This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010 stadsgids


Hoezie jedestadwanneer je alstoeristachtereengids aanloopt? Ineenkorte zomerserielopenwemee.


CORRIEVERKERK


Hethomomonument latenwelinksliggen D


eknalrode bus op het Damrak stroomt vol, maar er is even oponthoud. Een ouder Amerikaans stel,


ticketalindehand, wil opeens de helerouteweten voordat het naar binnen stapt.Degastvrouwopde bus blijft er stoïcijnsonder. Ze iswel watgewend.Haperende oordopjes? Ze heeft nieuwe.Doen ze het nog niet?Zeblijft aardig.Enals het no- digisvultzede– in vijftientalen– ingeblikteinfo spontaanaanmetei- genweetjes.“Links ziet udegoed- koopstemarkt vanAmsterdam: de Dappermarkt.”Dechauffeur is er al voorbijgezoefdvoordat het goed en weltot de passagiersisdoorgedron- gen.Wáár? Verderop tijdens de tour is er nog meernieuwsvoordeshopaholic.We passeren de dúúrstewinkelstraat vanAmsterdam: dePCHooft. “Wat kunjedaar dan allemaal


zien?”vraagteen Belgische dame zichaf. “Daar komen allemaal ar- tiesten,” weet een buurvrouw. Dat verderopdetweeoudstebomenvan Amsterdamopdoemen–“Meer dan driehonderdjaar oud”–zal de kooplustige passagierseveneen zorgzijn. Drie open bussen–van oorsprong Amerikaanseschoolbussen–rijden er dagelijks doordestad als Tou- ristbus.“Gisteren hadden we een topdag,”meldteen medewerker


ADVERTENTIE WedoenAmsterdamineenuuroftweeendaarbijmageenoldwindmillnietontbreken.


trots.“Deheledag vol. Vijfhonderd- vijfenzeventigmensen!” Diekrijgen in eenkleinetweeuur (afhankelijk vandeverkeersdrukte) Amsterdam voorgeschoteld. Rechts eenglimp vandeOude Kerk. “Het middelpunt vandeWallen,” klinkt het.Nee, de bus rijdterniet door de beroemde buurt. “Datleek onsnou zo veilig,” aldus eenwat teleurgestelde passa- gier.Maar niet te langgemord,want in de vertedoemt alweer zo’nty- pischHollands monument op:een oldwindmill.Decamera’sgaaninde aanslag.


Een Fransman zietdestad hoofdza- kelijkdoor de lens.Debootjes in de haven(hetwoordSailwordtdoorde gids niet in de mond genomen), de


Teleurstelling:we gaannietdeWallenop


molen, Artis,deHortus,allemaal très sympathique. De Hollandsche Schouwburggaat


aan zijn cameravoorbij.Het ge- bouwenzijn geschiedenis blijven


ongenoemd.Zoals later bij de Wes- terenhet Anne Frankhuis het Ho- momonument onbesproken blijft. Elke tochtheeft zijnprioriteiten. De Touristbus heeftgeen hop-


on/hop off-functie’, zoalsdedub- beldekkersvan eenandere organi- satie. Welisereen stop in de Muse- umbuurt en één vlak bij het Anne Frankhuis.Enbij Gassan Dia- monds,voor eenbij de tochtinbe- grepenrondleidingenconsumptie. Naeenkorteles edelstenengaanwe naar de Wibautstraat.“Ook welde lelijkstestraat vanAmsterdam ge-


FOTOELMERVANDERMAREL


noemd,” klinkt het door de oordop- jes. Maar gelukkigiserook een, let- terlijk,hoogtepunt: het hoogste ge- bouwvan Amsterdam, de Rem- brandttoren. De achterburen schui- felenonrustigophunbankjes.Waar is die wolkenkrabber?Missen ze iets?Ah, gelukkig, de bus ligt wat achter bij het tempo vanhet het au- diosysteem.“Zodadelijk zietuhet,” roept de gids. Fijn toch,zo’n livestem. Daar kan


geen oortje tegenop. www.touristbusamsterdam.com.


Eis zevenjaar tegenFunky Flo


Deejay voor rechterwegens aanrandingen EMMABOELHOUWER


AMSTERDAM –Zeven jaar,dat is de eistegen Florian K. (37), alias DJ Funky Flo, die vijf meisjes zou hebbenaangerand.


Voor 13 nummers betaalt u slechts €26,- i.p.v. €51,35.


Dit proefabonnement stopt automatisch


Bel gratis 0800-022.42.22 of stuur de bon gratis op naar HP/De Tijd, Antwoordnummer16042, 5100 VJ, Gilze  Ja ik neem een proefabonnement (13 nummers) op HP/De Tijd voor €26,-


Naam: Adres: Postcode:


E-mailadres: Geboortedatum:


 Ik machtig HP/De Tijd om eenmalig €26,- van mijn rekening af te schrijven.


Plaats: Bankrekening:


Handtekening:  Ik betaal liever per acceptgiro en betaal €2,- extra. Aktiecode: D125


Gisteren maaktehij eenbeheerste indruk. Voor hem lageen kopie van zijndossier en hij zeigeen woordte veel. Lieververweeshijnaareerdere verklaringen. Eenberekenende houding, vond de officier vanjusti- tie. In 2007 en 2008 hadK.zijn leven


niet zo in de hand.Naeen scheiding washij blijvenzitten met 70.000 eu- ro schuldenhij werktezicheen slag inde rondteopSchipholenals dj.In mei 2007 werd hij opgepakt na het achtervolgenvaneenvrouw.Hijhad eenmesenin zijnautolageenrolta- pe. Totvervolgingkwamhet niet. Welinnovember2008,voor een


reeks aanrandingenin2007en 2008.Voor vijf vandeveertien aan- giftes achtte het OM genoegbewijs aanwezig. Drie bekendehij.Hij greepvrouwen als ze hun huisin wilden, duwdezenaar binnen en sloot de deur.Hij legdezijn hand over hun neusenmond en zeihun stil te zijn. Vervolgens vroeghij hun geld, betastteze, duwdezesoms op


de bank en vroegzehun kleren uit te trekken. Bij twee vrouwenwordt hem ook verkrachtingten laste ge- legd.Hij drongbij hen binnen met zijn tong of met zijn vingers. De vrouwenzeiden in hun slacht- offerverklaringdat hun levendaar- na geregeerdwerddoor angsten nachtmerries. F. zei gisterendatver- schrikkelijk te vinden.“Hetwasniet dat ik het leuk vond en dat het me niets deed.Het deed me juist heel veel. Ik wasopgelucht toen ik werd gearresteerd.” Hijzit al éénjaar en achtmaanden


in voorarrest,wegens onduidelijk- heid over zijn psyche. De slotsom wasdat K. geen ziekelijke stoornis heeft.Decombinatie vantehard werken en zijn ontwijkendemanier vanmet problemenomgaanmaakte dat het uitdehandliep.“Uzochtbe- grip,geld en seks,” zei de rechter. Zijn advocaat eist vrijspraak voor


de twee zaken waar K. geen verkla- ringenoverheeft afgelegd.“Bij K. wasgeen sprake vangebruik van buitensporiggeweld, bijdie twee zaken wel.” De strafvond ze fors: “BennoL., dezwemleraardiewordt verdachtvanaanrandingvanenon- tucht met 37 meisjes,kreeg ook ze- venjaar.” Uitspraak 3september.


amsterdam 17


Probeer nu en ontvang 6nummers gratis


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com