This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


Caro Emerald verbreekt recordMichael Jackson


AMSTERDAM–ZangeresCaroEme- rald heefthet record vanlangstge- noteerdenummer 1-albumaller tij- den verbroken. Zijverslaat het eer- dererecordvan het Thriller vanMi- chael Jackson in deNederlandse AlbumTop100.Haar debuutalbum Deleted scenes fromthe cutting roomfloor staatnu27weken op nummer1,Thriller 26weken. (ANP)


Londense flat Jimmy Hendrixtebezichtigen


LONDEN–Deflat 23 BrookStreet, Londen,waar Gitarist JimmyHen- drix(1942-1970)woonde met zijn vriendin KathyEtchingham,wordt in septembertijdelijk opengesteld als onderdeel vandeexpositieHen- drixinGroot-Brittannië.Inhet zoge- noemdeHandelHouse schreefde componist G. F.Händel(1685-1759) zijnMessiah.(ANP)


Charly Luskevervanger Vander Starre inQueen


AMSTERDAM–CharlyLuskezal voorlopigdegeblesseerdeMartin vander Starre vervangeninde Queen-musicalWewill rock you. Vander Starre scheurdezijn achil- lespeestijdens repetities. Vander Starre is geopereerd,maar zal naar verwachtingenkelemaandenuit de roulatie zijn.DeQueenpremière is 3september. (ANP)


kunst&media


29


Hertjeverdwaalt op Lowlandscamping


HertopLowlands FOTOBASUTERWIJK


BIDDINGHUIZEN–Een hertjever- dwaaldegisteren op de camping vanmuziekfestival Lowlands in Biddinghuizen en belandde in het tentjevan eenbezoeker.Uiteinde- lijkishet dier gevangen en dooreen boswachter afgevoerd.Hethert komtnueennachtjetot rust in een opvang. Hij maakt het goed en wordt vandaagweer vrijgelaten.


en symboliekbij Steen


Koopman en KCA worstelen bijna hele avond metnuances


KLASSIEKConcertgebouworkest o.l.v. TonKoopman.WerkenvanBach,Mozart enHaydn.Gehoord:19/8,Concertgebouw


leiddehet orkest in werken van Bach,MozartenHaydn, waarbij Kristian Bezuidenhout soleerde in Mozarts PianoconcertKV482.Zater- dagenzondagwordt dit program- ma in Wiesbaden gespeeld en een week later is het onderdeel vande concertendie het orkest traditiege- trouwbegin septemberophet Lu- zern Festivalgeeft.Daar wordt ook aangetreden met chef-dirigent Ma- riss Jansons.Met Jansons is het or- kest 25augustus indeZomerconcer- tentehoren en tussendeconcerten met Koopman in Wiesbaden en Lu- zern doorwordt met Jansons in Edinburgh en in de SalzburgerFest- spiele opgetreden. Echt helemaal topwas het in


H lijden.NadatikeenprachtigeuitvoeringvandeMatthäusPassionhadgehoord,begonikmetmijncrucifixen.’FOTOJEAN-PIERREJANS


bewust. Hij slaat aansprekende beelden en muziek ergens in zijn hoofd op,entijdens zijn werk komt dat er allemaalopeenofanderema- nier,associatief, uit.“Toen ik vier jaar geleden op Goede Vrijdageen prachtigeuitvoeringvandeMatthä- us Passion hoorde op de radio,wist ik: ik wil eenpassiebeeld maken, eenmoderne crucifix. Dat werkt dan door.Onlangs resulterend in mijn ultieme versie Strangefruit, naar het smartelijke lied vanBilly Holiday–het moderneenzwarte OHaupt voll Blut undWunden.” Steen kanzichgeen levenzonder


tekenen voorstellen. Hij wasdeze- vende vannegen kinderen, in een gezin met een depressieve vader. “Mijn moeder moest buitenshuis werkenomextra’s te verdienen.Het wasniet gemakkelijk. Iedereen te- kende bij ons,het hele huishingal- tijdvol met tekeningen. Ik hebwel driebroersenzussen die ookzo naar de academie hadden gekund, maar ik hebergewoon het meeste werk vangemaakt.” In dat grotegezinwerdobserveren


zijntweedenatuur.“Watiseraande hand?Hoe is de hiërarchie? Waar- om zijn de dingenzoals ze zijn?


Scherp kijken dus, wateraan de hand is.” Op de expositie springt eenserie


meisjesportretten meteen in het oog. Jong en slonzigzien ze eruit,en tegelijkook kwetsbaar.Met te grote ogen,endemondenophalf zeven. Enige jaren geleden zou Steen der-


gelijke schetsenmeer hebben inge- vuld, zegt hij. “Ik hoef niet meer zo nodighet hele verhaal te vertellen. Hetverhaalvan zo’n meisjezit nu in de witteruimtendie ik achterlaat. Haar wittehuid. Tegeneen donkere achtergrondvanzwartekrabbels.” Ook zijn crucifixen zijn heftigen


ingetogen tegelijk. “Al die kruisi- gingen zullen welwat over mij zeg- gen, vreesik. Al weet ik zelf niet wat. Ik hebeenzwak voor lijden. De lijdende Jezus is bijmij geenmooie, olijfachtigejongenmet een schoon onderbroekje aan. Dat vind ik hui- chelarij.Niks hemelse blik.Mijn crucifixen gaan over pijn. De uni- versele, aardse pijn. Vanjou, van mij.Van iedereen.”


Victoryboogiewoogie STEEN


DegektevanSteen.Opening:zondag 15.00uurinGalerieRetort,Aalsmeer- weg103,Amsterdam. www.retortproject.nl


BachsDerdeorkestsuitenogniet.De beroemdelangzame Air luktehet best, maar Koopman en het orkest worstelden de hele avond met de snellere delen vandestukkenop het programma. Koopmans op au- thentieke leest geschoeideinterpre- taties zijn met zijn eigen–opau- thentieke instrumenten spelende– orkest net iets scherpergesneden. De fijnenuance waarmee zijn eigen orkest Koopmans karakteristiek verende fraseringenwél net de scherptegeeft die ze hebben moe- ten, kwam met het Concertgebouw-


ADVERTENTIE


  


        


     


   


           


   


    


     


          


  


et Concertgebouworkest begongisteren zijn sei- zoenindeRobecoZomer- concerten. TonKoopman


orkest niet geheeluit de verf. Nettevaak ontstond eenwat tra-


ge,romige klankdie het orkest ach- terhet bedoelde tempo deed aan- sloffen. De ruime akoestiekvan het Concertgebouwwerkt ookniet mee als je de zaakopdeze manier wilt aanpakken. Ook inMozarts 22stepianoconcert


bloeide het orkest vooral op in het langzame deel,waar de consordino strijkerspartijenprachtighees fluis- terden. Kristian Bezuidenhout had het in alle driedelen primavoor el- kaar en speeldemooie eigencaden- sen,waarvaneentjebijnavanSchu- berthad kunnen zijn. Nogmooier washetwellicht gewordenals hijop


InHaydnsSymfonie nr98kwamderagfijne humorersubtiel uit


een fortepianoinplaats vanopeen hedendaagseSteinwayhad ge- speeld.Opzijn spel op dat instru- mentis zijn snelopgekomenreputa- tie gebaseerd,enerzijn fortepianis- tendie net ietsmeerauthentiek pro- fiel uit eenSteinwayweten te halen. In Haydns Symfonie nr.98 kwam


het uiteindelijkallemaal bijelkaar. Daar luktehet ineens allemaalwel endesubtielehumorvanhet laatste deel, dat elkekeer als het lijkt te gaan eindigen doorklein subgroep- jesvanhet orkestweerwordtaange- zwengeld,kwamer ragfijn uit.


ROELANDHAZENDONK


   





MarkusVerbeek Praehep, de grootste opleider voor financiële professionals


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com