This page contains a Flash digital edition of a book.
28


kunst &media


Vanonzekunstredactie


AMSTERDAM –Eredirigent Ber- nardHaitink zal in september vierconcertenvanhetKoninklijk Concertgebouworkest in Brussel dirigeren. Hij vervangt chef-diri- gentMariss Jansons.


Jansons kampt met hartproblemen, maar volgens eenwoordvoerder vanhet Concertgebouworkest is er geen reden voor bezorgdheid.


Afgelopen voorjaar werd bij Jan- sons eenzogenoemde hartstimula- toraangebracht. Dezebehoeft,al- dusdewoordvoerder,nu‘een klei- ne correctie’. Jansons,die in juni eenreeks con-


certenmoest afzeggen, gaat deze en volgende maand welmee met het orkest op tournee langs de groteEu- ropese festivals.Het orkest speelt in Salzburg, Edinburgh,Luzern en Berlijn. Haitink vervangt Jansons tijdens


I


nmeer dan 1300 reportages vanRTLNieuwswashij te zien: ConnyMus,correspondent Midden-Oosten ‘en verreom-


streken’.Donderdagnacht,opva- kantie inNederland, overleed hij aaneen hartaanval, 59 jaar oud. Bewogen, emotioneel,onpartijdig in conflicten, zonoemencollega’s en vriendenhem. ‘Connywasonze held,’ twitterde FritsWester,nahet bericht over de doodvan zijn colle- ga.


ConnyMuswerd inAmsterdam


geboren, als zoon vaneen tramcon- ducteurdie opklomtotchefGVB. “Ik ben eentrotse Amsterdammer,” zei hijdikwijls. Zijnhoogste opleiding?Delagere


schoolenSchoevers,als enigeman. Voordat hij zichindejournalistiek stortte, verdiendehij zijn broodon- derandere als salami-engoulas- himporteur.In1981 verhuisdehij naar Israël,waar zijnpaddat van een reportageteamvandeEOkruis- te.Hijboodheneenhelpendehand enkoos uiteindelijkookzelf voor het vakdat zijn levenzougaanbe- heersen:de journalistiek. Mooistewapenfeit:deverslagge- vingvanuit SaddamHoesseinsIrak


ADVERTENTIE 1998 FOTOANP


en exclusieveinterviewsmet Jasser Arafat.Vanaf het eersteuur, sinds 1989,was hij betrokken bijRTL. HarmTaselaar,hoofdredacteurRTL Nieuws:“Hijwaseen icoon. Buiten- gewoon goed en bevlogen.Endaar- naast eenlief en geweldigmens.” BertHabets,chefRTLNederland: “Hijwist de gevolgenvoor slacht- offersals geen ander in beeld te brengen.”


ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


‘Iedereentekendebijons,hethelehuis hingaltijdvolmettekeningen’


PAUL VANDER STEEN, tekenaar/illustrator


Gitarist Kenny Edwards overleden


LONDEN–DeAmerikaanse gitarist KennyEdwards is op 64-jarige leef- tijd overleden. Hij zakte tijdens een concertinelkaar. In de jaren zestig vormde Edwardsmet zangeresLin- daRonstadtengitaristBobKimmel de countryrockbandTheStone Po- neys.OokspeeldeKennyEdwards samenmetEmmylou Harris en Art Garfunkel. (ANP)


Haitink vervangt Jansons Rauwemystiek


de eerste abonnementsconcerten vandit seizoen in Brussel. Hij zal daar de aangekondigde Zevende symfonie vanBrucknerdirigeren. Ook de solist Maurizio Pollini


heeftwegens een medische ingreep enkele concerteninAmsterdam en in België moeten afgelasten. Hij wordt vervangendoor de Oosten- rijkse pianist Till Fellner,die in het Derdepianoconcert vanBeethoven zijndebuutmaakt bij hetKoninklijk ConcertgebouwOrkest.


Emotioneel in de barrerealiteit tenslotteConnyMus1950-2010


BijRTLwerdMus ‘voordeleeuwen gegooid’ tijdens de revolutie in Roemenië.Ontelbare brandhaar- denvolgden. “Zo raak ik,” zeihij, “ook niet afgestomptmet alleen maar het Israëlisch-Palestijnse probleem opmijn bord.” Wathij wilde, beklemtoondeMus


vaak,was‘het vertellen vanverha- len over demensen op straat’. Emotioneel?Zeker.‘Emotieiseen


prettigeeigenschap,eenmanier vanverwerken,’vertelde hijineen interviewmetHetParool.‘Ik heb watafgejankt, doe datnog(...) Als je nietmeermenselijkkunt zijn, krijg je een probleem.’ Al eerder,in2004werdMus ge-


troffen door eenhartaanval. Sinds- dien,zei hij, liet hijdewhiskymeer enmeerstaan. ‘Het scheeldeniet veel.Nudrink ik vakereen glaasje wijn.’ Verder ontspande hijzichmet


AndréHazes.‘Als ik na eenspan- nendereisweer naar Jeruzalem terugkeer,draai ik Hazes. Hij zorgt ervoor dat ik kanwegvluchtenuit de barrerealiteitwaarin ik mij soms bevind.’


CORRIE VERKERK


Zondaggaat De gekte van Steen open,een expositie vanhet vrije,woestewerk vanPaulvan derSteen. ‘Ikwil heteerlijk houden.’


RONALDOCKHUYSEN


maal bijelkaargetekend?” Illustratorenbeeldend kunste-


‘B


naar Paul vander Steen (1954),als Steen ookaan HetParool verbon- den, heeft zijn ‘vrijewerk’ gesor- teerdengeordend. De tekeningen en schetsen hangen in groepen, strakoprij,aandemuurvanGalerie Retort inOud-Zuid.Metspeldenzijn ze aan de wand geprikt.Zonderlijst of passe-partout.“Ik wil het eerlijk houden,” zegt Steen, terwijl hij aan eendoor hem ingericht altaar rom- melt. “Het moet niet te pretentieus zijn, te museaal. Danwordt het zo’n maskerade.” Ruim vierjaar maakt hij nu werk


datlos staatvandeportrettendie hij levert aan diversemedia.“Direc- ter,”noemt hij zijn recentewerk, “eerlijker,minderglad en gelikt.” De breuk in zijnstijl valt samen


met eenbreuk in zijnleven. Steen verhuisdevier jaar geleden, na een teleurstellingindeliefde, naar Haarlem. Ook stoptehij met zijn werkvoordeVaraenOpzij.“Opeens stondik, voor mijn gevoel, in mijn blootje op de kale rotsen. Ik besefte dat ik de boel konomgooien. Dat ik verder kongaan dan de David Levi- ne-achtigekarikaturen die ik tot danmaakte.” Steen begon, aanvankelijk nogal


boos,tetekenen.Crucifixen. Meis- jes. Naaktekerels.Woest,enrauw. “Ongefilterd,recht uit het hart.” De aanvankelijk woede maakte


DEZE MAAND IN PCM                 


plaatsvoor nieuwelan.Maar zijn werkdrift luwdeallerminst.Nach- tenlangzit hij aan zijn keukentafel te tekenen. En ondertussen raakte hij geïnteresseerdinvodou,dereli- gievandenakomelingenvandesla- ven, die in de zeventiendeenacht- tiendeeeuwuit Afrikazijn wegge- voerdomopplantagestewerken. “Vodouopendemijn ogen. Op een tentoonstellinginhet Tropenmuse- um, Kunst en mystiekuit Haïti,viel alles op zijn plek. Vodou confron- teertjemet de verschillendewerel- den waarin je leeft:dewerkelijk- heid vanalledag, de heiligen, het magischewereldbeeld en deweten- schappelijkemanier vankijken. En belangrijker:invodoudraait hetom bezieling. Elkekunstuiting in Haïti- aanse vodou is er een vankrachtige bezieling, zwangervanmagie,mys- tiek en symboliek. Zoals dat ooit ook het gevalwas in onze westerse wereld, in heidensesprookjesenin


ij binnenkomst moet je even een duwtjekrij- gen. Zo van: watisdit? Heeft die Steen dit alle-


PaulvanderSteen:‘Ikhebeenzwakvoor


Strangefruit


STEEN


vroegchristelijkekunstuitingen. Ik probeer in mijn werk iets vandie anima op te roepen.” In zijntekeningen komen symbo-


lenuit de vodoutempels regelmatig terug. Een portretvan Bach zit bij Steen volmythischetekens,enach- terzijn schetsenvan eenopdrift ge- raaktesjamaan duiken soms zo- maar cultusvoorwerpenop. Metdie invloeden werkt hij niet


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com