This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010 Joep Bertrams


nieuws 5 noord oost west zuid nieuw-westzuidoost centrum


Een lift door de grachten


ZevenjongeAmsterdamseauteursschrijvendezezomer eenkort feuilleton,vanuithuneigenstadsdeel. Vandaaghetzesdeenlaatstedeelvanverhaalzes.


deJaren–erwordt uitgebreidgezwaaidengetoeterdnaariemand met eenhippe zonnebril–enslaanweafnaar de Amstel.Erstaat keihardeminimalop,duspratenmetdedrieyuppenis nietmoge- lijk. Ik zitopdevoorplechtenkijk naarde witbierdrinkersbij café de Magere Brug, de affiches vanCarré, de smeerkuil bij garage HetAmsterdammertjeendesmeltendecamembertopdetoastjes. BijdeSarphatikadegaanwerechtsafennaeenpaarminutenzien wedeHeineken Brouwerij en de Canal Cruises. Ik ben nu bijna terugopdeplek waar ik opgestapt ben. Metze-


E


kerheid kanikconcluderen dat de mannen op het waternet zo hoffelijkzijn als dieopdefiets.Deyuppenbrengenme–langshet Eerste Weteringplantsoen, voorbij het Kronkelpaadje, bukkend onderdebrugbij Carl Denig–weer netjesbij de steigervan café Mankind.Ikbedankuiteraardhartelijkmet driezoenen; op het watermaak je vrienden. Opdebrugzie ikmijnbuurvrouwlopen.Komtzevandegeheime


Aldi?Wewoondenaltweejaar naast elkaar en hadden nooit een woordgewisseldtotdat eenbruteinbraak daar veranderingin bracht.Opeen vrijdagnacht in februari kwamen we allebei rond drie uurthuis en blekenonze deuren opengebroken. Bijna alles wasweg.Zoiets schepteenband.Wenamen‘inbraak’-vakantieen gingeniederedag uren koffie en wijn drinkenomover onze gesto- len spullen te praten. We pasten elkaarsgarderobe en leenden kurkentrekkersenknoflookpersen.Soms,als ikmetvriendenhad afgesproken, sms’teikhaar of ze zin hadomte komenknippenen dan gafzeiemand een nieuwe coupe. Sinds de inbraakishet een stukgezelligergewordenopdeLijnbaansgracht. “Heb je gelift?”roept ze vanaf de brug. “Ja, een rondjebinnenstad!” “Komje nogevenophet terras?” Voor ik hetweet,zittenwemet


De Pijp heet voortaan ‘BruisendeSmeltkroes’


■Vervolgvanpagina1


Zo laatNoordzichdoor ATCB type- renals ‘kinetisch’. Hetwoordwerd eerst gebruiktdoor krakersophet NDSM-terrein,die er dynamiek en energie mee wilden aanduiden. In- tussenstaat KinetischNoordvoor het heleindustriële gebied rond de voormalige NDSM, waar nieuwe creatieve bedrijvenzijn neergestre- ken. HetOostelijk Havengebied werd


omgedoopt tot‘Amsterdam Dock- lands’.Links worden vooral gelegd met waterenarchitectuur.Erkun- nen ooktoeristische tochtennaar moderne stedenbouwmet toparchi- tecten gemaaktworden. De Plantagebuurt met de Hortus,


ArtisendeWatergraafsmeermet Frankendael heetvoortaan ‘Groene Plantage’, of ‘Groen Museumkwar- tier’.DePijpmetveel culturen,nati- onaliteiten, galeries,degrootste markt vanNederland, wordt ‘de


Promotorzietop termijnookkansenvoor BijlmerenNieuw-West


Bruisende Smeltkroes’. Toeristen kunnen vandemusea in Zuid ge- makkelijk overstappen naar de ga- lerietjes langs de AlbertCuyp. Oud-West staat in de foldersals ‘Little Amsterdam’, vergelijkbaar


met NottingHill in Londen. “Pitto- resk, klein, en toch actief,” luidtde typeringindegidsen. Of: ‘woon- winkelparadijs’. En: “Ga bij Café De Toog rechtsaf en ustaat middenin de Cremerbuurt.” De Westerparkbuurt, gekoppeld


aan architectuur en design, met als eenvan de hoogtepunten de sociale woningbouwvan Michel de Klerk, heetvooralsnoggewoon Wester- park. Metrustiekefoto’s worden plekken als het VanLimburgSti- rumplein, de Graansilo en pakhui- zenaan de Veemkade vanharte aanbevolen. Dominicus ziet op termijn ook


kansen voor Nieuw-West en de Bijl- mer.“Waar gaanmensennaartoein Zuid-Afrika?Naar de townships.”


Ma stuitbij toeval op graf zoon


LILLE–Deoudersvaneen42-jari- ge Fransman hebben een bizarre ontdekkinggedaantijdensdebe- grafenis vaneen familielid.On- derwegnaar de uitgang vaneen begraafplaatsbij het Franse Lille stuitten ze op eenrecentegraf- zerkmet de naamvan hun zoon, metwie ze maargeen contact konden krijgenindedagen voor debegrafenis vanhet familielid.


La Voix du Nordmaakt melding van het voorval, dat woensdaggebeur- de. “Binnen twee of drieseconden begoniedereen te schreeuwen,”al- dusElie Langlet,vadervan de over-


ledenman, tegenhet dagblad.Moe- der Josianne vielvolgens hem flauw.“Ze begraaft haar broer en vindthaar zoon in eengrafinde buurt. Dit is ongelofelijk.” De zoonbleek al op 5juli te zijn


overleden,volgens de autoriteiten door natuurlijkeoorzaak.Debe- heerder vandebegraafplaats had het stoffelijk overschot begraven in hethoekjevoorarmemensen.Hetis niet helemaal duidelijk waarom de familie niet op de hoogteisgesteld vanhet sterfgeval. Volgens eenwoordvoerder vanhet


kerkhof gebeurthet vakerdat ie- mand wordt begraven zonder dat er


familieaanwezigis.Datkanbijvoor- beeld voorkomen als er geen con- tactadresvoorhandenis.Demoeder verklaarde dat ze haar zoon in de dagenvoorafgaand aan de begrafe- nis vanhaar broer eenaantal keer probeerde te bereiken. Ze dacht dat haarzoonhaarnegeerdein verband met eeneerdereruzie. Ze accepteert de gang vanzaken niet en noemde het onvoorstelbaar dat niemand had geprobeerddefamilie te berei- kenondanksdemogelijkheden van de modernecommunicatietechno- logie. “Iemand heeft zijn werk niet gedaan,”aldus de moeder.“Ik eis eenverklaring.” (ANP)


twee andere buren in de avondzon, terwijl op noggeen meter af- standbellende fietsersrakelings passeren. Ondertussen is er op het watereen luidruchtigmeerkoetengevechtaan de gang. Ie- mand op eenwaterfiets verliest eenslipper en vloekt. Niks zo heerlijkals een avond aan hetwaterinhet centrum.


IRISKOPPE


(1985)isschrijfster.Zepubliceerdein2007deromanRosiri bijdeBezigeBij. In2011verschijnthaartweederoman, Demanmetdeschaar.


neindelijk,natweeuurwachtenmetmijnduimomhoog, krijg ik dan toch een liftvan dat yuppenbootjemet lekke- re kaasjes en plakjeskomkommer aan boord. ViadeKlo- veniersburgwal scheurenwelangs het terras vancafé


Heropeninggeëist in moordzaak


‘Getuigenpleitenlevenslanggestrafte vrij’


LEEUWARDEN –Tweegetuigen zoudendelevenslanggestrafte Daniël S. kunnen vrijpleiten van demoordopdeGroningseonder- wijzer GerardMeestersin2002. HetOMweigert echter dezetwee te laten ondervragen door de po- litie,zegtdeadvocaatvanS., Tjal- lingvanderGoot.


“Het OpenbaarMinisterie frustreert onderzoeknaarmogelijkontlasten- de informatie voor mijn cliënt,” al- dusVan derGoot. In2006veroordeeldehetgerechts-


hof in Leeuwarden Daniël S. totle- venslangvoor de moordopdele- raar uit Groningen. S. heeft de moordaltijdontkend.Volgens Van der Goot waserweinig bewijs,na- melijk alleeneen verklaringvan medeverdachteSteven B., die tot acht jaar celstrafisveroordeeld. Nuzijnertweegetuigendie Steven


B. hebben horenzeggendat B. zelf de moordgepleegd zou hebben, be- weertdeadvocaat.Van derGoot wil dat de politie de twee getuigengaat ondervragen. Zijn verzoekaan het OMismeermalenniet gehonoreerd,


omdat het te vaag zou zijn. Vander Goot:“Het is de taak vanhetOMom ooknaeen onherroepelijkeveroor- delingmeetewerkenaaneennieuw onderzoekindiendaaruit kanblij- kendat iemand onterecht is veroor- deeld.” Voor eenherziening vaneen


rechtszaak is eennieuwe feitelijke omstandigheid noodzakelijk. “De HogeRaad is bijzonder kritischbij


MedeverdachteSteven B.heeftgezegddathij demoordzelf pleegde


de beoordelingdaarvan,” weet de raadsman. Hij heeft eenschriftelij- ke getuigenverklaring nodigomhet hoogste strafrechtcollege vanNe- derland te overtuigenvan de nood- zaak tothet heropenen vandezaak. Vander Goot heeft alleTweede Ka- merfracties eenbrief gestuurdmet daarindevraag of zij de minister vanJustitie terverantwoordingwil- lenroepen. (ANP)


zomerindestad


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com