This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


Ex-krakerslatenzichnietuit de‘vrije’etherjagen


21


VVDvreestlaksheid bij uitvoerenantikraakwet


AMSTERDAM–DeVVDin de ge- meenteraad is er niet gerust op dat b. en w. met voortvarendheid de an- tikraakwet zullen uitvoeren.De fractie wil eeninventarisatie vande betreffende panden, maar het col- lege voeltdaar niet voor.Ook heeft het college latenwetenniet te wil- lenontruimenvoor leegstand.


Niod en genocide- centrum fuseren


Vaneen verslaggever


AMSTERDAM –Het Nederlands InstituutvoorOorlogsdocumen- tatie (Niod) en hetCentrumvoor Holocaust en Genocidestudies (CHGS)gaan samen verder als Niod: Instituutvoor Oorlogs-, Holocaust-enGenocidestudies.


Aandefusiewerdaleen tijd ge- werkt.Het nieuwe instituut zal zichbezighouden met onderzoek naar oorlogengenocide. De lei- dingkomt,zoals alwerd verwacht, in handenvan Niod-directeurMar- jan Schwegman, VolgenswoordvoerderDavidBar-


nouw, onderzoekerbij het Niod, is de fusie het gevolg van‘een na- tuurlijk proces’.“Er is een overlap tussen onze activiteiten.” Op 9de- cember wordt het nieuwe instituut feestelijk gepresenteerd. HetNiodwas–vijf jaar geleden–


één vandeoprichtersvan het CHGS,samen met de Universiteit vanAmsterdam en het ministerie vanVWS. HetNiod werd in mei 1945 opge-


richt om onderzoektedoen naar en te publiceren over de Tweede Wereldoorlog. Enkele jarengele- den werd het werkterrein vanhet instituutverruimdnaar andere in- ternationale conflicten. Sinds 1ja- nuari 1999 is het instituut onder- deel vandeKoninklijkeNeder- landse Akademie vanWeten- schappen.


ADVERTENTIES


ZOMEROPRUIMING t/m zondag 12 september 2010


CA PS ICU M NA TU UR STO FFEN


Oude Hoogstraat 1, 1012 CD Amsterdam www.capsicum.nl


Als tanden konden kiezen...


De Praktijk voor Kaakchirurgie en Tandheelkunde biedt het complete aanbod van tandheelkundige zorg:


kaakchirurgen • tandartsen • mondhygiëniste • persoonlijke aandacht en zorg • angstige patiënten • sterk in esthetische tandheelkunde


Bel voor een afspraak met 020 305 58 58 Weteringschans 125, 1017 SC Amsterdam www.alstandenkondenkiezen.nl


Hetopstootjebrachtveelpubliekopdebeen.Harderaanpakken,diejongens,zeggenbuurtbewoners. FOTOAT5 RelmiddagindeDiamantbuurt


Jongeren slaagsmet politie:drie arrestatiesenéén ingegooide ruit vaneen politieauto Vaneen verslaggever


AMSTERDAM –Agenten en jon- gerenzijn gisterenslaagsgeraakt in de Diamantbuurt.Een raam vaneen politieautowerdver- nield.Drie jongens zijnaange- houden.


Hetbegon rond drie uur, toen agen- teneen jongen aanhielden omdat


hijeen steen dooreen raamvaneen woningindeJan Lievensstraat had gegooid.Volgensdepolitie probeer- den vijftig jongeren hem te bevrij- denuit de politiewagen, waarbij eenruit vandeautowerdinge- gooid, ook met eensteen. De agen- tendeden een noodoproep,waarna eengroot aantal politiewagens kwam aanrijdenendepolitiemen- sen de confrontatie aangingenen


nogtweejongens oppakten. Aan het eindevandemiddag bedaarden de gemoederenweer. Buurtbewonersvindendat de po-


litie stevigermoet optreden, zeggen zekortnaderel.Deuitbatervaneen Turks restaurant kent veel vanhun gezichten. Hijisdeoverlast spuug- zat.“Depolitie treedtveel te slapop. Bij zo’n groterelworden slechtseen paar jongens aangehouden.”


Een collega vanhem knikt.“Ze moeten de oudersvan deze Marok- kaanse jongens aanpakken. Die moeten gewezen worden op hun verantwoordelijkheden. Wijsturen ze wegals ze voor onze zaak staan. Ze moeten niet aan ons brood ko- men. Begrijp me goed. We vragen niet of ze weggaan, maar sturen ze weg. Zo moet de politie die jongens ookaanpakken. Niks geen slapge- doe of schijnheiliggegrijns naar die jongens.” Aanhet beginvan de avond staan


vierjongens druktegebaren naar het poortjedat naar het Smaragd- plein leidt. Maar ze willen verder niets kwijt over de zaak. Eenbewoonster vandeJan Lie-


vensstraat komt net thuis.“O, was het weer zover?Zemoeten dat poortjedichttimmeren zodat ze hier niet langerkunnen hangen.” Vorigjaar werd nogeen pakket


maatregelen genomen om crimine- le jongeren in de buurtaan te pak- ken. De politie zetteextracapaciteit inomoverlast tegentegaan.


amsterdam 17


Politietwittert over Prinsengrachtconcert


CENTRUM–Depolitie twittert van- daagoverdeveiligheid en bereik- baarheidrond het Prinsengracht- concert.Twitteraarskrijgeninfor- matie over de verwachtedrukte op hetwaterenaan dewal.Depolitie is te volgenvia twitter.com/poli- tieaa. In de berichten staat #prin- sengrachtconcert.


Belgen gepaktmet heelwapenarsenaal


SCHIPHOL–Demarechaussee heeft gisteren op Schiphol een22- jarige Belg aangehouden met ploer- tendoders, boksbeugels,een stroomstootwapen, eenwerpster, wurgstokjes en busjesmet verbo- dengas.Een landgenoot (20)had eenwerpster.Zekwamenmet een vluchtuit Bulgarije.


Drinkebroers varenmet geit langs deWallen


CENTRUM–Vijf dronkenmannen tussende26en36jaar zijn gister- avond in hetWallengebied aange- houden met eengestolen geit.De mannenvoeren met het beestin een boot doordegracht.Degeit is overgebrachtnaar eenopvangcen- trum.Deeigenaar heeft zichnog niet gemeld.


Zevenjaar geëisttegen dj FlorianK.


15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com