This page contains a Flash digital edition of a book.
PS2 Serieoverhetcorps


Bier,sigaren,sekseneenuitdehandge- lopenontgroening.Daardraaithetom indenieuweBNN-dramaserieFeuten. HannaVerboom(Decoassistent), Tim Murck(Spangas)enManuelBroekman spelendehoofdrollenindeserieover hetstudentencorps, die1novemberbe- gint.“Hetcorpsiseenprachtigewereld vooreenserie,omdat iedereenbe- nieuwdisnaarzo’ngeslotenclub,”zegt eeneindredacteur.


media RobHofis inChina RobHof FOTOGPD


NipkowschijfwinnaarRobHof,devan fraudeverdachte filmmaker diedoorde Fiod-ECDwordtgezocht,isvolgens krantenberichtenopgespoordinChina. Hofzouhebbengefraudeerdrondhet faillissementvandeNederlandseMos- limomroep(NMO);bijdeaanvraagvan Europesefilmsubsidiezouhij zichschul- dighebbengemaaktaanvalsheid inge- schrifte.OokdeJoodseOmroepdeed aangiftetegenhem.


ZATERDAG 21AUGUSTUS2010 Moordvrouwen op Net5


Programmamaker JessicaVillerius maaktvoorNET5dezesdeligedocu- mentaireserieMoordvrouwen.Daarin staanNederlandsevrouwencentraal dieeenmoordophungewetenhebben. In iedereafleveringverteltdedaderhet verhaalvandemoorddiezepleegde.Via reconstructiebeeldenziendekijkershoe hetzoverheeftkunnenkomen.Villerius maakteeerderdereportageVelover probleem,overanorexia.


Lange Blauwbloed


DeEOzendtvanavondeenextralange uitzendinguitvanderoyaltyshow Blauwbloedinverbandmethetoverlij- denvanprinsCarlosHugoBourbonde Parma.EO-presentator JeroenSnel pre- senteertdeuitzendingvanafpaleis Noordeinde. Indekoepelvanhetpaleis ligthetlichaamvandevorigeweekover- ledenprinsopgebaard.BourbondePar- matrouwdein1964metprinsesIrene, maarhethuwelijkliep in1981stuk.


bekendvantv Zelfs de paparazzi twijfelen soms


pogingen is duidelijk dat‘meneer Parool’geen schijn vankansmaakt. MARCEL VANROOSMALEN


2010’, eenprijs voor de leukstesin- glevrouw vanNederland. Genomi- neerd warenonderanderenCarice vanHouten en BridgetMaasland, maar die kwamen niet.Opdebijge- stuurde lijst van‘zeker aanwezige BN’ers’ stondenwel Ewout Gene- mans,DominiqueSamuel, Laurette GerardsenRene Gunning. Geen idee wiedeze Bekende Nederlan- derswaren. Dat het begrip Bekende Nederlan-


B


der is gedevalueerdbleek ookopde KudelstaartsewegteAalsmeer,op zo’nhonderd meter vandefeest- locatie.Tweewerkstudenteninpak- kenvanOger hielden de auto staan- de en zeidendat de inzittenden de autosleutelsmochten inleveren. De auto werd voor hen geparkeerd.Zij werden per luxe boot naar de rode loper gevaren. Aanboordwaren champagne en toastjes! Eenmeisje in galajurk moest ie-


dereen op een lijst afvinkenen vroegwie we waren. De naam Pa- rool zeihaar niets. “Meneer Parool vandetelevisie?”


vroegzevoor de zekerheid. Nee, de krant. We kregen excuses–“We dachten


dat ueen BN’er was, sorry” –ende autosleutelsterug. Parkeren kon verderop in het bos. Na een frisse wandelingbereikten


we het Westeinder Paviljoen, want daar washet,deuitreikingvan de door Philips gesponsorde Single& Fabulous Award. De rode loper was honderdmeter lang.Aandekant al- le bekendepaparazzi. Ze fotogra- feerden voor de zekerheid iedereen, want zelfs zij twijfeldensoms.We passeerden stylist MikedeBoer,die ruim de tijdnamomte poseren. Bij de ingang volgdededeceptie. Drie vrouwenvan Summertime bepaaldenerhet beleid. Onbeken- de Bekende Nederlandersmochten naar binnen, mits hun naam op de achttien pagina’s lange lijst van BN’ersstond. ‘De andere mensen’ moesten buiten blijven. EenSum- mertime-vrouw in eengrijze jurk zuchtte: “Waarom denkt iedereen die eenuitnodigingkrijgt dat hij naar binnen kan?” Een bewakerbrachtons naar een


hangtafel,vanwaar je eenmooi uit- zicht op de rode loper had. Een Summertime-vrouw:“Dat is ook leuk!Kijk eens blij!”


ibi vander Heide vanpr- bureauSummertimestuur- de uitnodigingen voor de ‘Single&Fabulous Award


Ombinnen te komenbij de uitreiking vandeSingle&FabulousAward in AalsmeermoetjeeenBN’er zijn. Maar wat is eenBN’er?Nadrie


SylviaGeersen,winnaarvandeSingle&FabulousAward2010.Vanafseptemberiszetezieninde‘reallife’soapSylvia’s secret.


Daartroffenwedriegeweigerdever- slaggeversvan dagblad De Pers. Mark Koster,langgeleden hoofdre- dacteur van NieuweRevu,was hun leider. Hij vermaaktezichkostelijk en vondgeweigerdwordenopfeest- jes‘het leukstewat er is’. Hij zeide heletijd:“Danhebjejeverhaaltoch al?Klaarben je met je verhaal! Dan hebjejeverhaaltochal?” Daar stond ik dan. Achter eentouwinAalsmeer. Kijkendnaar vrijgezelle,mijtotaal onbekendeBN’ersingalajurken op eenrode loper. Luisterend naar Mark Koster van


De Pers die de hele tijd “Danheb je je verhaal toch al!”zei. Hetwas eenzware daggeweest en ditwarendedruppels die deemmer


dedenoverlopen. Totdrie keer toe bestormdeikdehoofdingang. Bijde laatstepogingwerdikgevolgd door een roedel paparazzi, die in mijeen soortvan leidermeenden te zien. Heteindigdeindearmen vaneen donkere beveiligingsman, die ik


Veelonbekende BN’ersingalaop eenrodeloper


smeekteomtochvooral Bibivander Heide te bellen. Dat deed hij niet.Ik mocht niet meerindebuurt vande rode loper staan. VloekendopBibi vanderHeide en


Summertime rookteikdeene na de andere filtersigaret op eenhouten vlonderbij eenaangelegdevijver. Opeenswasdaar eenwaggelende,


want enigszins aangeschoten, vrouwmet een oorkonde onder de arm. Hetwas Sylvia Geersen (24), winnares vandeSingle&Fabulous Award2010. Op de vraag“Watkun je eigen-


lijk?” kwam het antwoord: “Dat moet je aan Gordon vragen. Hij heeftmeontdekt.” Ze rooktedeene na de andere fil-


tersigaret,vertelde dat ze in het eer- steseizoen vanhet programmaHol- land’s next topmodel op de tweede plaatswas geëindigd en dat ze sindsdien een knettergekbestaan leidde. “Ik ben zo’ntype dat ’smor-


FOTOANP


gens niet weet waar ze ’s avonds is. Dan weer in Saint-Tropez,dan weer inMonaco.” Ze werd de hele daggevolgd door


een cameraploeg, want vanaf sep- tember waszeineen realitysoapop RTL. Iets waar we niet te gering- schattend over moesten denken. “Het is vermoeiend als iedereenje


kent.” De tegenwerpingdat we haar niet


kenden, werd als grap ervaren. Ze nameen slokchampagne, gooide haarfiltersigaret inhetstruikgewas, riep dat ze eenbeautycase terwaar- de van2500 eurohad gewonnen en struikelde over de rode loper.Ach- terhaar sjokten eencameraman en eengeluidsman. Zijhadden het ook nietmakkelijk.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com