This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG21AUGUSTUS2010 27


Heineken ING Groep


AEX318,02


Googlemaakt zichplotshard vooronzeprivacy


‘Alsmensendingennietoverumogenweten, kuntuzebeternietopenbaren.’


ERICSCHMIDT,CEOGOOGLE Hoofdfondsen sk


Aegon Ahold,Kon. AirFrance-KLM Akzo Nobel ArcelorMittal ASML Holding BAMGroep,Kon. BoskalisWestm.,Kon. Corio DSM, Kon. Fugro


4,47 9,94 10,87 43,69 23,84 22,56 3,80 33,27 45,04 35,22 45,66 34,87 7,15


AEXbeursonline:www.parool.nl/beurs lk%%


sk


4,33 9,78 10,53 42,75 23,31 22,11 3,73 30,50 44,50 34,87 44,94 34,63 7,06


Vr 21.00u


-3,24 -1,64 -3,13 -2,16 -2,22 -2,00 -1,82 -8,31 -1,20 -0,99 -1,58 -0,69 -1,29


KPN, Kon. Philips,Kon. Randstad Reed Elsevier SBM Offshore Shell TNT TomTom Unibail-Rodamco Unilever cert. Wereldhave Wolters Kluwer


10,96 22,71 31,52 9,53 11,97 21,17 20,83 4,42


145,95 21,02 63,71 14,94


sk =slotkoers vorige handelsdag; lk= laatstekoers;%=verandering t.o.v. slotkoers Euro in dollars 1,2712 Vr 21.00u


Supermarkt bant cash uit


Vanonzeredactie economie


AMSTERDAM –DeNederlandse supermarktenwillen het binnen drie jaar onmogelijk maken om nogmet contant geld af te reke- nen. Binnenkortstarteen proef mettwee ‘cashloze’ supers.


De twee filialen, waarschijnlijk één vanAlbertHeijneneen vanhet Noord-HollandseDeen,stappenover op pin- en chipknipbetalingen. Tege- lijkwordt inanderesupers het aantal ‘pin-only’ kassa’s sterk opgevoerd. De supermarkten willen met de


proef onderzoeken of de consument het gedwongenpinnen accepteert. De bedrijvenwillen zo snel mogelijk af vancontant geld om het aantal overvallen en gelddiefstallen door eigenpersoneel terugtedringen. De Consumentenbond en ouderen- bond Anbo hebben forsekritiek op het uitbannen vancontant geld, vooral bij het kopen vaneerstele- vensbehoeften.


“Voor mensendie moeitehebben met pinnen, moet er eenoplossing komen,” zegt Fons Deen, directeur vansupermarktketenDeen en voor- zitter vandewerkgroep Cashloze Su- permarktvan het brancheorganisa- tie CBL.“De banken werken daar- aan. Dat zou eenbetaalpas kunnen


Proefmettweefilialen dievolledigovergaan oppinenchipknip


zijn gecombineerd met de vingeraf- druk of een prepaidkaart waar een bedragopstaat.” De supers bekijken weloftijdens de proef bij éénkassa nogwel cash kanwordenbetaald. Momenteelstaan in 320 super- markten kassa’s waar alleengepind kanworden.Desupermarktenwillen dit uitbreiden totmeer dan tweedui- zend filialen in 2012, aldus directeur Jules vanWell vanhetCBL.


Natuur en Milieu: Schipholherrie blijft


Vanonzeredactie economie


SCHIPHOL –DeStichtingNatuur en Milieu vindtdeconclusies van Hans Aldersoverdegeluidshin- der rondom Schiphol veel te voorbarig. In hetnieuwesysteem krijgen omwonenden volgens de stichtingminder zekerheid en bescherming.


In het adviesvan Alders, opgesteld na overleg met de luchtvaartsector, overhedenenomwonenden, staat dat Schiphol kangroeien vande huidige420.000 tot510.000 starts en landingenzonderextrageluids- overlast voor omwonenden dankzij eennieuwsysteem dat de geluids- hinderbeperkt. Natuur en Milieubestrijdtdit.Ook


wordt de verdelingvan de geluids- overlast over de regio mindergoed geregeld. Gebieden die nu nogwei-


nigoverlast hebben, kunnen in de toekomst alsnogondereen vlieg- routekomen te liggen, vreest de stichting.


Demissionair ministerCamielEur-


lings nam de voorstellenvoor een nieuwgeluidssysteemdonderdag in ontvangst. Hij stuurthet advies naar de Tweede Kamer,indehoop dat op 1novemberbegonnen kan worden met experimenten. De groei zonder dat de geluids-


overlast voor omwonenden toe- neemt is ondermeer mogelijkdoor, afhankelijk vanweer en veiligheid, te kiezen voor start- en landingsba- nen die minderoverlast veroorza- ken. Daarbij gaat het vooral om de Kaagbaan (waarvan vliegroutes over RijsenhoutenLeiden voeren) endePolderbaan(SpaarndamenIJ- mond). Ook is het mogelijkmeer te landen in glijvluchtenminderte remmenmet de vliegtuigmotoren.


lk


10,93 21,93 30,62 9,56 11,82 21,08 20,41 4,32


144,00 21,00 63,26 14,84


-0,27 -3,41 -2,84 0,28 -1,30 -0,40 -2,04 -2,31 -1,34 -0,10 -0,71 -0,67


economie


AFMenDNBeisen openheidpensioenen


AMSTERDAM–Toezichthouders Autoriteit FinanciëleMarkten (AFM)enDeNederlandscheBank (DNB) willen dat pensioenfondsen diemogelijkmoeten korten ophun uitkeringenzosnelmogelijkopen- heid vanzaken gevenaanhundeel- nemers en gepensioneerden. Dat lietenzij gisterenweten. (ANP)


Tele2 vraagtUPCen Ziggoomkabeltoegang


AMSTERDAM–Tele2 wilmet kabel- bedrijvenUPCen Ziggoafspreken dat het toch actief kanwordenop hunkabelnetten. Vorigeweek haal- de de rechtereen streep doorhet openstellen vandekabel. Tele2 wil dat klantendie al het kabelpakket bijhet bedrijfhebben besteld, dit gewoon kunnen ontvangen. (ANP)


StoringEurocontrol legtvliegverkeer lam


AMSTERDAM–Een storingbijEu- rocontrol heeft gistermiddaghet vliegverkeer bovendeBenelux en Duitslandflinkindewar gegooid. Maar dertig procent vandevluch- tenkon op tijddoorgaan.OpSchip- hol raakten tientallenvluchtenver- traagd.Destoringwasomhalf vijf verholpen.


Nieuwe hobby:oogst-het-zelven


25


Biologischlandbouwbedrijf De Terp uit Erichem is gisteren ge- startmet ‘etenpermeter’:decon- sument magzijn eigengroenten oogsten. Doel is de afstand tus- sen boer en consument te ver- kleinen. FOTOWFA


ADVERTENTIE 


Trustdiensten - Directie - Domicilie Estate & Tax Planning


beschikbaar Adcomp Trust & Adviesgroep, Kanaaldijk N.W. 85 Helmond, www.adcomp.nl - 0492-54 55 75


Direct 


LEGE BV’s aan & verkoop - GmbH & BVBA’s Engelse Limited - Euro BV - CV - VOF - HOLDING


Bron: NYSE/Euronext


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com