This page contains a Flash digital edition of a book.
6 nieuws


ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


Niemand wil op de fotomet


veroordeelde drugshandelaar zit ook Amsterdamnietlekker.


HUGO LOGTENBERG


samenwerkingsverbanden met hetland onder vuur. Samenwerkenmet een


Bouterse alspresidentvan Suriname liggen de


Sindsdeinauguratie van


W


ethouder Carolien Gehrels(PvdA)her- innerthet zichnog goed. Na afloop van de met veel ceremo-


nieelomgeven opening vanhet nieuwepolitiebureauencellencom- plexinhet Surinaamse Rijsdijk in januari 2009,namde Amsterdamse hoofdcommissaris BernardWelten haar even apart. Hij wildehaar iets laten zien. De korpschef neemt de wethouder vanCultuur,Sporten Bedrijven mee naar de oude gevan- genis vanhet districtPara, langs de wegvan vliegveld Zanderij naar Pa- ramaribo.“Daarzatentientallenge- vangenen bovenop elkaar in één cel,” verteltGehrels.“Die sliepen daar gedurende hun straf maan- denlanginsmerige,doorgezakte hangmatten.Mensonterend.” Hetnieuwe onderkomen voor de


gevangenen is net als de andere werkbezoekentijdens de vierdaag- se reis voor Gehrelsdebevestiging vanhet nut vandeintensieve sa- menwerking. Op haar werkkamer op het stadhuis:“Hetiszoontzet- tendgoedwatwedaar doen.” De intensieve samenwerkingsver-


banden met Suriname warendeaf- gelopenjarenonderhetbewindvan president Ronald Venetiaan dan ook onomstreden in Amsterdam. Datdienuophetspelstaanishetdi- rectegevolgvan de installatie van de in 1999 in Nederland voor drugs- handelveroordeelde DesiBouterse. Weltenverkondigdedezeweek, met steun vanburgemeester Eberhard


vander Laan, dat de al jaren lopen- de samenwerkingvan de politie- machten zal stoppen. Welten: “De benoemingvan de nieuwe presi- dent maakt voortzettingdaarvan onmogelijk.” Waarnemend minister vanBin-


nenlandse ZakenErnst HirschBal- lin (CDA)flootdevoor zijn beurt sprekendeWeltenterug. Vanstop- zettingisvooralsnoggeen sprake, liet hijweten. Hirsch Ballin laat voortzettingafhangenvan ‘de be- noemingen, plannenendaden’ van Bouterse. Totdie tijdwacht het ka- binet af. Talvan gemeentelijkediensten


werken intensiefsamen met het herkomstland vanveelAmsterdam- mers. Dinsdagbeslist het stadsbe- stuuroverdetoekomst vandepro- jecten. Eenlastige politieke keuze, en een


moreel dilemma:prevaleertde rechtsstaat en wordt de stellingna- me vanWeltenenVan derLaan het collegestandpunt?Ofweegt het pragmatisme zwaarderenworden alleendeofficiëlerelatiesmethoog- waardigheidsbekledersbevroren? Op een groepsfotomet Bouterse zit op de Stoperaimmersniemand te wachten, zelfs al zou hij zicheen vriend vandedemocratie en de rechtsstaat tonen.


D


esteundieburgemeesterVan der Laan zijn hoofdcommis- saris deze week gafvoor zijn


stellingname, bemoeilijktdebe- sluitvorminginhet college.Nade


verkiezingswinst vanBouterse in mei sprak het college (PvdA, VVD en GroenLinks) al over de conse- quentiesvoor de toekomstigesa- menwerking. Afgesproken werd de plannen en daden vanBouterse af te wachten, de lijn die HirschBallin deze week namenshet kabinet ver- woorddeinreactieopWeltens uit- spraken. Daarnaast moet het college bij be-


zijn besluit rekeninghoudenmetde straffe lijn die het op handenzijnde kabinet vanVVD,CDA en PVVlijkt voor te staan. Direct na de verkie- zingswinst vanBouterse merkte CDA-onderhandelaar en minister vanBuitenlandseZaken Maxime Verhagenalop, dienscelstrafenhet lopende strafproces tegenhemover de Decembermoorden ‘niet vanta- fel te kunnen vegen’. Bouterse zelf zei bijzijn installatie


de afstand totNederland te willen vergroten. Of dat betekent dat hij geen hulp meer wilontvangen, is onduidelijk. In 2001 veranderdehet stadsbe-


stuuronderleiding vandenet aan- getreden burgemeester JobCohen zijn ontwikkelingsbeleid. Met raadsbredesteun werden politiek gekleurde projecten in landen als Nicaragua en Mozambique verruild voor structureleenbetercontroleer- baresamenwerkingmet landen waarveelAmsterdammersvandaan komen: Suriname, Turkije, Marok- koenChina.Daarbijgaat het hoofd- zakelijk om kennisuitwisseling. Geld voor grotedonaties is er sim-


ToenmaligburgemeesterJobCohenbrengtin2002eenplengoffervanbier bijeen


pelwegniet,alverhoogdehetvorige college vanPvdAenGroenLinks het totale ontwikkelingsbudgetnaar eenkleineachtton per jaar. Indeperiodevan2002-2008inves-


teerdende gemeenteendediensten 1,6miljoen euro in Suriname, bijna veertigprocent vanhet totaal be- schikbarebudgetindie periode. Daarnaast verwierf de gemeentein die zes jaar 1,1miljoen aan (Europe- se) subsidies voor Suriname. Geld dat volgens Gehrelsgoed te-


rechtisgekomen: “Elkeeurowordt goed besteed.” Losvan de structu- rele projecten en subsidies ontving Suriname de afgelopen jaren inci- denteelgeld vandegemeente uit haar rampenfonds. Zo werd de eer-


stenood na hevige overstromingen in de binnenlandenin2006 gele- nigd met 250.000 euro.


in de vorm vandeuitzendingvan ambtenaren. Zo helpt de Dienst RuimtelijkeOrdening de Surinaam- se overheid al jaren met het opstel- lenvan stedenbouwkundige plan- nen. Toch is vaneenzijdigheid van de relatie volgens Gehrelsgeen sprake.“Nederlandsepsychiaters hebben er hun kennis over de be- handelingvan Surinaamse patiën- tenopgedaan, kunstenaarskwa- men volinspiratie terugenper jaar


H


oofdmoot vandesamenwer- king, benadruktGehrels,is kennisuitwisseling. Veelal


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com