This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


Niet deNZ-lijn maar ictzorgt voor migraine


A


fgelopendonderdagvoer eengemeenteboot uit met (deel)raadsleden, (stads- deel)wethouders,ambte-


naren, eenpaar journalisten en relaties die de aanvangvan Sail meebeleefden. In de loop vande middag kruisten ze stadsdeel- voorzitter Fatima Elatik, die pro- minent op de boegzat vandeTol- kien, een42meter lange schoe- ner met bewonersendeelraads- leden uitOost aanboord.Goed dat de stadsdeelpoliticiuit Oost nietwarenaangewezen op het bescheidener bootje vandege- meente. Stel je voor.Enkijk, daar ginghet schipvan het Afval Ener- gie Bedrijf.Wie had deze ambte- naren willen missen bij de ope- ningvan Sail?


Wethouder vanFinanciën Lode- wijk Asscher zaghet ook. Zouhij nieuweideeënhebben opgedaan voor het vinden van230 miljoen euro aan bezuinigingen? Eén postmoet in elk gevalwor-


denontzien: ict.Allangerisbe- kenddat op het gebied vancom- putersdezaak er slechtvoor staat.In2003werdvastgesteld dat Amsterdamde zaken niet op orde heeft.In2008waarschuwde onderzoeksbureauMcKinsey– voormaligwerkgevervan verant- woordelijkwethouder EricWie- bes–dat moetworden ingegre- pen. Dat is nogaltijdniet ge- beurd. Deproblemen zijnterugtevoe-


renopdewirwar aan systemen die de gemeentehanteert.In


Piraat Patapoe laat zich nietuit etherverjagen


AlsRadio Patapoe niet stoptmet uitzendenindeether, kan dateen boete van2500euro perkeer opleveren.Maar het voormaligekrakersstation vindt heteen principekwestie; hetzendt nu vanafeen geheime plek uit. HANNELOESPEN


D


estudiovanRadio Patapoe in eenkelder aandeOver- toom is ondergekalkt met teksten. Take your garbage


with you en don’t smoke tobacco staat met dikke viltstift tussen de draaitafels op de muur geschreven. Andreas vanhet zaterdagsepro- gramma Burgerwaanzin zit op een barkruk en steekt er nogeentje op. “Patapoe is afgeleid vanpatafysica, onzinwetenschap.Humor is het eni- ge watjeserieus kunt nemen,” zegt hij met eengrote glimlach. Maar niet iedereeniserblij mee.


Hetvoormalige krakersstation vond onlangs een brief vanAgentschap Telecom op de mat: de etherautori- teit wil dat de zenderstopt.Een ille-


ADVERTENTIE


gale uitzending levert de eigenaar vanhet pand waar Patapoe in de ethergaat,2500 euroboeteop. Pata- poe bestaat 25 jaar en zegt niet eer- der zo’nserieus dreigement te heb- ben gekregen. “Er warenwel angsti- ge tijdeninhet verleden, maar we zijneigenlijk altijd gedoogd,” zegt Andreas. De mensenvan Patapoe zijn niet


vanzinsgehoortegevenaanhetver- zoek vandetelecomwaakhond.“Er is genoegfrequentie over.Een vorm vanleegstanddus.” Sommige mensenvragenzichaf


waaromze per se de etherinmoeten als ze ook op internettebeluisteren zijn. Andreas:“We willen die vrij- heid.Radio is toegankelijkendemo-


amsterdam 21


plaatsvan kosten te besparen met eengemeenschappelijkcom- puterprogramma,is elkstads- deel en elke gemeentelijkedienst aan het hobbyengeslagenmet ei- gensystemen. In totaal zijn vijf- duizendprogramma’sactief. Die systemenkunnen onderling niet of slechtmet elkaarcommunice- ren,watweer meer tijd-engeld- verliesveroorzaakt.Dat verklaart waaromAmsterdamtwee keer zoveel geld aanict kwijtisals Rotterdam. In het collegeakkoordishet


voorstel vaneen groepambtena- renovergenomenomde komen- de vierjaar 100 miljoen te inves- terenineen nieuwict-program- ma. Dat is nogaleen bedrag, ze- kernu.Maar dat geld gaat zich- zelf op termijn–vanaf 2016– ruimschoots terugverdienen. Datwas tenminstehet idee toen


EricWiebes dit voorjaar aantrad alswethouder.Sindsdien heeft hij eenpaar keer kort iets gezegd over de ict-toestand en dat klonk nogalonheilspellend.Opeen VVD-bijeenkomst stelde hij dat niet deNoord/Zuidlijn, maar ict het échtehoofdpijndossier van zijnwethoudersportefeuilleis.


Hij kondigdeaan de gemeente- raad op kortetermijnvertrouwe- lijktezullen gaan vertellen over zijneerstebevindingen. In de


enorm. Superlatievenschieten tekortomde ernst vandezaak te beschrijven. Chris Verhoef, hoogleraarInfor- matica aan de VrijeUniversiteit, noemdeeerder in deze krantde investeringvan 100 miljoen ui- terstriskant.“Dekans is groot dat dit geld niet effectief besteed zalworden.”Hetisniet uitgeslo- tendat onderdruk vanAsscher mindergeldwordt uitgetrokken voor nieuweict.Maar ingewijden in het dossierbeweren dat de 100 miljoen alleen genoegisomde allerergste nodenoptelossen. Hoeheeft het zover kunnen ko-


wandelgangenvan de Stopera gaan al verhalen: de zaak is veel ernstiger dan gedacht en de risi- co’s die de gemeenteloopt,zijn


men?Duidelijk is dat er de afge- lopen jarenweinig politieke ur- gentiewerd gevoeld, schijnbaar ookdoor Maartenvan Poelgeest, die verantwoordelijkwethouder was. In de raadwarenhet vooral backbenchers die zichermee be- zighielden,watveel zegt over het belang dat de fracties eraan hechtten. Dat zal vanafnuan- ders zijn. Als deNoord/Zuidlijn peanuts is vergeleken bijict,kan de raad niet langerdeandere kant op kijken.


BASSOETENHORST


Aanhetwerkinhunkelderindevoormaligefilmacademie,deradiomakerswillenonherkenbaarblijven. Uitnodiging raadscommissies


Op woensdag 25 augustus 2010 vergadert: ■


de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat van 9.00 tot 12.30 uur en zonodig van 13.30 tot 17.00 uur in zaal 0239 (stadhuis).


Op donderdag 26 augustus 2010 vergaderen: ■

de raadscommissie Werk, Participatie en Armoede van 9.00 tot 12.30 uur in zaal 0239 (stadhuis);


de raadscommissie Algemene Zaken en Financiën van 13.30 tot 17.00 uur in de Boekmanzaal (stadhuis).


Voor alle vergaderingengeldt dat zonodig ’s avonds wordt doorvergaderd.


Meer weten? Kijk voor de agenda of het live volgen van de vergaderingen op www.gemeenteraad.amsterdam.nl of kom langs bij het Voorlichtingsloket op het stadhuis (Amstel 1, Amsterdam).


cratisch. Dat is eenpolitiekuit- gangspunt.Bovendien heeft niet ie- dereen een computer.Deromantiek vanhet radiomakenkomtdaarbij.” Patapoe, ontstaan uit kraakzender Radio Dood, werd eerst vanuit een kraakpand in de Nieuwe Uilenbur- gerstraat uitgezonden om vervol- gens eenaantal kerenteverkassen. Bart vanhet programma Wreckthis mess is een vandeoudstedj’s.Hij kwam in 1996 erbij toen Radio Pata- poevanuit de Graansilo,een oud kraakpand, uitzond. “Wezaten op de bovensteetage en kekenuit over het water. We hadden daar een krankzinnigfabrieksgevoel. Alleen wasergeen wc.Dus moesten we uit het raamplassen.” Kortetijdhuisde Radio Patapoe–


de naamverwijst naar eenculthit en eenhondjeuit meidenblad Tina–in de AlbertCuypstraatomdaarna zijn intrek te nemenindeKalenderpan- denaan het Entrepotdok.Bart: “We hadden daar vaak liveperforman- ces. Een mooieplek. Willem de Rid- der kwam hier met conceptueelge- klets.Hij sprak over doodsangstthe- rapie en voerde telefoongesprek- ken. Dichteres Diana Ozon had voor die tijdeen waanzinnigprogramma met nieuwsberichten en nepinter- views.” Sinds 2001 zit Patapoe dusaan de


Overtoom, in de kelder vandevoor- malige filmacademie.“Hier kunnen we blijven. Vroegerhadden we een budgetvan honderd europer jaar, nuhurenwevoortweehonderd euro permaand.Wezittenhier legaal.” Vanuit deze studio worden de pro-


gramma’s op internetuitgezonden. Vanuit eengeheime locatie worden ze sinds kort de ether ingestuurd. Patapoe heeft ongeveer dertigdj’s. Maar vaneen gemeenschappelijk ideeisgeen sprake.Maar het radio-


‘Erisgenoegfrequentie over,eenvormvan leegstanddus’


stationstaat welvoor vrijheidslie- vend, vinden de programmama- kers.Iedereen maguitzenden. An- dreas:“Je kunt en maghier fouten maken. Hethoeft hier niet zo smooth.Wij vinden het belangrijk datwehiermeningenkunnen venti- lerenzonderbemoeienis vande overheid of de commercie.” De dj’s zijn vandiverse pluimage.


EengroepPolen zendtprogramma’s uit in hetkadervandeglobalisering. Annet Kroket vanDaklozen Ambas- sadeursmaakt elke donderdaghet


FOTOKLAASFOPMA


programma Street Sounds en nodigt daklozen uit in de studio.Erisgeen ballotage, iedereen maguitzenden. Bart:“Maar we letten weleen beetje op.Inhet verledenhadden we een junk die er met de installatie van- door wasgegaan. En er wasiemand die de speeches vanHitlerwildeuit- zenden. Dat gingniet door.” De luisteraarszijn mensenuit de


krakerswereld, kunstenaarsen ZZP’ers,wetenze. “Ofmensen die in UFO’sgeloven,”vultTeks vanhet zaterdagseprogramma Gelulmet Krul en Geklets met Teks aan. Teks zendtvooral jaren zestigmuziek uit. “Wij draaien nogplaten. Datisnou romantiek.Frank Zappa, Elvis, maarookbluesenHermanvanVeen en uiteraard Corry en de Rekels.” Andreas’zoon Caspar (16), die met


vriend Abel elkemaandagmiddag Beautifulfreaks uitzendt, is eenvan de jongste dj’s. Hij draait indiemu- ziek, alternatieve pop.“Eigenlijk draaienwemuziek voor elkaar.Abel laat mijwathorenenikhem.Maarje bent in de studio en gaat de etherin. Dat maakt het spannend.” Of kraken nogeen rolspeelt?Cas-


par:“Ik heblaatst die poster voorge- lezen toen het kraakverbod werd aangekondigd.Zevroegen mijhet vaak voor te lezen in mijn program- ma. Dat hebikéén keer gedaan.”


republiekamsterdam


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com