This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


Israëlischesoldaten vastomfoto’s


JERUZALEM–Drie Israëlischemili- tairen zijn gearresteerd omdat ze Palestijnse gevangenenmishan- deld zouden hebben, en daarvan methunmobieltjefoto’s maakten. Eerderwerd de Israëlischeoud-mi- litairEdenAberjil doorhet legerbe- rispt,omdat ze foto’s vangeblind- doektePalestijnse gevangenen op Facebook had geplaatst. (ANP)


Nieuwe dialoog Midden- Oosten


Vanonzebuitenlandredactie


WASHINGTON–DeIsraëli’sende Palestijnengaan 2september in Washingtonweer directmet el- kaar praten.DelaatsteIsraë- lisch-Palestijnse dialoog strand- deeind2008.


Minister vanBuitenlandseZaken HillaryClintonzeigisterendatdeIs- raëlischepremier Benjamin Neta- nyahuen de president vandePales- tijnse Autoriteit,Mahmoed Abbas, zijn uitgenodigd.OokdeEgyptische president Hosni Moebarak en de Jordaanse koningAbdoellah II zijn begin septembervan de partij. De pogingdedirecteonderhande-


lingenweer vandegrond te krijgen wordt geleid doordegastheer, de Amerikaanse president Barack Obama. De nieuwe onderhandelingen zouden niet langerdan eenjaarmo- genduren en moeten leiden toteen onafhankelijke Palestijnse staat naast Israël. Hetinitiatief komt vandevier


machten die ook ‘het kwartet’ voor het Midden-Oosten worden ge- noemd:deVerenigdeStaten, de Eu- ropeseUnie,RuslandendeVerenig- deNaties. De onderhandelingenbeginnen


nu onderveel ongunstigeromstan- digheden. In 2008 regeerde in Israël een centrumkabinet onderleiding vanpremier EhoedOlmert. Olmert wasveel meer concessiebereid dan BenjaminNetanyahu. Premier Netanyahu leidteen


rechtse regeringdie, net als hij,wei- nigmoet hebben vanconcessies aan de Palestijnen. Abbas leidthet bestuur vaneen


aantal kleineenclavesindedoor Is- raël bezette WestelijkeJordaanoe- ver. Hij is in de onderhandelings- zaakbezwekenonderdezwaredruk vandeinternationalegemeen- schap, vooralAmerika,endeonver- schilligheid vandeArabische we- reld. “Ondraaglijkedruk,” noemde hij het zelf. Hijkomtsteedsmeeron- dervuurteliggenvan zijn eigenFa- tahbewegingenPalestijnse acade- mici. Netanyahu verwelkomde dat de


gesprekkenzondervoorwaarden vooraf zullen worden gehouden. Palestijnen hadden aanvankelijk geëistdat Israël de kolonisatie van bezet gebied stillegt. Netanyahu heeft geweigerdeen tijdelijke be- vriezingvan die kolonisatie te ver- lengen. Eenvooraanstaand lid vande


PLO, de PalestijnseBevrijdingsor- ganisatie, Mohammed Dahlan, zei dat de uitnodigingvan het kwartet veel garanties bevatvoor de Pales- tijnen.


OverlevendeninAzaKheilverzamelenhunpersoonlijkespullentussenderestantenvanhunhuizen. FOTOMATIULLAHACHAKZAI/EPA Pakistan accepteerthulp India ■Meer helikopters nodig ■Veemoetook gered ■Dankzijwaarschuwingen minderdoden


ISLAMABAD–DePakistaanse re- geringheeft vijf miljoen dollar aansteun vanIndia geaccep- teerd.


India en Pakistanzijn al decennia rivalen en vochtendrie oorlogen uit.Deregering in Islamabad heeft eenpaardagennagedachtoveraan- vaardingvan het aanbod. “Dit wordt zeer op prijsgesteld,”


zeidePakistaanseministervanBui- tenlandse Zaken. De Indiase rege- ringverwelkomde die beslissing en zei bereid te zijnmeer steunte verle- nen. De VerenigdeNaties lijktintussen


de gevraagde460 miljoen dollar voor de noodhulp aan Pakistan bij elkaar te hebben. Saoedi-Arabië geeft honderdmiljoen dollar,deEU 180 miljoen. Er blijft grotebehoefteaan allerlei


vormen vanhulp.Het Wereldvoed- selprogramma vandeVerenigde Naties (WFP)heeft extrahelikop- ters nodigommiljoenenPakista- nen, die door de watersnoodramp zijn afgesnedenvan de bewoonde wereld, voedsel te brengen. HetWFP kreeggisteren vijf extra


helikoptersenheeft er nu vijftien. De organisatie zegt inmiddels1,2


miljoen personen te hebben voor- zienvan voedselpakketten waar menseneen maandmee kunnen doen. VolgensWFPhebben zesmil- joenmensen hulpnodig. Voor miljoenenstuksvee zijndrin-


gend voedsel en medicijnen nodig, zegt de FAO, de voedsel-enland- bouworganisatie vandeVN. Er is een noodoproep gedaanvoor 4,4 miljoen euro.Veel Pakistanen op het plattelandzijn afhankelijk van hunlandbouwdieren. Ondanksdeenorme omvang van


de ramp,waardoor twintigmiljoen mensengetroffen zijn, blijfthet do- dental relatief beperkt. Ditismede te dankenaan oplet-


tendheidvandePakistaanseautori- teiten. Hetmerendeel vandedode- lijkeslachtoffersvandewatersnood vielindeeerstedrie dagenvan de ramp,eind juli. Op zaterdag31juli warener1300 doden. Sindsdien is het aantal doden met ‘slechts’ drie- honderd gestegen totzestienhon- derd. Ondanks hevige kritiek vanvele


kanten op de Pakistaanse autoritei- tenhebbendie hetindetweedefase vandewatersnoodniet zo slechtge- daan. Een systeemvan waarschu- wingenenvoorzorgsmaatregelen


heeftduizendenmensen vanmoge- lijke verdrinkingsdoodgered. “Iedereen werd in het begin ge-


woon overvallen door de overstro- mingen,” verteltAmhad Durrani, eeninwoner vanAttock, eengebied in het noordwesten vanPakistan dat zwaar werd getroffen. “Het wa- tersteegmetvelemetersbinneneen uur.”Kwaad op de regeringishij niet.“Niemand haddit kunnen ver-


Zelfsmensenopgrote afstandvanhetwater moestenhunhuisuit


wachten,” meent Durrani. “Nie- mand heeft ooit in zijn levenzoveel watergezien.” Durrani verteltdat de lokale over-


heid onmiddellijk begonmet waar- schuwingenopradio,televisie en via mobiele telefoonstoen het dui- delijk werd dat de regio wasgetrof- fen.Ieder gemeentebestuurdeed mee.Ditleidde ertoedatbinneneen dagiedereen die langs de rivier de Induswoonde,min of meeropde hoogtewas vandemogelijke stij- gingvan hetwater.


Politie, soldaten maar ookambte- naren spoeddenzichvanuit Attock, waar de watersnood begon, naar zuidelijker gelegengebieden. “Wezagendat hetwaterzichindie


richtingverplaatste met eensnel- heid vanzo’n vijftienkilometerper uur,”zegteen politieman annex hulpverlener.“Dus om eenstad op vijfhonderdkilometerstroomaf- waarts te ontruimen, hadden we nauwelijks dertiguur de tijd.” Volgens de politieman,die vanwe-


ge zijnfunctiezijn naam niet mag noemen, is er daarop besloten om ‘uit voorzorgalles en iedereen te la- tenvertrekken’. Zelfsmensen die op groteafstand


vanderivier woonden, kregen het bevelvan gewapendepolitiemen- sen om onmiddellijk te vertrekken. “Wewilden het zekere voor het on- zekerenemen.” De zuidelijkeprovincies Punjab


en Sindh zijnbijna geheelvlak. Hierdooroverstroomdenenorme gebieden, maar omdat het water nergens werd tegengehouden en zichverspreidde, kwam het niveau bijna nergens hogerdan eenmeter. Vandetwintigmiljoen mensenzijn er zo’n vijftienmiljoen al terugin hunhuizen. (AP/GPD)


Enorme stroomstoring in SintPeterburg


SINTPETERSBURG–DeRussische miljoenenstad Sint Petersburgis gisteravond getroffen door eengro- te stroomstoring.Delichten vande beroemdeNevsky Prospektdoof- denplotseling, elektrischetrams stopten en de verlichtinginmetro- stations ginguit.Destoringkomt mogelijkdoor eendefectineen ge- nerator in eenmetrostation. (ANP)


Rusland steunt wapenhandelaar


BANGKOK–Ruslandtekent fel pro- test aan tegendeuitleveringvan de Russischewapenhandelaar Viktor Bout doorThailand aan deVS.De minister vanBuitenlandseZaken SergeyLavrovnoemdedebeslis- sing‘onwettigenpolitiek’.Bout heeftvermoedelijkwapens gele- verd voor burgeroorlogenino.a. Zuid-AmerikaenAfrika. (AP)


buitenland


9


Geen onderzoeknaar corruptieVictoria


FOTOAP


STOCKHOLM–DeZweedse justitie steltgeen gerechtelijkonderzoekin tegenkroonprinses Victoriawegens corruptie.Leden vanhet koninklijk huis kunnen daarvoor niet aange- klaagdworden, aldus openbaar aanklagerGunnar Stetler.Volgens klagershadden Victoria en haar mantedure cadeausvoorhunhu- welijkgeaccepteerd. (AFP)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com