This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010 iparool@parool.nl iparool Localsweten deweg


Hoe leer je als reiziger het beste een Europese stad kennen? Viahet Nederlandse Spottedby Locals. Stadsbewoners helpen toeristen


op pad. LAURENSLAMMERS


geboren in Amsterdam, kent hij de stad als zijn broekzak. Als student leerde hij het hier al


B


aardigkennen. Later, toen hijerde- finitief ging wonen, kreeghij Am- sterdam echt in de vingers.Nog da- gelijks ontdekt hijechternieuwe dingendie niet vermeldstaan in de bekendetoeristengidsen. Verbunt tipt op zijn stadsblogeen


twintigtal bestemmingen, zoalsThe Movies,deoudstebioscoop van Amsterdam aan de Haarlemmer- dijk.“Hetgebouwziet eraande bui- tenkant niet ergindrukwekkend uit,maar als je naar binnengaat, wandeljeeen ander tijdperk bin- nen,” aldus Verbunt.Voor eenhap- je eten adviseerthij naar de Kaas- boer in de Jordaan te gaan, een broodjeszaak waar je voor iets meer dan viereuroeen grote, goed beleg- desandwichkrijgt.Ondanksdelan- ge rijwachtendenisdestemminger opperbest.Desfeerdoet hem zelfs denken aan de gemoedelijkheid die hij ook proefdeinwinkeltjes in Bel- gië en Frankrijk. Ervarenreizigers die stedenopeen


lokale manier willen ervaren en de toeristenmassa’s willen mijden, zo omschrijft bedenkerBartvan Poll de doelgroep vanzijn site. “Het zijn mensendie op internetopzoek zijn naar de stedelijkecouleurlocale. Maar ook mensendie het couchsur- fen ontdekken: het slapen bijstede- lingenthuis.Opinternetzijn couch- surfingsites eenmegasucces,”zegt VanPoll. SpottedbyLocals is het gevolgvan


VanPollseigen frustratie over reis- gidsenenreissites. Voor eentrip naar Brusselin2007zocht hij sa- menmetzijn vrouwopinternetnaar


ILLUSTRATIECHANTAL VANWESSEL


plekken waar de Brusselaren zelf graagkomen. “In gewone reisgid- sen vind je daarniets over.Veel van die gidsen zijnook niet up-to-date. EenLonelyPlanet-gids is al snel achterhaald.” “Maar ookopinternetviel de be- schikbareinformatie tegen. Watwe


Stadsbloggers zijngekopkleine cafés,snackbars enrestaurantjes


welvonden, waseen interessant weblogoverBrussel.”TeruginNe- derland besloten VanPoll en zijn vrouwmeer onlineonderzoekte doen.Enalgauwbleek dat ookover andere Europese steden weinigin- teressantelokale informatie te vin- den was, of alleenineen vreemde taal. VanPoll en zijn vrouwmaakten samen eentrip vaneen halfjaar


doorEuropaombloggersvoor de si- te te werven. Vandetweehonderd bloggersdie ze spraken, bleef na se- lectie de helft over.Vorigjaar maart zagSpottedbyLocals het licht,nu zijnereen 95-tal‘spotters’ uit twin- tigEuropese steden actief. Perstad biedtdesitecirca honderd interes- santeadressen, inclusief route- kaartjes. Stadsbloggersblijkenbijzonder


gektezijn op kleine cafés,muziek- clubs,snackbarsenonopvallende restaurantjes.Anders dan op ande- re reissites ontbreken bij de plaatse- lijkespottersechterdehotels. Van Poll:“Maar dat is logisch. Als lokale spotterweet je niet welkehotelsin je eigenstad goed of slecht zijn.” Ookonvindbaar op de blogs zijnde plaatselijkeH&M’s en Starbucks- koffiewinkels, plaatsendie vaak door Janenallemanwordenbe- zocht. Devoertaal op alle blogs isEngels.


Hetaantal Nederlandsestadsblog- gers op de sitebeperkt zichnog tot een handjevol mensen. In totaal zijn het er zes, allen woonachtigte Amsterdam. “Eriswel belangstel-


lingonderbloggersomvoor meer Nederlandsesteden een blogopte zetten. Binnenkortgaanweookmet iemand uitRotterdampraten.” “Belangrijk is echter dat bloggers


passie hebben voor hun stad, deze met anderenwillen delenendat ze er al eenaantal jarenwonen,” aldus VanPoll. Eenaantalwekengeledenbezocht


VanPoll nogkandidaat-bloggers in Boedapest. “Diespraken met ons over fantastische kroegeninkleine donkere straatjes met piepkleine naambordjes aan de gevel. Plekken dusdie je zelfnooitzoukunnenvin- denendie we juist daarom in kaart brengen. “ SpottedbyLocals richt zichook be-


wustopminderbekendesteden,die vaak eeneconomischsteuntje in de rugkunnen gebruiken, zoals LjubljanaofZagreb. “De blogs over die steden worden ookerg goed ge- lezen. De reden daarvan is,denk ik, dat op internet over die steden nau- welijks ietstevindenisindeEngel- se taal.”


www.spottedbylocals.com


artVerbunt (25) is een vandebijnahonderdEu- ropese ‘stadsbloggers’ op


SpottedbyLocals. com. Hoewel hijniet is Fotografie


Fotovakanties.nl biedtcursussen en reizenaan vanamateurfotograaf Kees Pruis,die tijdens eenvakantie de reizigerdefijne kneepjesvan het vakleert.Meindertvandijkfotogra- fie.nl geeft diversemogelijkheden voorworkshops alsook specifieke fotovakanties,waarbij hij samen- werkt met bekendereisorganisa- ties.Erzijn ook linksnaar eenreis- organisatiewaar uterecht kunt voor eenscala aan fotovakanties. Ookaan reizenmet en voor kinde- renisgedacht. www.fotovakanties.nl www.meindertvandijkfotografie.nl


Kookreizen


Dekooktechnieken vandebuiten- landse keuken leren kennen op de oorspronkelijkeplek is toch een stuk leuker dan tezwoegenineigen keuken. Talismanreizen.nl organi- seert reizennaar bijvoorbeeld Cam- bodja en Thailand,waarsamenmet Nederlandsetopchefs verschillen- de kookcursussengevolgd kunnen worden .Chefs diehunmedewer- kingverlenen zijnonderanderen Henk SavelbergenDennisKuiper vanTheDylan. Flachtravel.nl heeftkookreizen naar bestemmingenvariërend van Suriname totIran.Decursussen kunnen als apartarrangementwor- den geboektofals onderdeel van een volledigverzorgdevakantie. www.talismanreizen.nl www.flachtravel.nl


©HUBUitgevers


media Virtueel strand


Watmoetjealshethartjezomeris enderegenkomtmetbakkenuitde hemel?Dancreëerjeeenvirtueel strandmetVacation IsleBeachParty voordeWii.Eenkruisingtusseneen dansspeleneensportspel,met sur- fen,waterskiën,wakeboardenen jetskiën.Grootstevoordeel:despe- ler blijft altijddroog. €40,Wii.leeftijd:3+


PS9


zomerweb


Welvakantie,maarnoggeenideehoe die te besteden? Internet biedt uit- komst.


Treinreizen


Alle legendarische reizendie je per trein kuntmaken, zijn te vinden op Incento.nl. Incentoheeft niet al- leen de meer bekende treinreizen zoalsdeOriënt-Express,maar ook de vorigjaar in gebruik genomen Golden Eagle, de luxe variant van de Trans-Siberië Express.Heel spe- ciaal is eenreis langs de Zijderoute met de Shangri-LaExpresswaarbij je over ‘swerelds hoogste treintra- ject gaat.Naast deze luxe reizen biedtIncentoook losse tickets voor treinreizen in Amerika, Canada en Australië.Van de grotereisorgani- saties heeft Dejongintra.nl in een apartonderdeel treinvakanties toe- gevoegdmet talloze treinreizen naar steden binnenEuropa. www.incento.nl www.dejongintra.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com