This page contains a Flash digital edition of a book.
40


sport


Amateurclubmaaktzichopvooreerstewedstrijd in nieuweTopklasse WESLEY MEIJER


AMSTERDAM –AFC speeltmor- genuit bij Haaglandiazijn eerste wedstrijdindenieuwetopklasse, de brugtussen prof-enamateur- voetbal.AFC wacht eenongewis avontuur.


In alle opzichten staatdeAmster- dammers heelwat te wachten: AFC treft de topvan het amateurvoetbal in eenlandelijkeklasse, de wed- strijden komen op televisie en voor het eerstsinds 1971 is het weer mo- gelijktepromoveren naar de profs. Maar de aanloop naar de topklas-


se is eenweg volhobbels en kuilen. Dezeweek werd bekend dat de tv- uitzendingenvoorlopigwordenop- geschort, omdat diverseclubs, waaronderAFC,weigerentegemoet tekomenaandeeisenvandeKNVB. De clubs dienden 72 meter aanre-


clamebordenaftestaan voor de sponsorsvan de bond en de top- klasse, tenkostevan de regionale sponsors. De beloofde reclamebor- denmet ledlampjes,waarookdere- gionale sponsorbordenopverschij- nen,komenopz’n vroegstpasinok- tober. “De voorwaardenzijn te ingrij- pend,” zegt AFC-voorzitter Machiel vander Woude. “Ze zijninconflict met onze belangen. Als er nu ton- nen tegenover zoudenstaan. De KNVB heeft alles te laatingangge- zet.” De uitzendingen op RTL7 worden


nu in het najaar verwacht,wel zul- len regionale zenders beelden laten zienvan dewedstrijden. Voor eeniets hogere entreeprijs,


acht euro,kunnen de toeschouwers voetbal vanhoger niveau verwach- ten. Daarnaast staan er verreuit- wedstrijden op de rol. AFC, vorig seizoen kampioen vandehoofd- klasse A, treft naast de oudebeken- den Haaglandia, VVSB, Hollandia, ArgonenHilversum, ookdetegen- standersuit de kampioenscompeti- tie vanvorigseizoen, GemertenDe Treffers, en onder meer FC Oss,de degradant uit de eerstedivisie.


ZATERDAG 21AUGUSTUS2010 AFCavontuurtegemoet uitslagen


TENNIS RogersCup-Montreal(Can) Vrouwen,derderonde: Schiavone (Ita/6)-Safina (Rus)6-4,6-3,Wozniacki(Den/2)-Pennetta(Ita/15) 4-6, 6-3,6-1 Kwartfinalevrouwen: Kuznetsova(Rus/11)-ZhengJ(Chn)6-1,6-3


ToernooiCincinnati Mannen,derderonde: Roddick (VSt/9) -Söderling (Zwe/5)6-4, 6-7(7),7- 6(5),Davydenko(Rus/6)-Ferrer(Spa/10)4-6,6-3,7- 5.


Kwartfinalemannen: Fish(VSt)-A.Murray(Gbr/4)6-7(7),6-1,7-6(5)


GOLF TsjechischOpen standnatweederonde: 1.Hanson(Zwe),Widmark(Zwe)137(-7),3.Carran- za (Arg), Andersson Hed(Zwe), Colsaerts(Bel),La- wrie (Ier) 138; 43. Lafeber144; uitgeschakeld: 123. Derksen153.


WIELRENNEN EnecoTour Derdeetappe,Ronse-Ronse: 1. Moerenhout (Ned)191 km in 4.35.51 (41,718 km/u), 2. Martin (Dui),3.Davis (Aus) 1.24, 4. Boas- son Hagen (Noo),5.Roelandts (Bel), 6. Vanmarcke (Bel),7.Izaguirre(Spa),8.Lagoetin(Oez),9.Vanden- bergh (Bel), 10. Boom, 19. Tuft (Can), 25.Tankink, 27. De Kort,33. Tjallingii 2.01, 40. VanEmden2.01, 78. Veelers15.58, 83. Elijzen,86. Flens, 87. Maas- kant,89. Curvers, 91. Leezer,119. VanHummel 20.54,129. Timmer,135. Westra. Niet gestart: o.a. Mouris.Opgave:o.a.Posthuma.


Algemeenklassement: 1. Martin 13.45.31, 2. Moerenhout 0.10, 3. Tuft 1.26, 4. BoassonHagen1.28,5.Boom1.32,6.Porte (Aus)1.35,7.Knees(Dui)1.37, 8.Cornu(Bel)1.39,9. Roelandts1.42,10. Klöden(Dui) 1.43, 15.Tankink 1.50, 19.DeKort 1.53, 25.VanEmden2.08, 26. Tjal- lingii 2.09, 72. Flens16.13, 73.Maaskant 16.19, 75. Leezer 16.22, 84. Veelers16.38, 88. Elijzen 16.52, 93. Curvers 17.54, 103. Westra21.15, 115. Van Hummel21.45,135.Timmer23.31.


LutzenBrink(AFC)aandebaltegenGemert,beideclubskomenelkaarooktegenindeTopklasse.


“Ik weet niet watmetewachten staat,” zegt AFC-trainer Cor ten Bosch. “Zondag wagenwede spronginhet diepe. Hetzal zwaar worden. Ik weet dat de ploegen uit het oosten vanhet landzwaar heb- ben geïnvesteerd in hun selecties. Hetzal sportief gezieneenleukeuit- dagingworden. We moeten topfit zijn.” En dat lijktnujuisteen probleem


te zijnvoor AFC, dat meedeed om het zondagkampioenschapvan Ne- derland en duseen langseizoen achter de rugheeft.Spelershebben maar kort vakantie gehad en een aantal vanhen is geblesseerd. Daarnaastheeft AFCeen karren-


vracht aan geschorsten, aangezien de (rode) kaartendie de club eind vorigseizoen incasseerde niet zijn kwijtgescholden. AanvoerderSaid Moumane (drie wedstrijden),Wil-


lemScheerens(twee),MagidJansen (twee), PeterPost,LaurensSamsom en BobbyGehring(allen éénduel aandekant) zijn tegenHaaglandia nogniet inzetbaar. Hetspel tegenAjax A1 vorigeweek zaterdag(3-3)wasdanookverrevan


‘Ikweetnietwatmete wachtenstaat,hetis eenspronginhetdiepe’


geolied. Dat zagook toeschouwer Moumane vanaf de tribune.“Je ziet dat we er nogniet klaar voor zijn,” zeihij na afloop.“Hetmoet veel be- ter. Je kunt de topklasse misschien welvergelijkenmet de kampioens- competitie die we speelden tegen GemertenDeTreffers. Je weet dat


Finaleplaats verkeken voor volleybalsters


Oranjeverliest vanItalië in derde groepsrondeWorld GrandPrix Vanonzesportredactie


AMSTERDAM –DeNederlandse volleybalstershebben gisteren de eerstewedstrijdvan de derde speelronde vandeWorld Grand Prix tegenItalië verloren.


De Zuid-Europese vrouwenwaren in Tokio met 3-0(29-27,25-16,25-15) te sterk voor de ploegvan bonds- coachAvital Selinger. Door de ne- derlaagiseenplaatsindefinaleron- de nietmeerhaalbaar voor Oranje. Nederland hadhiervoor bij de be-


stezes moeten eindigen, maar dat lukt nu niet meer.Concurrent Italië stond voor de laatstespeelronde op de zesde plek, eenplaats voor Oran- je,enkan niet meerwordenachter- haald.Nederland speeltvandaag nogtegen de Dominicaanse Repu- bliekenmorgentegen Japan. Oranjekreeg tegendeEuropees


kampioen welkansen. In eenher- halingvan de finale vanhet EK van vorigjaar had Nederland twee kan- sen de winst naar zichtoe te trek- ken.DevrouwenvanSelingerkeken in de setwelsteeds tegeneen kleine achterstandaan,maarwistenbij 22- 24 te profiteren vanonrust binnen de Italiaanse ploeg. Nederland kwam op gelijke hoogte(24-24) en kreegdaarna de setpunten.Maarde Italië herstelde zichentrokdeeer- steset toch naar zichtoe. Nederland wasduidelijk aange-


slagennadegemistekansen. Oran- je slaagdeerniet meeringoed te- genstand te bieden. Er werden ook te veel fouten gemaakt. Manon Flier wastopscorer bij Ne- derland met veertien punten. Chaï- ne Staelens maakteertien. Aan- voerster Flier wasnaafloop teleur- gesteld.“Het is ergjammerdatwein de eerste set de kansen niet hebben


gepakt.Indetweede en derde set kondenweniet genoegdruk meer uitoefenen met onze service.” Volgens Flier gafNederland Italië


te veel ruimte. “Wemaakten te veel fouten en lieten daardoor Italië spe- len. Ik ben teleurgesteldoverhoe wehebben gespeeld.” Voorafwaswel alduidelijk dat het


halenvan de finale eenmoeilijke opgavezouwordengeziendetegen- stand inde laatstevoorronde.Oran- je hieldzichzelf maandagmet een zege op de Dominicaanse Repu- blieknog welinderace, maar kon zichgeen nederlaagveroorloven. In de voorbereidingophet WK is


dit een tegenvaller.Selingerhad zo veel mogelijkwedstrijden tegen toplanden willen spelen. Ook is dat belangrijkvoorspelverdeelsterLau- ra Dijkema om ervaringoptedoen. Zijvervangt de zwangere Kim Stae- lens.


FOTOMARCELISRAEL


sommigeclubs er volingaan in de duelsendatveel tegenstandersécht versterkt zijn.” AFCheeft zichniet spectaculair


versterkt.Van Spakenburgkwamen vleugelverdedigerShane Arana Barrantes en de middenveldersGijs Roodbeen en Duncan vanMoll,van ADO’20 kwam spits PatrickKrop. AFCraaktealleen aanvaller Chelton LingerenverdedigerBenjamin Pin- to kwijt. Eén dingwil trainer TenBosch


kostewat kost voorkomen: “We moeten geen Hollandia of Westlan- dia worden.” Dieclubs eindigden deafgelopenseizoenennaeenkam- pioenschapindehoofdklasseAhet volgende seizoen liefst zesenelf plaatsen lageropderanglijst.Inde- zelfde klassewelteverstaan.AFCzal zicheen klasse hogerstaande moe- tenhouden.


Moerenhout wint etappe


Vaneen verslaggever


AMSTERDAM–KoosMoerenhout heeft gisteren de derde etappe vandeEnecoTour gewonnen.


De Nederlandsewielrenner vanRa- bobank bleef medevluchterTony Martin voor.DeDuitser vanHTC Co- lumbia neemt weldeleiderstrui over vandeCanadees Sven Tuft. De AustraliërAllan Davis wonde sprint vanhet pelotoneneindigde als derdeinderit met startenfinish in het BelgischeRonse. Vandaagkeerthet pelotonterug naarNederland.


Bigfan


ropesewedstrijden heeftJol lieverdeverdedigendingestelde Olequer,indecompetitie de voetballende Alderweireld. DavidEndtkomtbij de journalisten staaninhet gezelschap


E


vaneenmanvanmiddelbareleeftijdineenoudAjax-shirt. Hij komtuit Belgrado,verteltEndt, en is een grootfan vanAjax. “Sinds1978,”zegtdeman enthousiast.Hij is er trots op.Zelden hebikiemandmet zo veel kinderlijkebewonderingoverAjax horen praten. Dat doenAmsterdammers niet zo. “I’mabig fan. Ajax is art,”zegthij.“Vooral het afgelopen jaar.”


AlsEmanuelson voorbijloopt,rent hijophemaf:“Urby! CanI makeapicture?”Dolblij komthijweer bijons staan met zijn fo- totoestel in de hand. “Diehad ik nogniet.” Bij dewedstrijd tegenRoda JC zit hijbij de F-side:“Dat is mooi.


Allemaal grotefans net als ik, in eenAjax-shirt.”Hij is niet het soortman dat je je voorstelttussen de hardekern.Hij is erg zachtaardig. Ik zie geen tatoeages. Nade persconferentie zie ikhemnaastFrank deBoer staan. Ie- mandneemteenfotovan de twee.Hij kijktdaarna tevreden naar de foto op de achterkant vanzijn schermpje.“I’mabig fan of you,”roept hij Frank deBoer nogna.


JANNEKEVANDERHORST


rwordtwatgeoefend op vrije trappen aan de ene kant vanhet veld, en aandeandere kant vanhet veld op straf- schoppen. Jolpraat met AlderweireldenOlequer,detwee concurrenten. Al lijktderolverdelingduidelijk: voorEu-


Staanplaats


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com