This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


Enge mensen F


hetlaatstewoord


loorDeising(Hetlaatste woordinHetParool van14


augustus) vindtmensen die rechts stemmeneng.Demeer- derheid vandeNederlandse stemmersvindtzijduseng! Ze is net vanvakantie teruggekomen. Ikweet dat het een inkoppertje is,maar had ze dan niet beter op


haar vakantieadreskunnen blij- veninplaats vanterugtekeren naar het engeNederland. Tenzij natuurlijk haar vakantieadres een dooreen linkse partij ge- subsidieerd huisjeopzo’n droe- vigvakantiepark inNederland was.


JanWeegink,Amsterdam


Wiltumetuwmeningopdezeplaatsstaan,schrijfdaneenbriefvanmaximaal69woorden. Mailnaar69woorden@parool.nl ofganaarwww.parool.nl/69woorden


43


Hetgaat om meer dangeld alleen:veel meer


W


at een heerlijkstuk van Evelien vanRoemburg op 17 augustus 2010.Ik bespreekgeregeld met


vrienden en familie de ontwikkelin- genvan het moment en we ergeren ons al maandenaan het martkden- ken(de VVD-tendens) vanalles. Eerstevraag is overal: watkost het en watleverthet op?Amper een woordoverdelol, de spin-off in de vormvanplezier,cultuur,geïnteres- seerdetoeristen, enz.Dedruppel die de emmerdeed overlopen,de kopboven het Sail-artikel inHetPa- rool van16augustus:‘Sail levert 90 miljoen op.’ Ik had de neigingtot gillen! Néé,Sail levert belangstel- lingop, interesse,bezoekers, ple- zier, aandacht voor scheepvaart, historie en boten en onderwijl eten en drinken de mensenook nogiets onderweg.Het interesseertmegeen lor wathet opbrengt.Als het om geld gaat,dan doetdepenning- meester zijn best maar en die rekent af met de stad. Ons –deAmster- dammers –gaat het om méér! Veel meer!


InekeEbbers,Amsterdam Positiefdenken


ingezondenstuk‘Geen geld,welge- luk’ is een voorbeeld vanpositief denken waar we inderdaad collec- tief notievan moeten nemen. Zon- derpositief denken en saamhorig- heid geen toekomst en uitzicht op een democratisch gekozen socialis- tische maatschappij,waar we tot nochtoe enigszins trots op mogen zijn. Maarwatgebeurtermet diemede-


D


burgerdie ‘Geengeld, geen geluk’ alsdagelijkse situatieervaart. Ikbe- doelhiermeeopdieAmsterdammer die,omwat voor reden dan ook, op straat moet levenzondereen duide- lijketoekomst.Desaamhorigheid die hem tendeel valt,vaak met lot- genoten, wordt over het algemeen ervarenalsoverlast.Meestal terecht overigens.Dewelkomeoplossing voorzowel diegenendie‘welgeluk’, als diegenen die ‘geengeluk’ heb- ben, is opvangenbegeleiding voor hen die dat nodighebben. Watikverdrietigvind is dat tijdens


deinvesteringdiegedaanwerddoor wethouder CarolienGehrels in de startvandeGirod’Italia, erverschil- lende projecten en opvangplaatsen voor daklozengeslotenwerden. Dit alles onder hetmomvan noodzake- lijke bezuinigingen. Als ik het goed begrepen hebheeft


het Giro-experiment volgens exter- ne onderzoeksbureaus eenhoop


eboodschapdie Evelien van Roemburgoverbrengt in haar


geld opgeleverd.Hulde hiervoor! Misschien moeten we mét deze winst,énons collectief geluk, én onsgevoel vansaamhorigheid be- sluiten om de opvang voor onze ‘mindergelukkige’stadsgenoten te heropenenenteverbeteren. PatrickdeCoster,Amsterdam


Weergalooswereldvreemd


GroenLinks te gaan stemmen, komt erwelweereenlidvandiepartijmet eenvoorstel dat getuigt vaneen weergaloze wereldvreemdheid. Zie raadslid Evelien vanRoemburg,die in haar ingezonden stuk van17au- gustus eenwarm pleidooi houdt voor het organiseren vanhetWKen de OlympischeSpelen.Naeerst drie kolommen langzorgvuldig, en te- recht, te hebben beschreven waar- om dit gegarandeerdzal uitdraaien op eenfinanciëleramp. Maar die rampdoeterniet toevol-


T


gens VanRoemburg,want dit soort evenementen genereert enorm veel gelukensociale cohesie.Omdat het mensenvervultvan nationale trots, want: ‘Kijk eens watmijn land alle- maal kanorganiseren.’ Nou, goedkoopopenbaar vervoer


zou welleuk zijn, Evelien,net zoals goed en financieel toegankelijk on- derwijs,enbetaalbarezorg.Worden mensen toch nogeen stukje blijer van, vermoed ik. Voor alleduidelijkheid: hetWKen


de OlympischeSpelen zijn miljar- denprojecten, met bijbehorende verliezen.Enohja,Evelien:het geld is al op –jeweetwel,NZ-lijn, crisis. GroenLinks?Grrr. BertBoumaAmsterdam


Gelukkigerworden E


velien vanRoemburg,gemeen- teraadslid GroenLinks,zegtdat


we gelukkigerwordendoor het WK voetbal en de OlympischeSpelen in Amsterdam te houden. Maar zou- denweniet ook gelukkigerworden door minderoverlast door brom- mers, wegwerkzaamheden die op tijd klaarzijn of minderhufterig- heid in de tram?Ofdoor meercul- tuur en groeneparken, museadie gewoonopen zijn, vriendelijketaxi- chauffeurs,met je kinderen veilig opstraatkunnenfietsenofgemeen- tebelastingendie niet in eengroot gatverdwijnen?Endaar hoevenwe dannietoptewachtentot2018(WK) of 2028 (OS).Dat kanhet gemeente- raadslid vanGroenLinks volgend jaar al voor ons regelen! Hetismaar eentip.


HansBaaij,Amsterdam


elkens wanneerjejevoorneemt volgende keer toch eens op


DeMVDP-brug,denoodbrugnaastderestenvandeHogeSluis.


FOTOFRANSBOOM


Wieistochdie MvdP? B


ij het CentraalStationwordt een nieuwe bruggebouwd: de Odebrug.Ode? Wiewas


dat?Ode aanwie? Niets daarvan, ODEisdewerknaamvan het Oos- terdokseiland;die wordt kenne- lijk vanzelf de officiëlenaam. Die brugverdientiets betersendat geldtook voor de beidebruggen voor het CS,waarvan niemand de namen kent: de Middentoegangs- brugendeWestelijke Toegangs- brug. Ik suggereer aantesluiten bij de Kamperbrug, namen van


Louise Gunning


‘kansarmegezinnen in de buurt vanhet AMC’:“Als je in Amster- dam-Zuidoost opgroeit,kom je geen artsen, advocaten of kunste- naarstegen.” Ik woon op loopaf- stand vanhetAMC. In mijn straat- je (huurwoningen) wonen artsen, paramedici, ingenieurs,kunste- naars... Citaat:“Dan is het heel moeilijkdewegnaar hethogeron-


L


ouise Gunning, bestuursvoor- zitter vanhet AMC, zegt over


Hanzesteden dus. Klinktinelk ge- valhistorisch. Bruggenkenners JanKorrel en Frank Smits hebben daarvastwelsuggesties voor. En als we dan toch met bordjes


bezig zijn, geef het Stationsplein zijnnaamterug. Er hangtgeen en- kelstraatnaambord.Enishetgeen aardig ideehet stukje straat tus- sen de fietsflat en het Ibis-hotel, inclusief de onderdoorgang onder het CS,Entosspoor te noemen? De oudenaamvanhet tramspoorvan ringlijn 22,waarvan nogeen klein


derwijs te vinden.” De vwo’s van de scholengemeenschappen in Zuidoost,OSB, Reigersbos,beho- rentot de bestevanNederland. D.v.d.Klei,Amsterdam-Zuidoost


Zinnenprakken


rool.Benieuwd of er weer een nieuwe zins-prak in de kopstaat die mij zowel doetgruwelen als giechelen.


D FelixRottenbergismetvakantie


elaatstewekenzie ikdagelijks reikhalzend uit naar mijn Pa-


stukje over is.Wat Entos betekent staat in de Sailbijlagevan HetPa- rool.Ook historischdus. Nogeen brugraadsel: naast de


restanten vandeHogeSluis in de Sarphatistraat ligt eentijdelijke brug. Dezeheeft een officieel uit- ziendAmsterdams naambordge- kregen: deMVDPbrug.Wie is/was MVDP:Maartenvan derPloeg, Marianne vander Plas?Zotezien is het naambordniet nieuw,welke brug heetteeerder zo? FransBoom,Duivendrecht


Damschreeuwer: de mafketel die schreeuwdeopdeDam op 4mei. Hotelspringer:dehalve gare die gedrogeerduit eenhotelraam sprong, bovenop eenterrasbezoe- ker. Bomdreiger: kwalijk heer- schapdat onlangs dreigdemet het laten ontploffen vaneen bom. Rampwees:Ruben,die de vlieg- rampin Tripoli als enige overleeft. Handigheidjevandekoppenma-


kers of eennieuwe trend,ingezet met ‘het zeilmeisje’? SachaHubert,Amsterdam


69woorden


Zak


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com