This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


media vijf vragen jan tromp


‘Mijn stiffupperlipmoet niet al te zichtbaar zijn’


programmadatvanaf begin september Netwerk vervangt. MAARTJE VANHOEK


JanTromp(1949)wordt het Vara-gezicht voor Uitgesproken,het


Uwasbeginjarentachtigvoorhet laatstoptv.Daarnawerkteubijde Volkskrant.Oefentuveelvooruw nieuwefunctie alspresentator? “Niet te veel. Ik stondervan te kij- kendat de Vara mij vroeg; ik ben eenjournalist op gevorderde leef- tijd.‘Neemtocheen leuk jongblond ding,’zei ik Cees Korvinus, de voor- zitter vandeVara. Hij zegt dat hij hetheeftgeprobeerd, telkensliepen ze tegeneen gebrekaan ervaring aan. Ik wasnooit eerder presenta- tor. ‘Dat komt welinordeals je een- maal in de studio zit,’ zeiden ze. Maar zelf hebikgezegd dat ik toch graagwil oefenen. Ik wil dat ver- wrongensmoeltjevanmeniet terug zienophet scherm. Er zijntechnie- kenomtevoorkomen dat mijn stiff upperlip al te zichtbaar wordt.Van eenstijve bovenlip krijgjeeen ver- beten uiterlijk. Straks moet ik daar volkomen opmijn gemakzitten.”


Uitgesprokenwordtopmaandagen vrijdaggemaaktdoordeVara,opde anderedagendoordeEOenWNL. Welkeverschillenkandekijkerzien? “Wekennen de jongens vandeEO, en hun smaakenwereldbeschou- wing. Metalle respect,dat wordt een wereld vanverschilmet de uit- zendingen vandeVaraofWNL.Het is bizar dat drieuiteenlopende om- roepen onder één titelpresenteren. Maar dat zijn de hoge machten van de PubliekeOmroep.Deredacties opereren volkomen separaatvanel- kaar.”


WordtdeVara-uitzendinglinkserdan dievanWNLendeEO? “Ik houd niet vanhet woordlinks. De Vara gaat welkleur bekennen. Wijgaan werken vanuit eenpro- gressieve invalshoek. Ik verzekerje: hetwordt geen linkse rubriek. Ik as- socieer oud-links met gebrekaan nieuwsgierigheid en met voorspel- baarheid.”


Ubenttochstraksookeenbeetjehet gezichtvanWNL. “Over een heleboel dingenben ik ongerust,maar daar nietover.Het is uitgesloten dat onze benaderingen toonsamenvallenmetdievanWNL. Dat is tevens de waarde ervan. Ik benblij dat ermeeronderscheidend vermogenkomt.Dekerk of het ge- sloten wereldbeeld zijnnuechtvol- tooid verledentijd. Ik maak me wel zorgenoverhet antwoord op de vraag: gevendehogebazenhet pro- gramma eenbeetjetijd, minimaal éénseizoen?Ikben benauwd voor opportunisme onderdebazen. Ga


‘Ikbenbangvoor opportunisme onderdebazen’


BEELDBEWERKINGHETPAROOL


alsjeblieftniet na zesuitzendingen al meehuilen met de wolveninhet bos.”


UblijftindienstvandeVolkskrant, watgaatuvoordiekrantdoen?


“Mijn laatste stuk stondvorigeweek in de krant. Jammer,maar de nieu- we hoofdredacteurvan de Volks- krant, Philippe Remarque, wil de werelden vandeVaraen de Volks- krantgescheidenhouden. Zijnvoor-


ganger Pieter Broertjes waseen warm voorstandervan eensamen- werking; ik zou,naast mijn baan bij de Vara,blijvenschrijvenvoor de krant.Deze hoofdredacteur wilhet niet hebben.Endie is de baas.”


PS3


Uitgepraat


gracht.Datwasheerlijk.Daar- na ging alles hardbergaf- waarts.Indeongezellige lobby werd je dooreen overspannen parttimer naar de trap geknikt. Opde tast zocht je deweg,


H


over trappetjes,door gangetjes, hoekje om, drempeltje over, langs bedrijfjes met zielloze, verlaten kantoortjes,volge- stouwdmet bureaus,waarvan de bezittersvermoedelijk over- spannen thuis zaten.Dannog een stukje doorderegen over het dakterras dat bekend is van de uitzendingen vanDezwoele stad vanAT5, en jewasinde studio vanHetGesprek. Hetwas er muisstil. Jewerd opgevangen dooren-


kele Hilversumseovertolligen die er heel ongelukkiguitzagen. Hetmoet ook ergzijnomvoor eenzender tewerkenwaar nie- mandin gelooft.Ikheb overi- gens in heelmedialandnog nooit iemand gesproken dieHet Gesprek eenlevensvatbaretoe- komst voorspelde. In eenkaal, datnoemje dan


minimalistischdecorwerd je tussenenkeleminirobotcame- ra’s aan tafel gezet.Opgebaard


Zelfs pluggersvan liftmuziekzouden detuneweigeren


zat je daartewachten totie- mandeenpraatjemet je wilde maken. Deuitzendingbegon met een


tune die zelfs pluggersvan lift- muziek zoudenweigeren. Daar- nawashetwoordaan de pre- sentator,die pas enkelesecon- den na hetwegsterven vande begintune begontepraten, als- ofwezojuist eenminuut stilte hadden gehoudenomiemand te herdenken.Ongehinderd doorautocue, eindredacteur of enige vormvanandere inhou- delijkeafspraken hielddepre- sentator eenintroductie vanFi- delCastroachtige proporties, waarmee onmiddellijk eenvijf- de vanhet programmagevuld was. Alleswatniet dood of doof was, had inmiddelseen andere zender gekozen. Misschien hebikindever-


keerde uitzendingen gezeten en net alle honderdverkeerde uit- zendingen gezien enwarener wél heelveel rock-’n-roll-ge- sprekkenmet vlammendedis- cussiesenontroerendeontboe- zemingen, maar ik hebzege- mist.Ikvond er geenmoer aan. Eenmoediginitiatief, op z’n meest,vanmediamoguls met een uit de handgelopen hobby.


etGesprek.Jepar- keerde je fiets voor het imposantege- bouwaan deHeren-


Beau

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com