This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


denksport


bridgeRenéZwaan Zuid


West A


AH83 AH963 742


10632 VB9 7542 HV


West/Allen. Na west 1♦ (NZ passen steeds), oost 1♠,west 2♥,oost 2♠, west 4♠,moet uproberen 4♠ down te krijgen.Ukomtuitmet♣H,diehoudt. Partner neemt uw nagespeelde ♣V over en incasseert ook ♣B(oost be- kent). Op ♣10 troeft de leidermet ♠8 die uwijselijk niet overtroeft.Inmid- dels heeft utweekeer niet kunnenbe- kennen. Watheeft uafgegooid: twee ruitens,tweehartens of éénruiten en één harten?Oplossingeinde artikel.


Noord A4


West


V1076 873 HVB 1076


AHV A642 8543


Zuid


HB98532 6


983 AH


Noord/OW.Nadat noordmet 1SAhad geopend,bereiktezuid, zonder tus- senbiedingen, uiteindelijk 6♠.West kwam uit met ♦Hdie de leidernam met ♦A. Op ♠Abekende oost meteen al niet en er warenopeens twee bik- kelhardetroefverliezers. De leider had ook rekeningmet♠V10-vierde bij west moeten houden. Beterafspel is: ♦A, ♥AHV (twee ruitens weg), over- steken naar ♣A, ♠B(of ♠9). Als west niet bekent,dan overnemen met ♠A


doorloper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


1 2 3 4 5 6 7 8 9


10 11 12 13 14 15


©puzzelland.com


HORIZONTAAL: 1. Soortviool, voordeel,kubiekemeter;2.proefopname, soortschaatsen, azijngeest;3.koningin, schrijflijn, min- naar;4.aalvork, vis,deel vanhet lichaam;5.laddertre- de, aarde, edelgas; 6. mesthoop,leerrede, hardetrap; 7. uitbouw,gezondheid, muziekinstrument;8.juweel, zelf- werkend toestel; 9. verlangen, loofboom, interest; 10. sierplant,voorbeeld,éénjarig dier;11. drukte, richting, volk; 12. snelheid, toegangsweg,trompetvogel; 13.voor- dat,gebaar,veldhospitaal; 14. sportvrouw, geliefde van Julia,ploegsnede; 15.stofvoor luiers,dunmetalen plaat- je,drinkgerei.


VERTICAAL: 1.Woonplaats,Romeinse godin,land; 2. gemalenpro- duct,verstoteling, frisheid;3.vriend,welpenleidster, muggenlarve; 4. drukinkt in poedervorm,onderwijzen, wapen; 5. traag, wijze,slagader;6.vleessoort,kerkge- zang, projectiel;7.godin vandevrede, ontvangtoestel, zangspel;8.niet willen kennen, tegengesteld; 9. hatelijk- heid,muzikaaloefenstuk, cadans; 10.hoofddeksel,keu- kengerei, handvat; 11. toonladder, doelstand, rijkaard; 12. zeurkous,zeuren, sierplant; 13.strandmeer,sier- plant,kaartspel;14. aanalle kanten, draagbalk,tijding; 15.oculeren, planter,vaartuig.


poemapapilrabat opaalaromaagave regietremadoler tellereterÿeire oneerinertstern staroostmedicus linkstegelafrit aloecarrierrite aldragroentemee feeerieerosleng entenonnetpeper gaaregaaleosine gunstakkeretage elitelievetante nagelmerenspoel


Doorloper 14/08


Deoplossingvindtu hierboven. Uitdegoede inzendingentrokken wijdenamenvanU. BonnemauitHarlin- genenN.Wentzel uit Duivendrecht.


Zijkrijgeneenboe- kenbonvan20euro toegezonden.


Stuuruwoplossing vóórkomende donderdagper briefkaartnaar:


ParoolDenksport, Postbus433, 1000AKAmsterdam.


Ofpere-mail: denksport@parool.nl


Zweeds raadsel 14/08


Deoplossingvindtuhiernaast. Uitdegoede inzendingentrokkenwijdenamenvan E.C.Heemskerk uitAlmereenJ.A. TijnageluitPurme- rend. Zijkrijgentweetoegangsbewijzen voor hetAmsterdamsHistorisch Museumtoegezonden.


Oost −


B109542 1075 VB92


en♠4inderichtingvan♠9toe spelen. Oost komt dan niet verder dan één troefslag. Bekent west wél met een kleine troef, dan uit veiligheid ♠Bla- tendoorlopen. Als oost ♠Vmaakt, kandeleider later de resterendetroe- ventrekken.


Noord 94


West A


AH83 AH963 742


7654 V10


AB1065 Zuid


10632 VB9 7542 HV


Oost


HVB875 102 B8


983


Oplossing. Bijdeleidermagueenzes- kaartschoppen verwachten. In klave- renheeft hijdrie keer bijgelopen. Hij is duskortinderode kleuren. Verder gaat 4♠ vanzelf down als partner een schoppenhonneur heeft.Maar er zijn ook downkansen als hij slechts ♠9 heeft! Umoet dan twee hartens heb- ben afgegooid. Hetidee is dat de lei- der,wiens troefkleur geblokkeerdzit, dannietmeteenhartenaftroevernaar zijn hand kanoversteken, zonder dat uw ♠10 promoveert.Dit afgooien werkt ook als de leiderslechtséén harten heeft. Als de leider(na ♠A) in ruiten kanoversteken(oost ♦Vofeen singleton ruiten), baat dit tegenspel niet.Inhet diagram lukt het de leider niet om via ♦AH,gevolgd dooreen ruitenaftroever, met succesoverte steken: noordtroeft met ♠9voor:uw ♠10 promoveert alsnog. Wieten on- rechte twee ruitens heeft afgegooid laat het contractmaken: de leiderkan na ♠Amet een hartenaftroever over- stekenomuwtroeventetrekken.


wacht- huisje


roofvogel


schoon- maakgerei


bankzitter aan-


vankelijk


vruchtbaar oord


groot- moeder


werktuig zeehond


mensaap buidelrat


groente blad-


zang- orgaan


deurstijl


elektr. eenheid


speelkaart


levens- lucht


6


grondtoon soort viool


soort hond


zwarte beer


1 2 3 4 5 6 7 8 9 loofboom


Griekse letter


weekdier


wiskundig getal


roofdier stremsel


alfabet


Chinese munt


alleen


vreemde munt


© Puzzelland


-d-d-d---l-d-l-s- -reebok-zenuwarts maler-erosie-teem -afgedaan-elk-vee pit-ar-nest-emelt -b-skaat-p-duin-s mode-waspeer-must -eind-koolrabi-io oke-ia-e-dame-lef --nongans-taster- pad-aar-ido-treem -meer-acre-beo-na sire-ski-stoken-r -c-sta-nakie-piek haft-kies-pro-eta -ai-finale-immuun ultra-ocarina-wit


WEBCAMERA spijslijst


leeuw- hondje


padden- stoel


kleur


drietal truikraag


kunsttaal 4 5


erg mager kreet


schaap- kameel


1


Griekse godin


stieren- vechter


steenafval


groot- moeder


plezier voorzetsel


ijzeren spijltje


racebandje


vogelnaam gezwam


rund drietal


denkbeeld 9


klooster- overste


raampje deur- loofboom


zweedsraadsel kanaal


projectiel


soort asbest


klos 2


totale werk


inwendig orgaan


aanhangsel loofboom


product vogel-


verhoogde toon


broed- plaats


landtong bijwoord makker verschiet


deel v.e. kachel


land in Europa


dieren- geluid


houding papegaai soort 7


beeld- verhaal


zwakke schijn


lengtemaat 3 voetballer soort hond


voegwoord voordat


lor


vreemde munt weelde


vogel schaakterm sierplant Turkse titel


kledingstuk min


8


roofdier fier


papegaai soort


PS13


aardgeest vis


vloersteen grote


cryptogram


HORIZONTAAL: 3. Voor haar is het (niet) blijvend


(9); 7.Geenwoest kolkende rivier? (10); 10.Devorst is erwegvan (4); 11. Tint vandebijstand (10); 12. Een paria die het heelgoed doet, maat- schappelijk gezien (14); 14. Ventila- tiebuis?(8); 16.Hetwordt een ei- genzinnige kikker (6); 17.Gaat als eenblok in deze grond(3); 18. Staaldraad?(9); 20.Uniekmaken? (9); 21.Detaal die ooit behoeftigzal zijn (7).


VERTICAAL: 1.Hetvaartuigvan eenafstande-


lijk drankorgel(13); 2. Komtna- drukkelijk binnen (10); 4. Vakom op te klimmenin de zaak(15); 5.Het gevolg vaneen gevolg (7); 6. Stapel- meubelen (4); 8.Heteigentijdse steunen?(9); 9.Dekleurvan een gewezen nieuweling(8); 13.Naar binnenomte bezuinigen(8); 15. Honds baden(8); 19.Huilthoor- baar langs de rivier (6).


Horizontaal: 5. Contactpunten; 7. monster; 8. opstaan; 9. slagen- wisseling; 12. rondgang; 13. in- gang; 15. karakterfout; 16. man- gat; 18. pot; 19. reuzenbeeld; 21. plantengroei.


Verticaal: 1. Knettergek; 2. naar; 3. rups; 4. bemanning; 5. containerwagen; 6. troost; 7. misdruk; 10. wintertenen; 11. einduitslag; 14. afspoelen; 17. gezel; 20. cel.


(+ (, (- * ( + , - . / (' (( 0 )


()


(*


(.


(/


(0


)'


)(


[ =UYYFMMBOE&:FFO 7RPFOFVFMEZ


Cryptogram14/08.Deoplossingvindtuhiernaast. Uitdegoede inzendingentrokkenwijdenamenvanG.vanDuin- enuit HierdenenM.v. Gelder-Klingeruit Andijk. Zijkrijgeneenboekenbonvan20eurotoegezonden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com