This page contains a Flash digital edition of a book.
4 nieuws


Hij is vanhuisuit geen bootjesman,maardat hindert niet.Organiserenis zijn vak: JanKrabben,sinds vandaag47,doetalhet regelwerkvoorSail.


Tweemaal daags piekeren


EénopdedrieNederlanders piekertelkedag. Zeventien pro- cent doet het zo vaakdathet kanleiden toteendepressie. Psychologe SaskiaDecorte van PsychologieMagazine vertelt.


Wateen gepieker. “Bijnaeenkwartvan de mensen piekerteenuurper dag!”


Daarmoetjedetijdmaar voor hebben. “Het gebeurtinauto, trein of bed. Of als je wiltontspannen, zoalstij- dens yoga of eenboswandeling.”


‘Ganietineenluie stoelzittenpiekeren’


Ontspannen is slecht? “Alsmensen denken dat zemóe- tenontspannen, schieten ze vaak in de piekerstand.”


Piekeren over piekeren? “Ojee, ik pieker.Datmagniet.”


Is piekerengevaarlijk? “Het is een vormvanchronische stress.Het kanleiden totslecht slapen,vermoeidheid, depressie- ve gedachten.”


Is piekerentestoppen? “Pieker gecontroleerd.Twee keer daags een piekerkwartier.”


Wanneer? “‘sOchtends vroeg. Niet in bed.”


Danisdedag toch meteen verpest? “Juistniet.Jeconcentreert de pie- kermomenten.”


Watals je aaneenkwartier pieke- renniet genoeg hebt? “Proberen. Oefenen, oefenen.”


Waaroverwordtgepiekerd? “Financiën op één, gevolgd door gezin,studie enwerk. Vrouwen piekerenmeerdan mannen, om- dat ze perfectionistischer zijn en hogere eisen aanzichzelf stellen.”


Iedereeneen eigen piekerplek? “Jemoet niet op eenluie stoel met een kopje thee gaan zitten, maar op eenharde stoelomhet zo on- aantrekkelijkmogelijktemaken.”


JanKrabbenziet ‘zijn’tweedeSailvollopenmetpubliek. ‘Alseenroutedichtslibt,doenweietsnietgoed’.


Piekeren in je onderbroekineen vriescel? “Jemag het niet associëren met leukedingen.”


Moet je met eenbordofT-shirt aangeven datjepiekert? “In een druk levenishetmoeilijk piekermomenten te plannen. Dat je zegt:Laatmemet rust,ikben aanhet piekeren!”


ROBROMBOUTS


Volgens de Veiligheidsregio Kenne- merland gaat Sail-Out niet door. De


FOTOJEAN-PIERREJANS Onduidelijkheid over doorgaan Sail-Out FOKKEZAAGSMA


AMSTERDAM–Onder hulpverle- nersbestaatverwarringoverde uittochtvan de Sailschepen, de Sail-Out,maandag.


organisatie vanSail spreekt dat te- gen. “Enkelemaandengeleden kregen


we te horen dat Sail-Out is afge- last,”aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio.“Hetzou orga- nisatorischniet te doen zijn.” Er worden daaromgeen extrahulpver- lenersingezet,zoals bij de Sail-In.


Sail 2010 in Amsterdam spreekt het tegen: “De schepenvertrekken maandagvan 9.00 tot14.30 uur.” Welishet mogelijkdat enkeleRus- sen morgenweggaan. Ook zal Sail- Out wel‘mindergeregisseerd’zijn. “Zonder eenvlaggenschip op kop.” De eerste schepenwordenrond twaalfuurbij IJmuiden verwacht.


HetRode Kruis dacht paraat temoe- tenzijn. Maar de gemeenteheeft niet gebeld. Diezegterniet vanop de hoogte te zijndat er eenSail-Out komt.Ook de reddingsbrigade ver- keerde noginonzekerheid.“De wa- terpolitie heeft ons gevraagd de schepen te begeleiden,maar we hebben geen schemagekregen.”


ALBERTDELANGE


ehadden uitgedokterddat de Amerigo Vespucci, de pu- bliekslievelinguit Italië,pre- cies door de ontmantelde


hebben met circadrieduizend be- trokkenen: ambtenaren, vrijwilli- gers,leveranciersvan toiletten, je kunt het zo gekniet bedenken. Zijn verantwoordelijkheid:het regelen vanalle vergunningen, al het regel- werkopdekant,deafstemmingmet gemeentelijkediensten, bewoners en bedrijvenendesamenstelling vanhet programma. Dat doethij ’gelukkig’ niet alleen, hoe door de wolgeverfdhij ook is geraakt als operationeeldirecteurvan Cirque duSoleilopdiensEuropese tournee en tijdens Sail 2005. “Sail is in omvang vergelijkbaar


ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


JanSchaeferbrugpaste. Eendag vantevoren bleek dat het schip z’n sloepenlangszijhadhangen.Deka- pitein protesteerde; hijwildenet als de anderejaren voor de brugblij- ven, maar uiteindelijk streekhij de sloepen en meerdehij af op de plek die Sail voorhemhad bedacht. Dan moet de afdelingvan uitvoe-


‘Alles zonder vast draaiboek’ Z


goed, als het regelen vanvergun- ningenjeopdracht is,dan weet je waar jeaanbegint–hij wil er verder geen woordenaan vuil maken. Krabben is ergtespreken over de projectdirecteur, Herman vanVliet, die de gemeentevoor Sail heeft vrij- gemaakt.“Datwerkt goed.’’ BijdeVierdaagseendeElfsteden-


tochtbestaanuitgekiende draai- boeken, die voortdurend worden ververst.“Ik zou dat hier ook dol- graaghebben,maardat is bijna niet tedoen.Wezijneenvijfjaarlijkseve- nement en er is te weinigpersonele


rend producent JanKrabben, zelf- standigevenementen-organisator te Amsterdam, even op zo’nman in- praten. De boel sussenissoms ook nodig. Op de kopvan het Java-ei- land is eenschitterendenabootsing vanscheepsspantenopgetrokken uit splinternieuwe hijskranen, tot op de centimeter nauwkeurigopge- steld. Totdat ’s nachts eenpodium- bouwerereventweegebruikte.“De kunstenaar waswoedend,deleve- rancier trouwens ook.’’ Krabben heeft zijn eigenbedrijf,


1to3 event-services, en liet zichtwee jaar inhuren door de Sailorganisa- tie, waar hij en zijn club te maken


met Pinkpop. Metdit verschil dat wij het doenineen gebiedwaardui- zendenmensen wonen. We zijnna- tuurlijk alwekenvantevorenmetde opbouwbezig, daarisveel zwaar verkeerbij.Wehebben drie scholen en eenwinkelcentrum in ons ge- bied,dan loop je weleens tegen grenzen aan.’’ Hij bezocht Sails in Bremenen


Portsmouth, waar het feestjewordt gevierdopdemarinebasis of op ha- venterreinen. “Dat is welwat an- ders dan zo’nAmsterdamse bin- nenstad,dit is natuurlijk veel leu- ker, het perspectiefopdeschepenis hier heel anders, ze tonen groter, maar je moet welrekening houden met eenbezwaarschriftje.’’ Er kwa- mener eenstuk of drie. Hij heeft deze week tegendedrie


betrokken stadsdeelbestuurders gezegd dat het niet eenvoudigisde bestaanderegels en het evenemen- tenbeleid op Sail toetepassen. “En dat warenzemet me eens.’’ Maar


‘Inzo’nbinnenstadis Sailveelleuker,de schepentonengroter’


continuïteit.Endan hebjeook nog zoveelverschillende belangen. De stad heefteen grootpromotie-be- lang, er zijnenorme commerciële belangen, de stadsdelen kijken naar hun bewonersenbedrijven en dan is er nogeen publieksbelang. Die stroken niet altijdmet elkaar.’’


welopdeopenbareweg?“We heb- beneenvergunninggekregen,maar of hetnoumag,weet niemand.’’ Waar de meestemensen niet bij


E


stilstaan:detallships hebben zo’n vijftienhonderdmanaanboord. Die


rislangduriggepalaverd over de golfkarretjes,waar eenevenement als dit niet zonder kan. Mochtendie


moetendoordedouane, willenmis- schien naar eendokter,moeten eten. Ze mogengratis in de tram en gisteren waserdecrewparade,ein- digend in het warme hartvan de stad. “Ik kanmem’n eerste Sail nog herinneren, ik wastwaalf. Mijn drie ouderezussen hebben flink geflirt met die matrozen, dat hoorterna- tuurlijk echt bij.Daarom is het ook zo mooi dat die crewparade eindig- de op de Zeedijk en de Nieuwmarkt. Daarhoorthet thuis.’’ Nu het evenement is losgebarsten


en duizendendagjesmensenonaf- gebrokenuit CS stromen, is de be- heersingvan de massa zijn voor- naamstezorg. “Als een routedicht- slibt,doenweiets niet goed.Weheb- ben matrixborden, waarop we de tekst voortdurend kunnen aanpas- sen, in combinatie met camera-toe- zicht en 450toezichthoudersover het heleterrein.Nee, een terreur- dreiging, daarhebben ons eigenlijk niet mee beziggehouden, naar mijn gevoel werd dat in 2005 veel sterker gevoeld dan nu. Maar de politie is natuurlijk actief en veel zal zichbui- tenons gezichtsveld afspelen.’’ Hijwerktnogtot einddecemberbij


Sail, en zietkomendemaandagals de laatste hobbel die hijmoet ne- men. “Dat is uitgerekend de eerste schooldag. Terwijl juist dan ieder- eenz’n spullenterugwil en de vrachtwagens overalmanoeuvreren tussen de bakfietsen. Daar maak ik meweleenbeetje zorgenover.’’


■Pagina22:Precieszoals Sail moetzijn


Aldus


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com