This page contains a Flash digital edition of a book.
PSvdW 21 augustus 2010


film


tisch pleidooivoor ‘vrijheidblij- heid’ (12). Rialto,zazo14:45madi wo17:15.  Persécution★★★★Prikke- lendintellectueel relatiedrama vanPatriceChéreauovertwee dertigers–RomainDurisenChar- lotteGainsbourg–diehunge- doemdeliefdesrelatieproberente redden.Zewordenbeheerstdoor primaireemoties (12). HetKetelhuis,17:0019:15.  Pleasegive★★★Vederlichte zedenschetsmetgrappigedialo- genengoedspelovereenwelge- steldgezinopManhattan. Vierde samenwerkingtussenregisseur NicoleHolofcenerensteractrice CatherineKeener.Verdermet Oliver Platt,SarahSteele,Rebecca HallenAmandaPeet (al).TheMo- vies,14:45(beh.madi)17:00 19:15zazomawoook21:30zo ook12:30.  Predators★★VervolgopPre- datoruit1987meteenamusante cast,onderwieAdrienBrody,Alice


ADVERTENTIE


vanavond in Artis


Art-JandeVries


eerder opOerol en de Parade, vandaag in Artis


HetWortel Theater kinderprogramma


Linda Smeets singer-songwriter


Lisa Loeb&Casper Tromp ConservatoriumAmsterdam


Pim te Bokkel poëzie


metde rondleiders de nacht in slaaprituelen van de dieren


picknickmanden overalop‘tgraslekker picknicken


DeZOOmeravonden beginnenom16.30 uur, kijk voor het volledige programmaopwww.artis.nl.


BragaenLaurenceFishburne.Zij strijdenopeenbuitenaardsepla- neettegenmanneninrubber monsterpakken.Datdoetdespan- ningteniet(16).PathéArena, 22:00zaook00:30.PathéDe Munt,17:55zaook23:15.  Lerefuge★★★SlotvanFran- çoisOzonstrilogieoverrouwver- werking.Eenzwangerevrouw moet alleenverder,wanneerhaar vriendaaneenoverdosisoverlijdt. Defilmsteltzoveelkwestiesaan deordedat hij blijftstekeninop- pervlakkigheid (12). Cinecenter,16:1519:3021:45zo ook11:1513:45. Rialto,20:00 21:45zazoook14:30.  Salt★★★Prima,maarrouti- neuzeactiefilmvanPhilipNoyce metAngelinaJoliealsCIA-agente dieervanwordtbeschuldigdeen Russischemoordenaartezijn.Ver- dermetLievSchreiberenChiwetel Ejiofior(12).PathéArena,12:20 14:4017:0019:3021:50zazoook 10:00zaook00:30.PathéDe


Munt,11:3013:5016:1018:30 21:00zaook23:30.PathéTu- schinski,12:15(beh. di)20:00 22:15.  Elsecretodesusojos Voorpre- mièrevanArgentijnsefilmvanJu- anJoséCampanellaovereenge- pensioneerderechterdieeenboek schrijftovereennooitopgeloste verkrachtingenmoordzaakdie decenniageledenplaatshad.Be- kroondmetdeOscarvoordebeste niet-Engelstaligefilm(16). Cinecenter,wo21:45.  Sexandthecity2★★Vervolg waarindevriendinnenuitNew YorknaarAboeDhabiwordenge- stuurd.Lastig flanerenophoge hakkenindewoestijn.MetSarah JessicaParker,KimCattrall, Kristin DavisenCynthiaNixon(12). PathéTuschinski, 15:45.  Shockingblue★★★Marcde Cloemaakteeenaardig, lyrisch portretvandriejongensdieop- groeienindebollenstreek.Eenon- gelukmaaktaanalleonschuldeen einde(12).HetKetelhuis,21:30. PathéDeMunt,15:45.  Shultes PreviouslyUnreleased: Russischefilmuit2008vanBakur Bakuradzeoverhetdagelijksele- venvaneenjeugdigezakkenroller indegrotestad. EYEFilm InstituutNederland (Filmmuseum),17:30(beh.zowo).  Asingleman★★★★Stijlvol regiedebuutvanmodekoningTom Fordoverdelaatstedaginhetle- venvaneenhomoseksueleprofes- sor (prachtig ingetogenColin Firth), diebesluitzelfmoordte ple- gen.MetJulianneMooresterk als alcoholistischebuurvrouw(12). StudioK,zo15:00.  Sneakpreview Verrassings- film. Kriterion, di 22:15.PathéAre- na, di 21:00.PathéDeMunt,di 21:45.  Thesorcerer’sapprentice ★★★ProducerJerryBruckhei- mer,demanachter Piratesofthe Caribbean,maakteeenactiefilm metveelmagischefoefjesenspe- cialeffects.Gelukkignemende makershunhoutjetouwtjemytho- logieniet al te serieus.MetNicolas Cages, JayBaruchelenAlfredMo- lina (9).PathéArena,16:1018:40 21:10zazoook11:10zaook 23:50.PathéDeMunt,12:30 17:2019:4522:15.  Soulkitchen★★FatihAkin– Turks-Duitseregisseurvandein- drukwekkendefilmGegendie Wand–stelt teleurmeteenfilm volkluchtigetaferelenovereen GriekseDuitser diezijneettentin Hamburgdraaiendeprobeert te houden(12). Studio K, 19:45.  Stepup3D★★★Tweegroe- penjongerendanseneroplos, waarbijdankzij3D-effectenlede- matendezaalinlijkenin te vlie-


gen.Primavoordedoelgroep(6). PathéArena,13:1015:4018:10 21:30zazomawoook20:40zazo ook10:40zaook23:1024:00.Pa- théDeMunt,12:2014:4017:05 19:3022:00.  Sterkeverhalen★★★ Romantischetienerkomedievan TeddyCherimenKeesvanNieuw- kerkovereenMarokkaansejon- gen(AchmedAkkabi)die inAm- sterdamtemakenkrijgtmetge- haaidestadsjongeren.Nietper- fect,maarmetveelenergieenlol gemaakt.Metbijrollenvano.a. HalinaReijnenPierreBokma(12). PathéArena,11:4013:5015:50 20:1022:15zazomadiwoook 18:00zaook00:40(Ned.).Pathé DeMunt,11:0013:0015:0017:00 19:1521:35zaook23:45(Ned.).  Latêteenfriche★Sentimen- teeldramaovereenonnozelean- alfabeet(GérardDepardieu) dieop hetFranseplattelanddankzijeen oudedamedeliteratuurontdekt. Stuitendnostalgisch.TheMovies, 17:30zoook13:45.PathéTu- schinski, 13:30.  Thetwilightsaga:Eclipse★★ Fansvandebestsellerserieheb- bengeenaanmoedigingnodig, maar deel3zalgeennieuweziel- tjeswinnen.Bellaweetnogsteeds niet ofzehaarmaagdelijkheidaan eenvampierwilschenken(12). PathéArena, 13:30.PathéDe Munt,20:20.  LesvacancesdeMr.Hulot ★★★★Klassiekekomedie uit 1953vanenmet JacquesTati die opvakantieinHotelLaPlagevoor nogalwatopschuddingzorgt.De pijprokende, inanoniemeregen- jasgehuldeHulotwashetideale vehikelvoorTati’szachtmoedige satire.Dezeweekdraait hierook dagelijkszijn klassieker Jourdefê- te uit1949(al). TheMovies,zo12:00.  Lavieauranch★★★★Sophie Letourneurmaakteeenmooipor- tretvaneenParijsstudentenhuis, waarbewoners zichvastklampen aandegroepomdewereldnog evenbuitentehouden(al). EYEFilmInstituutNederland (Filmmuseum),21:30(beh.wo).  Whitematerial★★★★ Intelligent,politiekpsychodrama vanClaireDenisovereenblanke koffieplantagehoudsterineen Afrikaanslandinburgeroorlog.Ze weigert te vluchten,omdathet landookhaarthuis is.Weereen geweldigerolvanIsabelleHup- pert (16). Rialto,19:30.  Witlicht★★Debuterendac- teurMarcoBorsato,aljarenactief voorWarChild,benadrukthetgru- welijkelotvankindsoldatenin Afrika.Debedoelingisgoed,maar defilmvanJeanvandeVeldekomt overalseenlangePostbus51-me-


dedeling(16).PathéTuschinski, di 13:00.  Womenwithoutmen Sterkge- stileerd,magischrealistische speelfilmdebuutvanIraans-Ame- rikaansefotografe/videokunste- naresShirinNeshat.Symbolische, allegorischevertellingovervier verschillendeIraansevrouwenin depolitiekbeladenzomervan 1953.Devier treffenelkaarineen magischetuin.Bekroondmetde ZilverenLeeuwendeUNICEF-prijs (12).EYEFilm InstituutNederland (Filmmuseum),zowo17:30.  WorldCinemaAmsterdam Eerste editievandit festival (t/m 22augustus)metdebeste films uit Latijns-Amerika,AziëenAfrika. Hetfilmlandin focusisMexico. OnderdenoemerMexicanland- scapesdraaithetbestevande Mexicaansecinema.Metvijftien langeentwintigkorte films,waar- ondert/m22augustusfilmsinde openluchtophetMarieHeineken- plein. Zievoorhetprogramma: www.worldcinemaamsterdam.nl. Rialto,za17:15Norteado,za 19:15Honey(Bal),za21:30Ópai ó, zo17:15Ytumamátambién,zo 19:15Unhommequi crie,zo21:30 verrassingsfilm.  Yo,también★★★★★ Bitterzoetemixtussenkomedie endrama,waarin allevooroorde- lenovermensenmethetsyn- droomvanDownophunkopwor- dengezet.DedebuutfilmvanÁl- varoPastorenAntonioNaharro was–onverwachtenterecht–de publiekswinnaarophetRotter- damFilmfestival (12). Cinecenter,16:30(beh. di)19:30 zoook14:00.HetKetelhuis,17:15.


nachtfilms  Coldsouls★★★Ziehiervoor.


Kriterion,za23:30.  Dinnerforschmucks Nachtelij- kevoorpremièrevaneenkomedie vanJayRoachovereenextreem dommemandiehetlevenruïneert vaniedereendieookmaareen paarminutenin zijngezelschap verkeert.MetPaulRudd, SteveCa- rellenStephanieSzostak(12). PathéArena,za23:20.PathéDe Munt,za00:10.  Theexpendables★★Ziehier- voor.PathéArena,za23:40.Pathé DeMunt,za00:15.  Greenberg★★★★Ziehier- voor. Kriterion,za23:55.  Inception★★★Zie hiervoor. PathéArena,za23:30(gewone versie)za00:20(IMAX).PathéDe Munt,za24:00.  Thekaratekid★★★Ziehier- voor.PathéArena,za23:30.  Knightandday★★★Ziehier- voor.PathéArena,za00:15.  Thelastairbender3D★Zie hiervoor.PathéArena,zaook


32


SECRETOInCinecenter iswoensdag 25 augustus de voorpremièrevan de Argentijnse film El secreto de sus ojos vanJuan JoséCampanella, bekroondmeteen Oscar voor de beste niet-Engelstaligefilm.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com