This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


economie 27


Heineken ruimt Kooistrakroegen Rechter geeftbierbrouwer toestemminghorecapandeninGroningen naar zich toetetrekken


Vanonzeredactie economie


GRONINGEN –BierbrouwerHei- nekenmageengrootaantalKooi- strakroegenindebinnenstad vanGroningenontruimen. Dat heeftderechter inGroningengis- terenbesloten.


De brouwereisteeen week geleden de ontruiming, omdat het bedrijf nog5miljoen euro huur tegoed heeftvan de horecagelegenheden uit het voormalige Kooistra-imperi- um. Watderechter betreft is eenoude


Streetview onder vuur


AMSTERDAM –Googlestopt in Duitsland met het fotograferen vanstraten en woningenvoor zijnwebdienst Streetview.


Nahevigekritiekvanongerustebur- gers over hun privacy schortde zoek-gigant de activiteiten op.In Spanjevervolgt justitie in Madrid GoogleStreetviewalwegens schen- dingvan de privacy.Dezaak dient op4oktober.InNederlandbesloten toezichthoudersgeen onderzoek te openentegen de zoek-gigant.


bv vandeoverledenhorecamag- naat SjoerdKooistraverantwoorde- lijkvoor de opgelopen huurschul- den. Deze Gouden Kooi bv regelde voor Heineken de verhuur vande zeventien horecagelegenheden aan de pachters, maar betaalde de huur al langere tijdniet door aan Heine- ken. Gisteren haalden deurwaarders


ook al de villa vanKooistrainGro- ningenleeg, in opdracht vaneen schuldeiser. De rechterziet ruimtevoor een ontruimingomdat de huurachter- stand per dagoploopt met ruim


7000euroendepachterstoe zijn aan duidelijkheid over hun toe- komst. GoudenKooibvkrijgtvanderech-


tertweewekendetijdomdepanden te ontruimen. De verwachtingisdat het zo verniet zal komen. Heineken gafeerder al aanhet vonnis niet te zullen gebruiken om de kroegen daadwerkelijkstil te leggen.Methet vonnis indehandwildebrouwerde oudebvvan Kooistrauit de con- structie halenomzozelf huurcon- tracten met de pachtersaftekun- nen sluiten. Volgens eenwoordvoerder van


Heineken verlopendie onderhan- delingenvoorspoedig en ziet het er naar uit dat er geen café hoeft te sluiten. Ook de advocaat vanGou- denKooi bv laat wetenuit te zien naar een oplossing. De directie van het imperiumvan wijlenKooistra heeftdehorecapandeninbezitener alle baat bijdie open tehouden. In andere steden als Amsterdam


en NijmegenvoertHeineken nog overlegoverkroegen die onder een vandebv’s vanKooistravallen. Het lijkt er nu op dat de onderhandelin- genmet de erven KooistrainNijme- genvlotten.


Bio-etenloopt als een trein


Vanonzeredactie economie


AMSTERDAM–Deomzetvanbio- logische voedingisindeeerste helft van2010mettwaalf procent gestegen tenopzichtevan de eer- stezesmaandenvanvorigjaar.


Vooral biokruidenierswaren en bio- vleeswarenmaakten eengrote sprong(26 procent). Datmeldde marktonderzoeker GfKgisteren. GfK noemt de groei ‘eenovertui-


gende prestatie’. De totale voe- dingsmarkt groeideslechts0,2 pro- cent.GfK heeft berekend dat inmid- dels bijna de helft vandeomzet- groei in de supermarkten te danken is aan biologische voeding.


‘Opachttiendenieuweidentiteit’ J


Vanonzeredactie economie


ongerendiehunhelehebben enhouden op internetzetten, komenin de problemen als ze later een baan gaan zoeken.De enige oplossingisdat de over-


heidhuntoestaatophunachttien- de een nieuweidentiteit aan te ne- men. Dat steltGoogletopmanEric Schmidt. “Ik geloofniet dat de maatschap-


pij beseftwatergebeurtals alles over iedereen voortdurendbeschik-


baar is en opgenomenwordt,” zegt SchmidtindeAmerikaanse zaken- krantWall StreetJournal.


TopmanGoogleheeft weinigmedelijdenmet babbelendescholieren


Dewaarschuwingvan Schmidt komtuit onverwachtehoek:Google is ‘swerelds grootste verzamelaar


vanonline informatie en ligt de laatstetijdsteeds vakerondervuur, omdat er twijfel is over de privacy- veiligheid vanalle gegevens die het bedrijf bewaart. Naast de zoekmachine,waar het


bedrijf grootmeeis geworden, is Googleondermeer eigenaar van het sociaal netwerk Orkut,YouTube (videofilmpjes) en de mailservice gmail. Vooral jongeren gebruiken sociale netwerksites alsHyvesenFacebook ommet elkaar in contact te blijven.


ANDRÉ RIEU TerugindeAmsterdam ArenA! Zaterdag 4september 2010 -20.00 uur


Genietvan André Rieumetzijn Johann Strauss Orkest, en van de


prachtigezwartesopraan die André in Zuid-Afrikaheeft ontdekt, Kimmy Skota! VanMirusia Louwerse uit Australiëmeteen verrassende musicalsong, de Braziliaanse sopraan Carmen Monarcha, de Platin Tenorsmetmeeslepende Italiaanse opera-aria’s, en maar liefst 400 koperblazers!


Ophetprogrammastaannatuurlijk heerlijkeWeensewalsen, uitgevoerd optweekunstijsbanenengedanst doordewereldberoemde WienerDebütanten.


Mediapartner


Kortom, dit concert mag u absoluut nietmissen!


Ticketsvia www.andrerieu.comof0900-3001250 (45cpm)


De‘lollige’foto’s,video’s enweb- logs zijnvolgens Schmidtechter nogjaren op internettevinden, ook als demakershet bestaan ervan al langzijn vergeten. Schmidtheeftweinigmedelijden


metmensen die klagendat zijn be- drijf hetmogelijkmaakt dat men- sen persoonlijkeinformatie op straat gooien. “Alsmensen bepaalde dingen


overunietmogenweten, kuntudie dingenmisschien beter gewoon niet openbaren.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com