This page contains a Flash digital edition of a book.
18 amsterdam


Tropische ziekte alssouvenir


hamvraag: waar bent ugeweest? MALIKA SEVIL


Nederlanderskomenterug vanhun verre reizen en datbetekentspitsuur bij het Tropencentrumvan hetAMC.De


pe Hovius in een vandebehandel- kamersvan het Tropencentrum over de ontmoetingmet een aap. Ze gaat terugindetijd, zesdagen nog maar,toen ze met haar familie door Maleisië toerde. Tijdens een excur- sie om vuurvliegjes te bekijken, stoptedegids.Het wasindebuurt vaneen dorpje,erstondenwat kale bomen en, de reden voor de onaan- gekondigdetussenstop, er waren apen. Wilde makaken. Drie locals zaten klaar om eventueel aanspoe- lende toeristen een zak sperziebo- nen (lees:apenvoer)teverkopen. Laurakreeg een waarschuwing: de apen kondenbijten. “Maar ik


E


en makaak en eenzak sperziebonen, het leek zo’n onschuldige combi- natie. Laura(14) vertelt internist in opleidingJop-


dacht dat het welmee zou vallen.” Niet dus. Een aapbeet in haar elle- boogholte.Resultaat:tweeminus- culewondjes.Niksaandehand.Ge- woon eengoed verhaal voor het thuisfront en klaar. Dat dacht ze tenminste. Totdat


haar moeder eenstuk in de krant over hondsdolheid las en voor de zekerheid de huisarts belde,die haar vervolgens doorverweesnaar het Tropencentrum. En nu zit Laura tegenover eendokter in eenwitte jas die welheel serieus kijkt.Zijn boodschap: “Rabiës,zoals honds- dolheid ook heet, is eenvirale ont- stekingaan de hersenen. Je gaat eraan dood.” Dekans dat de betreffende aapbe-


smet is met hondsdolheid is heel, héélklein,zegthij.InIndia komt het veel voor,opBali wasvorigjaar


InhetTropencentrumvanhetAMCkrijgtmevrouwAssarauitGhanaeenvaccinatie


nogeen uitbraak, en eigenlijk moet je in heelIndonesië oppassen,maar het laatstegeregistreerdegevalvan rabiës in Maleisië stamt uit 2002. “Het is eenkleinekans,maar wel een met grotegevolgen.” Hovius steltvoor om te vaccine-


ren, na overleg met zijn supervisor en het naslaan vandelandelijke richtlijnen. “Want daarmeevoor- komjedat je de ziektekrijgt.Punt.” De dokter somt op:zometeen de eersteinjectie,dan eentjeopdag 3, dag7,dag 14 en dag28. Vijf prikken. De boodschapkomt als eenmoker- slag, tranen komenin Laura’sogen. De laatstedagen ziet het Tropen-


AimeeBorststaatophetpuntThomasMeddenseenpriktegeven.FOTOMARCDRIESSEN


centrum onevenredig veel mensen die rabiës vrezen. In demedia is een aantal artikelen over dit onderwerp verschenen en dan loopt het bijhet AMCstorm–daarkunjegifopinne- men.Elkgeval,hoeonschuldigook, wordt serieus genomen. Dat moet ook wel, want zelfs een minimaal wondjekan dodelijk zijn. De laatstekeer dat een Nederlander aanrabiës overleed, wasdrie jaar geleden. Bijhet tandenpoetsen op een campinginNairobivloogeen vleermuis tegenhet hoofdvan een 34-jarige vrouw. Ze sloeghet beest weg, waarbij hij twee krasjes op haar neusachterliet. De toeristeliet zichniet behandelen, vervolgde haarreisenwerdeenpaarwekenla-


termetspraakstoornisseneneenaf- genomengevoel in beidewangen in het Tropencentrumopgenomen. Hetteam besloothaar te behande- len met het ‘Milwaukee behande- lingsprotocol’. Eenstrohalm: we- reldwijd is er éénrabiëspatiënt be- kend die hondsdolheid overleefde, en die kreegdeze behandelingsme- thode.Bij de Nederlandsevrouw mocht het allemaal niet baten. An- derhalvemaandnadatdevleermuis tegenhaar hoofd wasgevlogen, overleed ze. Een enkele keer krijgthet Tropen-


centrum patiënten die niet te red- den zijn. Maar het overgrotedeel vande1100 tot1200 mensen die jaarlijks naar de polikliniek voor tropische ziekten komen met een (vermeende) exotische aandoe- ning, kanprima geholpenworden. Sterker:ongeveer eenderde vande bezoekerskomt met eenordinaire


Een aapbeet in haar elleboog. Nietsaan de hand,dacht ze


ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com