This page contains a Flash digital edition of a book.
een drankjemet MaartenSpanjer


Amsterdammers latenBN’ersinhetwild meestalmetrust.Tochzijn erBekende Amsterdammersmetwieumisschien weleenswiltkennismaken.Vandaag drinktJokeScheveers(50)


(huisvrouwenvrijwilliger)eenfrisjemet acteur/schrijverMaartenSpanjer(57)bij TennisclubKattenlaaninhetVondelpark.


WaaromwildejeMaartenSpan- jerontmoeten? “Hijheeft gevoel voorhumor en is eenbeetjerebels,dat vind ik leuk in eenman. Ik hebhem al eensontmoet op een literaire rondvaart.Hetgrappigewas dat hijeromdrieuurmoest zijn, maaromhalf viermet de


fiets aankwam.Zijn vriendin zat bijhemachterop enwaser de hele tijd bij.Ikdorst geen handtekeningtevragen, maar eenvriend vanmesprakhem aan en toen heefthijwatin mijn boek gezet.” Wasjenerveusvantevoren? “Devorige keer sloegik dicht, dusikwaswelgespannen.Ik dacht:komikoptijd,kanikhet welvinden?Ikwassowiesoheel vroegopgestaanenwist niet watikaanmoest.Ikwildeniet te sexygaanenookniet te trut- tig.Dekapper is er nietmeer vangekomen.Mijnzoonzatme eenbeetjetepesten: ‘Jekomt vanavondtochwelthuis?’ Ik vindhemstiekembestwel leuk.” Wathadjenogwillenvragen? “Hoe het met zijnvriendin is, maar zo bijdehand ben ik niet. Wezouden eigenlijk bijhem thuis afspreken, maar ik zou het heelvervelend hebben ge- vondenals zijnvriendin er con- stant bij had gezeten,dusik wasblij datwehier afspraken. Aandeandere kantwasikheel nieuwsgierighoe het er bijhem thuis uitziet.”


Waarhebbenjullieomgelachen? “Hijvroegwaar ikgewoondhad. Ik zei: ikkomuitdeJordaan,ik hoopniet dat het al teveel teho- renis.Toenzei hijheelaardig: ‘Nou,eenbeetje.’Hijmoestook lachentoenik vroegofikhier af- gekeurdetennisballenkonkrij- genvoormijnhond.” Gajehemnogeensontmoeten? “Hij heeft daar niks over ge- zegd.Ikhebweleen boek laten signeren en ik hebnog een boek.Hopelijk signeert hij dat nogeen keer.Ikvind hetwel jammer datwegeen telefoon- nummershebben uitgewisseld. Ik zeinog:laat je hetmeweten als je nieuweboek uitkomt? ‘Dat lees jewel,’ zei hij.” Hoegajenunaarhuis? “Ik ben benieuwdwatvoor commentaar ik krijg. Ik hebeen collegaomwie ik altijdvrese- lijk moet lachen. Ze verkeert vaak in gezelschapvan beken- deNederlandersenzit daar dan over op te scheppen. Toen ik haar vertelde vanmijn af- spraak, geloofde zemevolgens mij niet helemaal,dus ik ben benieuwdhoe ze reageert.” EvaBoeter


ADVERTENTIE RAFINPUTVOOR PERFECTEAUDIO OUTPUT


De ARCAM Solo rDAC zet digitale informatie om in een analoog signaal dat een dramatische kwaliteitsverbetering geeft in vergelijking tot de standaard D/A-converters in audio appara- tuur.Door de onvolprezenWolfson8741ICtecombineren metde precision clock technologie van dCS wordt jitter drastisch terug- gedrongen. Waardoor het geluidssignaal van internetradio, set- topbox,PCoflaptop, MP3-speler of game console aan de hoogste high-end verwach- tingen voldoet. Voor meer nieuws en het nieuwste in Hifi: www.raf.nl


RAF, Rijnstraat 142-150,Amsterdam. Langestraat 90-92, Hilversum. Open: di-vr 10.00-18.30 uur,za09.30-17.00 uur,dokoopavond.


eerst


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com