This page contains a Flash digital edition of a book.
LeeftijdsgenotenvanAnneFrank, inderij voor hetAnneFrankMuseum.Vanlinksnaar rechts, vanbovennaarbeneden:BarPlivcezky,JeongWoo Yoo,CarlottaDaddatioenAmitMatityho.


FOTO’SSANDERTROELSTRA Vrouwenvandestad


Hethadal de heleweek geregend, zaterdag brak de zon doorenwerd het ineens tochnog eenmooiezomerdag.Metmooiweer isAm- sterdameenanderestadenwordenAmster- dammersanderemensen–vooral vrouwen. Zouhetweer ietshebbenuitgemaaktvoor de fotografen dieopzaterdag14augustus de stadintrokkenomvrouwenvanAmsterdam vast te leggenvoorDocumentAmsterdam? Hetzal in elkgevalniethebbentegengewerkt. Niet alle fotografen die zichhebbenverbon- denaandit initiatief vanSanderNieuwen-


huysenHuubvander Put gingende straat op.Eenaantal koos voor eenmeer gestileerde interpretatie.Vooral in het gevalvande vrou- wendie nadrukkelijkmethunsekse bezig zijn: demandie vrouwwordtende vrouwdie manwordt,gefotografeerddoorrespectieve- lijkAndyTanenJanvanBreda. Devrouwendiewein ditnummerzien, zijn zo diversenkleurrijkals de stadzelf.Deenige groteovereenkomst is–hoe verrassend–dat ze allemaal vrouwzijn.Endaarmeezijnwe meteenaanbelandbij de kern vandit ambiti-


euze fotoproject: eengrote groepAmsterdam- se fotografen laatmettelkens een nieuwidee in 24uureendwarsdoorsnedevande stad zien. Defotografen vanDocumentAmsterdamleg- deneerder al ‘uitgaaninAmsterdam’vast.Er zijnnog tallozeideeën voor de toekomst.Wat zou hetmooizijn als over eenpaar jaar deze afzonderlijkdwarsdoorsnedessameneen compleet schilderijmakenvanAmsterdamin het begin vande21steeeuw. www.documentamsterdam.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com