeerdeconcertpianisteen haarlabieledochter (LivUlmann), die zichaltijdverwaarloosdheeft gevoelddoorhaarmoeder.EYE Film InstituutNederland(Filmmu- seum),14:00(beh.madi) 16:45.  Theillusionist (L’illusionniste) ★★★★In1959spelendeanima- tiefilmvanSylvainChometnaar eenscriptvanJacquesTatiover eenFransegoochelaar dienaar Schotlandreist.Verbluffend mooiemelancholiekebeelden(al). TheMovies,19:30(beh. di).


 Inception★★★Christopher Nolan–makervandeBatmanfilm Thedarkknight –paktuitmet ambitieuze,absurdcomplexefilm, waarindievenindromengehei- menuithetonderbewustzijn ste- len.Thematrix-achtig actiespek- takelberoertdehersensmeerdan hethart.MetLeonardoDiCaprio enMarion Cotillard (12). PathéArena,13:40(beh. di)17:10 20:20zaook23:30(gewonever- sie)14:3517:4521:00zaook 00:20madiook11:30(IMAX).Pa- théDeMunt,11:1014:1517:30 18:1521:30zazomawoook 20:45zaook24:00.PathéTu- schinski,zazomadi17:1520:45 zazomaook14:00diwoook 12:45woook16:00.  Iosonol’amoreVoorpremière metproseccoenItaliaansehapjes vanItaliaansefilmvanLucaGua- dagninooveraristocratischefami- liediesamenkomtinhunMilanese landhuisomdeverjaardagvande paterfamiliastevieren.Daarloopt desituatie uitdehand.MetTilda SwintonenFlavioParenti(12).Pa- théTuschinski,wo19:30.  Je l’aimais★★★KeurigFrans liefdesdramazonderintensiteit overeenschoonvaderdie zijn inde steekgelatenschoondochterop- beurtmeteenverhaalovereener- varing uit zijn eigenleven(12). Studio K,16:45(beh.zazo)za 14:15.  TheJoneses★★★Nepgezin moetdebuurtstimulerentotde aankoopvanspullen.Desatireop


LITESIDE In CultuurparkWesterparkworden in het kader vanhet LiteSide Festival t/m zondag 22 au- gustus diversefilms vertoond,waaronder zaterdag de 21steWaltz with Bashir.


consumptiedwangeindigtinslap melodrama,maarDavidDu- chovnyenDemiMoorezijneen geestignepstel(12).PathéArena, 19:15.PathéDeMunt,11:00 17:4520:0022:15.PathéTu- schinski,12:3015:0017:2519:40 22:00.  Thekaratekid★★★ Remakevankaskraker uit1984 metJaden–zoontjevanWillenJa- daPinkett–Smithals jochie uit Detroit,dat inChinavanJackie Chandefijnekneepjesvankarate enkungfuleertenzozijnplaag- geestendebaaskan.Eenfilmvol tegeltjeswijsheden(6). PathéArena,11:00(beh.madiwo) 14:1017:3020:30zaook23:30. PathéDeMunt,12:1515:15 18:20.  Knightandday★★★ GeheimagentTomCruiseenCa- meronDiazzetten,bekvechtend enflirtend,Amerika,Oostenrijken Spanjeopstelten.Komischro- mantischvuurwerkwordtmoei- zaamgekoppeldaanactieende- structie(12).PathéArena,21:45 zaook00:15.PathéDeMunt, 21:15.  Thelastairbender3D★M. NightShyamalanbaseerdeeen futlozefilmopdeenergieke, fan- tasievollecartoonserie Avatar: the last airbender.Metkurkdroge dialogen,verkrampteacteursen eenberoerde3D-conversie (9).Pa- thé Arena,11:5014:1516:40 18:0019:1020:3021:40zaook 23:0000:10.PathéDeMunt,


PSvdW film


11:0013:2516:0018:0018:45 20:3021:30zaook23:0024:00.  LetterstoJuliet★★★Filmvan GaryWinickovereenAmerikaan- se(AmandaSeyfried)enhaarver- loofde(eenhork,gespeelddoor GaelGarcíaBernal)opvakantiein Italië.Daarkomtzeeenoudero- manceophetspoor.Verdermet VanessaRedgrave(al).PathéDe Munt,13:15.PathéTuschinski, 14:45(beh. di).  Mao’s lastdancer★★★Bruce Beresfordverfilmdehetlevens- verhaalvandeChineseballetdan- ser LiCunxin die in1981naeen cultureleuitwisseling inAmerika achterbleef.Moddervetpolitiek melodrama,maarfraaiedansscè- nes(12).DeUitkijk,19:00zoook 14:00.PathéTuschinski, 17:15.  Mr.Nobody★★★★Speelse sciencefictionvanJacovanDor- maelovereenstokoudemandie in 2092terugbliktopdelevensdie hijhadkunnenleiden.MetJared LetoenSaraPolley(12).HetKetel- huis,21:15. Kriterion, 17:15.  Peepli live Bollywoodfilmvan AnushaRizviovereenarmeboe- renfamilie diehetlandgoedver- liestnadenationaleverkiezingen. Meto.a.OmkarDasenRaghuvir Yadav(12).PathéArena,18:20 20:50.  Pepperminta★Absurdistisch sprookjevanbeeldendkunstenaar PipilottiRistovereenfeministi- schekruisingtussenPippiLang- kousenAlice inWonderland. Kleurrijk,maar infantielhedonis-


TheJoneses


31 21 augustus 2010


MariskaSpikmans,Beverwijk 24jaar,maatschappelijkwerker


“Hetwasallemaalergslapenvoorspelbaar. Datlagvooralaanhetverhaal,nietaanhet acteren.Jekonhetalvervantevorenzien aankomendatdehoofdrolspelersverliefd opelkaarzoudenworden.Hetenigegoede indefilmwasdezelfmoordvandebuurman. Datzouinhetechtelevenookkunnenge- beuren.Metmeerhumorendoormeeraan- dachttebestedenaandeverhaallijnvande kinderenwasdefilmbetergeworden.Dere- gisseurhadbijvoorbeeldkunnenvertellen waarzevandaankwamen.”


CharlineBusson,DenHaag 25jaar,architect


“Hetonderwerpvandefilmis nieuw.Ikheb ertenminstenognooit vangehoord.De filmlaatdeextremekantenvandecon- sumptiemaatschappij zien, zowelvande kant vandeverkopers alsdekopers.Het gafmeeenoncomfortabel gevoelomte zienhoemensen tewerkkunnengaan. Er waren veel clichés,maardatwerktkenne- lijkgoed.DezefilmdeedmeaanThe Tru- manShowdenken, diezichookopeenas- pect vandemaatschappij richtdat discus- sie oproept.”


ManfredJansen,Amsterdam 46jaar,manager


“Hetgegevendateengezinwordt gebruikt alsmarketingstunt is leukbedacht.Deuit- werkingishelaasveelminder.Het blijft al- lemaalnogal vlak,dekarakters zijn niet echt uitgediept.Deemotiesbijdevier hoofdpersonenkomeninéénkeer tegelijk naarboven.Deomslaginhungedrag, die vanafdatmomentis te zien, is ergvoorspel- baarentyperendvoordemeesteAmeri- kaansefilms. AlsdefilminEuropazouzijn gemaakt,zouhijsubtielerenspannender zijngeworden.”


BeatrixVerweij,Amsterdam 64jaar,activiteitenbegeleider


“Hetisgewooneengezellige film,meerkun je er niet vanmaken.Echt spannendwordt het nergens.Ook het acteren is niet echt spectaculair tenoemen.Er is gelukkiggeen agressie in het verhaal te vinden. Indefilm wordtdewereld vandeoverconsumptie belachelijkgemaakt.InNederlanddenkje al snel:komopzeg, het is welgoed.Maar in deVerenigde Staten werkthetecht zoenis het verhaal misschienenigszinsgeloof- waardig.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com