This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


CricketersVRA landskampioen


DENHAAG–Decricketers vanVRA zijn landskampioenTwenty20 ge- worden.DeAmsterdammerswon- nen in de finale met1wicketver- schilvanVOC.Twenty20 is de ver- korteversievan cricket.VRAis ook noginderacevoor het landskampi- oenschapvan de topklasse.De ploegspeelt daarvoorvandaag thuis tegenHermesDVS.


Pirates begint goed aan de play-offs


HAARLEM–Dehonkballers van L&DAmsterdam(Pirates) hebben de eerstewedstrijd in de halve fina- lesvan de play-offs gewonnen. Co- rendonKinheimwerd in hetPim Mulier Stadion met 4-1 verslagen. Debeslissingviel in de laatstein- ning.Hettweededuel in de best-of- five is vandaaginAmsterdam,wed- strijddrie ismorgeninHaarlem.


MonsterscoreSparta tegenAlmereCityFC


ROTTERDAM–Sparta heeft giste- renAlmereCity FC met 12-1versla- gen, eenevenaringvan het record vanAjax (12-1tegen Vitesse) enHe- raclesAlmelo (11-0) tegenEBOH). Johan Voskampscoorde acht keer. Declubisnukoploperindeeerste divisie. CambuurLeeuwarden, Sparta’s grootsteconcurrent,won met 2-1van FCEmmen. (ANP)


bij hetmerkPSV’ 9LuigiBruins


sport


39


Sinds LuigiBruins in de basis staat,kan ikweer naarwedstrijden vanFeyenoord kijken.Depureklasse die deze jongen tentoonspreidt!Demeestetrainersmoe- tenhemniet,maar demeestetrainers moeten echt voetbal ookniet.Bruins is altijdaanspeelbaar,indeasvan het veld of op de vleugel. (Indat opzicht heeft hij iets vanÖzil.) Bijnaaltijdspeelt hij de bal


in éénkeer dooromdat hij allangheeft gezienwaar iedereen loopt.Indat opzichtwashet eerstebeeld vanStijn Schaarsin dewedstrijd vanAZopdonderdagavonderggrappig. Schaars keekwelvier keeromzichheen. Vanlinks naar rechts draaide dat hoofd, vanvoor naar achteren: zohoudtdeze strateeg alles in de gaten, dacht Schaarsenhij wildehetwetenook. Bruins beweegtzijn hoofd niet.Bijna in zichzelf gekeerdspeelt hij zijn wedstrijd,inzijn hersens eenabsoluutgeheugenvoor alleposi- ties op het veld.Hethoogtepuntwaseen pass opWijnaldumin de 55steminuut,maar of hijnusteekballenloslietopSmolov, of eenpass ‘over de hele’ op TimdeCler,hetwasaltijddebest mogelijke voortzettingopdatmoment.Evenminals die vanRo- bin vanPersietoen, is zijn status bij Feyenoorderg hoog.Nota bene Vlaar moet de vrijetrappennemen.Netals VanPersieis Bruins soms te goed voor zijnmedespelers.Inde72steminuut zettehij Ferbinnen eenseconde twee keer tevergeefs vrijvoor de keeper.Heeft die Jonathan de Guzmaneigenlijk al eenclub? Hij zal zichwel in de krochten vandePrimeraDivision ophou- den.Watmis ikDeGuzmanniet,als ik vanLuigi Bruinsgeniet.


4Mareb Zjordania


Wiezag er onbetrouwbaarderuit op die persconferentie vanVitesse:Maasbert Schouten de vorige,ofMareb Jordania, de nieuweeigenaar vanVitesse?Omdat de eerstewaarschijnlijk nooit eenpistool in zijn handenheeft gehad, lijktdetweede meeen fractieenger.Waaromheeft deze manVitesse gekocht?Omwinst temaken op spelers?Detransfermarktisingestort.


Uitidealisme? Kijk even naar zijnfoto. Hij gaat allerlei spelersuit zijn ‘stal’ onderbrengenbij Vitesse. In België hebbenwedit fenomeen ookwel gezien.Naverloop vantijdkreeg je de geksteuitslagen. Maar de advocaat van Schouten heeft eenantecedentenonderzoek uitgevoerd,dus met Mareb is volgensMaasbertniks aan de hand.


FOTOVINCENTJANNINK/ANP


team. Dat zal soms heelvervelend zijnvoor de mensendie er al wat langerzitten,maarhet isweldeeni- ge manieromdoor te selecteren.” “Het is heelbelangrijkomdepro-


cessen in de kleedkamer goed te be- waken,anderskanerietsgaanbrui- sen. Bij eengrote concurrentie hoortook onderlinge acceptatie. Als coachiseen goede communica- tie met al je spelersvan groot be- lang. Voor het team is het goed dat de nieuwe jongens fysiek en men- taal goed belastbaar zijn. Hetzijn spelersdie geen probleem zullen hebbenmethet ritmevandrieduels in de week. Ze beschikken namelijk over eengroot atletischvermogen én een bepaalde frisheidenambi- tie. Zijzullen niet zomaarineens wegzakken. Dat geeft onsdemoge- lijkhedenomdetitelracedit seizoen noglangervol tehouden.” Want PSVmóet kampioen wor-


den, zingt het rond in de club.Rut- tenlaat zicherniet door afleiden. “Want anders?Stort dan de wereld in?Derealiteit is dat er inNederland twee clubs kampioen móeten wor- den: Ajax enPSV. Ajax is voor mij dé favoriet voor de titel,zij hebben het


‘Alsweditjaargeen kampioenworden, stortdandewereldin?’


hoogste budget, een ingespeeld team en hebben goed geselecteerd. Ik denk dat ook AZ en FC Twente gaan meedoen. Twenteheeft meer kwaliteit dan vorigseizoen, ze heb- ben eenjongenfris elftal met een nieuwespits (MarkoJanko, red.) die bewezen heeftdat-ie enorm veel kanscoren.”


De persoonlijkedoelstellingvan de trainer dit seizoenisdezelfdeals die vandeclub. “Wehadden vorigsei- zoen een prijsmoeten pakken en datstrevenblijftovereind.Hethoort gewoonbij hetmerkPSV. Daarnaast moet de club zijneigen kapitaal gaan creërendoor het potentieel vanjonge spelersteverbeteren. Zonder arrogant te willen zijn, denk ik dat de economische waarde van het team afgelopen seizoen enorm is toegenomen.Daarin hebikwel een rolgespeeld.” “En als je wint,versnel je bepaal-


de processen. We zittenmiddenin dat proces vanontwikkeling. In het eerste jaarhebbenwedeombuiging vankwantiteit naar kwaliteit ge- maakt.Nuhebben we de onderste laagvan de kwaliteit opgeduwd naar eenhoger niveau.Het team heeft eenkwaliteitsinjectie gekre- gen.”


8Robin vanPersie


VanPersiemocht tegenLiverpoolhet laatstekwartiermeedoen.Daarin kreeg hijmeer ballen dan in zevenWK-wedstrij- den samenenmaakteArsenalgelijk. La- tendebetrokkenen bijhetNederlands elftal het aanvalsspelvan Arsenal eens goed bestuderen. TegenLiverpoolspeel- deRosicky het laatstekwartier als spel- verdeler.Ditwastyperend:Rosicky gaf


een hardepass over vijf meter op het linkerbeen vanVan Per- sie. Die speeldeinéén keer doorenzetteRosicky vrij voor de keeper.Dekeeper tiktehet schothelaasonderdelat vandaan. Wiehet in zijnhoofd zou halenbij Arsenal VanPersieoverte slaan,werd doordecoachonmiddellijk gewisseld.Moge het eenvoorbeeld zijn.


HENKSPAAN h.spaan@parool.nl


Spaan geeft punten


FOTOBASTIAANHEUS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com