This page contains a Flash digital edition of a book.
8 familieberichten ... Zo geeft u een familiebericht op:


■Online: zelf uw advertentie maken en reserveren: www.familieberichtenonline.nl ■Per e-mail: advertenties@parool.nl


■Per fax: 020 558 4456. Maandag tot en met vrijdag: 08.30 tot 17.00 uur en tot 09.30 uur voor plaatsing op dezelfde dag. Zaterdag: vrijdag tot 16.00 uur.


■Per post: stuur tekst, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer naar Het Parool/Familieberichten, Postbus 433, 1000 AK Amsterdam.


U kunt tekeningen, foto’s en kaders toevoegen, of voor een afwijkende opmaak kiezen. Standaard is een familiebericht 74mmbreed. De hoogte bepaalt uzelf: de prijs per millimeter is doordeweeks € 3,06 en op zaterdag € 3,44, excl. 19%BTW.


Voor meer informatie over het plaatsen van een familiebericht kunt u bellen met: 020 558 4462


RECHTBANK AMSTERDAM


De griffier van de rechtbank Amsterdam ROEPT OP : CHONTHICHA HIRANNAGAM, zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande, om op 17 november 2010 om 09:30 uur te verschijnen ter terechtzitting van deze rechtbank, civiele sector, teneinde te worden gehoord inzake het namens de Raad voor de Kinderbescherming te Amsterdam ingediende verzoekschrift strekkende tot benoeming voogd. U dient zich te melden bij de receptie in Toren F van de recht- bank aan de Parnassusweg 220 te Amsterdam. (267952)


 Geboren! MATTHIJS HENDRIK


Zoon van Frederique Kamp en Frederik Boelen. Breukelen, 19 augustus 2010


RECHTBANK ALKMAAR Overlijden


Verhuizen is alles pakken en dan gaan. Sterven is gaan en alles laten staan. Door hard werken is er iets moois opgebouwd, alleen heeft hij er nooit echt van kunnen genieten.


Niet geheel onverwacht maar toch vrij plotseling is overleden


Theo Jacobus van Soelen Theo


* Amsterdam, 18 januari 1940


† Amsterdam, 14 augustus 2010


Uit aller naam: Femke


Correspondentieadres: F. Zwartjes Nicolaas Beetsstraat 140-I 1054 XV Amsterdam


De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.


Wat blijft is de emotie... RECHTBANK AMSTERDAM SCHULDSANERINGEN EN FAILLISSEMENTEN


RECHTBANK AMSTERDAM Parnassusweg 220


EINDE FAILLISSEMENTEN DOOR VERBINDENDE UITDELINGSLIJST:


- door verbindende uitdelingslijst: op 13 augustus 2010 inzake (F.02/437) NIEUWE DOELEN EFFEKTEN N.V., vest.adr. Herengracht 217 -221, 1016 BG Amsterdam, KvK Amsterdam, 33041823.


De griffier van de rechtbank Amsterdam.


Eenvoudig, betrouwbaar en veilig adverteren in Het Parool


Bij beschikking van de kantonrechter te Den Helder d.d. 12 augustus 2010 is René Wielders geboren te Bussum op 9 januari 1984, van wie het adres bekend is bij de rechtbank Alkmaar, sector kanton, locatie Den Helder, onder curatele gesteld met benoeming van Paulus Adrianus Maria Schellekens, De ondercuratelestelling is met ingang van 1 september 2010 correspondentieadres: Herenstraat 4, 1811 MH Alkmaar tot curator.


De griffier.


De griffier van de rechtbank Amsterdam ROEPT OP : HUSEM BOZKURT, zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande, om op 30 september 2010 om 12:30 uur te verschijnen ter terechtzitting van deze rechtbank, civiele sector, teneinde te worden gehoord inzake het namens de Raad voor de Kinderbescherming te Amsterdam ingediende verzoekschrift strekkende tot gezag. U dient zich te melden bij de receptie in Toren F van de rechtbank aan de Parnassusweg 220 te Amsterdam. (267952)


De griffier.


Belastingdienst / Amsterdam, heb ik, deurwaarder, op 20 augustus 2010 één nieuwe ver- koopdatum betekend, één beslag roerende zaken bete- kend, twee beslagen onroeren- de zaken betekend, vierentwin- tig dwangbevelen betekend, drie beslagen onder derden betekend en twee hernieuwde bevelen tot betaling betekend aan het parket van de ambte- naar van het Openbaar Ministerie bij de Rechtbank te Amsterdam. De nieuwe datum van verkoop is betekend ten laste van: R.Z.F. Khan, geb. 10-01- 1981. Het beslag roerende zaken


is betekend ten laste van: V. Grodets’kyy, geb. 24-06- 1969. De beslagen onroerende


zaken zijn betekend ten laste van: C.R. Terlaan, geb. 17-04- 1970. De dwangbevelen zijn uitge-


Aankondiging Op verzoek


van de


Nederland, om op dinsdag 23 november 2010 om 10.00 uur 's-ochtends in persoon of bij gemachtigde te verschijnen ter terechtzitting van de kanton- rechter van de Rechtbank Amsterdam, kanton Amsterdam aan de Parnassusweg 220 te Amsterdam teneinde te horen eis doen en concluderen als in mijn exploot breder omschre- ven.


J. Meems, tk-gerechtsdeur- waarder Van Twuijver Gerechtsdeurwaarders B.V. Valeriusstraat 93, 1075 EP Amsterdam 020-3059800


vaardigd ten laste van: R.C. Fullinck, geb. 08-12- 1952, M.D. Arlaud, geb. 12-12-1962, R. Abalhous- saien, geb. 20-11-1979, C.H. Ferrier, geb. 09-08- 1973, P.Y. Bokoe, geb. 20- 01-1958, J.S. Monniken- dam, geb. 31-08-1978, L.G.E. Koffie, geb. 18-04- 1975, C.M. Homan-Omer, geb. 11-07-1961, H.G. Purperhart, geb. 29-08- 1973, B. Kichouhi, geb. 02- 07-1974, J. Hannun, geb. 13-05-1990, H.T. van Deijl, geb. 10-02-1954, M. Hurry, geb. 04-03-1964, E.M. Ceder-Burleson, geb. 01- 02-1930,


gelegd ten laste van: A. Aydin, geb. 29-11-1984 en Bijlmer Vastgoed B.V.. De hernieuwde bevelen tot


Weerd,geb. 03-07-1980, C.K. Williams, geb. 26-03- 1960, D.R. Oedekerk, geb. 23-01-1954, R. Konst, geb. 02-08-1960 en K. Appel, geb. 09-09-1975. De beslag onder derden zijn


betaling zijn betekend ten laste van: M. Kawamoto, geb. 13-12- 1968 en J.J. Kortlevers, geb. 01-04-1970. De genoemde personen en


treffende belastingkantoren verkrijgbaar.


De deurwaarder, A. Niesing


Belastingdienst M.M. de


Bij mijn exploot d.d. 20-08-2010 heb ik o.v.v. de VvE Groenzicht te Amstelveen, die woonplaats kiest op mijn kantoor (alwaar afschrift v/h exploot kan wor- den verkregen), gedagvaard GEORGE SAKYI DEBRAH, zonder bekende woon- of ver- blijfplaats


in en buiten


Uit een exploot van C.A.H.M. Venhorst-van Gastel, gerechts- deurwaarder te Goes d.d. 17/08/2010 blijkt, dat op ver- zoek van de besloten vennoot- schap JVH Exploitatie Nuth B.V., statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te Eindhoven, die woonplaats kiest bij mr. J.C.M. Nuijten aan de Stationsstraat 15 te Bergen op Zoom, is GEDAGVAARD: JOSEPH HUBERTUS MARIA VAESSEN, geboren op 27 okto- ber 1961, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en buiten Nederland, om op WOENSDAG 24/11/2010 om 10.00 uur, niet in persoon maar vertegenwoordigd door een advocaat, te verschijnen ter zit- ting van de rechtbank te Breda, sector civiel, welke aldaar zal worden gehouden in het gerechtsgebouw


Sluissingel 20, terzake een geld- vordering. Afschrift van dit exploot kan worden verkregen bij:


Uit exploten van dagvaarding en betekening en bevel van G.W. van der Braak, gerechts- deurwaarder te dordrecht d.d. 18/08/2010 blijkt, dat op ver- zoek van Claudia Tamara Muijser, wonende te Hilversum, die woonplaats kiest bij Mr. W.Y.


B.V. zijn thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats bin- nen en buiten Nederland. Afschriften zijn op de desbe-


JOHANNES PETRUS HOED- JES, geboren op 12 mei 1968, voorheen wonende te BLARI- CUM aan de/het Hazeleger 20, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en buiten Nederland, om op WOENSDAG 24/11/ 2010 om 10.00 uur, niet in persoon maar vertegenwoor- digd door een advocaat, te ver- schijnen ter zitting van de recht- bank te Amsterdam, sector civiel, welke aldaar zal worden gehouden in het gerechtsge- bouw aan de Parnassusweg 220, terzake een geldvordering, als- mede dat is BETEKEND aan Johannes Petrus Hoedjes voor- noemd, de grosse van een von- nis op 8 maart 2010 door de Voorzieningenrechter van de rechtbank te AMSTERDAM, rechtsprekende in kort geding, waarbij bevel is gedaan tot beta- ling van de daarin genoemde bedragen.


Afschrift van deze exploten kan worden verkregen bij:


Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders Noordse Bosje 18 1211 BG HILVERSUM Tel: (088) 5151200 Dossiernummer: A12100603


's-Gravelandseweg 57 te Hilver- sum,


Hofstra aan de is GEDAGVAARD:


Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders Marconilaan 8a 5621 AA EINDHOVEN Tel: (088)5151450 Dossiernummer: 210900702


De vereffenaar van de te Amsterdam gevestigde beslo- ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: IEM Air- finance B.V. in liquidatie, deelt mede dat ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amster- dam, alsmede ten kantore van die vennootschap, 2 Triton Square, Regent's Place, Londen NW1


Koninkrijk, de rekening en ver- antwoording, bedoeld in artikel 2:23b, lid 2 B.W. voor ieder ter inzage ligt.


3AN, Verenigd aan


ZATERDAG 21 AUGUSTUS 2010


de


Uit een exploot d.d. 19 augustus 2010 van gerechtsdeurwaarder J.G. Willemstein te Gouda blijkt dat ten verzoeke van de ven- nootschap naar buitenlands recht Bank of Scotland Plc, gevestigd te Amsterdam, aan E.C. AGBO, geb. 21-12-1966, en E.E. AGBO, geb. 27-3-1973, bei- den thans zonder bekende woon- of verblijfplaats zowel binnen als buiten Nederland, is betekend het door gerechts- deurwaarder M. Colijn opge- maakt proces-verbaal d.d. 16 augustus 2010 houdende relaas van executoriaal beslag op de onroerende zaak, gelegen aan de Bongerd te Lelystad.


Een afschrift van dit exploot kan worden verkregen bij:


Flanderijn en van Eck gerechtsdeurwaarders 's-Gravendijkwal 134 3015 CC Rotterdam telefoon 088-2092444 ref.: 0177586


4500267960


246061


246057


246066


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com