This page contains a Flash digital edition of a book.
10 buitenland


Geen triomftocht uit Irak


Defensie onderGeorge Bush jr.werduiteraard verguisddoor pacifis- tenenprincipiëlete- genstanders vandeoor- loginIrak.Dathoortbij de baan. Maar toen in 2006 oud-generaalsomzijnont- slagvroegen,wasergeen houden meer aan. Bushvroeg de voormalige


H


directeur vandeCIARobert Gatesomdepost over te nemen.Opde hoorzit- ting na zijn voordracht wasGates’ antwoordop de vraagofdeVSinIrak aan de winnendehand waskort: “No,sir.”Maar, zo voegde hijeraan toe, Amerikawasook niet aan het verliezen. Vier jaar en een president later


zitGatesnog steeds in het Penta- gon. Dat is op zichaleen prestatie. Hijisdeenige minister vanDefen- siedie ondereen Republikeinse en eenDemocratischepresident diende.Maar Gates ziethet einde naderen. Hijvertrekt volgendjaar, zo heeft hij aangekondigd. Gates trad aan vlak voordat de


surge begon, de uitbreidingvan de Amerikaanse troepeninIrakin een poging de situatiedaar enigs-


VlagvanAlQaida wapperdeinBagdad


zinsondercontrole te krijgen.Ge- koppeldaan eenenormbedrag waarmee de loyaliteit vansoenni- tische leiderswerd gewonnen wierp dat vruchtenaf. Ennuzijn de Amerikanen in Irak


op de terugtocht.Een konvooi van pantserwagens doordewoestijn naar de grens vanKoeweit onder- streeptedat vertrek. InWashington heerstgeen tri-


omfantelijke stemming.Hetdeba- clevan president Bush, die op een vliegdekschipverkleed als piloot beweerde dat het mission accom- plishedwasinIrak, staatmijlenver vandehuidige soberepresentatie. Alleeneen begrijpelijk enthousi- aste soldaat riep bij het passeren vandegrens metKoeweit dat Amerika had gewonnen en demo- cratie had gebracht. Maarwatlaten de Amerikanen


achter?Vooral onzekerheid. HetisdeAmerikanen geluktom


Irak uit te schakelen als eenregio- nalemacht.Met of zondermassa- vernietigingswapenswasIrakon- derSaddamHoessein een factor omrekeningmee tehouden. Dat is hetnunietmeer.Endat is vooral fijn voor de buren in de regio,met namevoor Iran. Er is mindergeweld dan bijhet


aantreden vanGates.Maar de vlag vanAlQaida heeft alweer een paar keer kortstondiggewapperd inBagdad. Hetisniet verwonderlijk dat de opstandelingenderekruten voor


het Iraakse legerals doelwitkie- zenvoor aanslagen. Zonderrege- ringenzondergoed functionerend legerkan Irak vanuit Amerikaans gezichtspunt dan ookgeen succes worden. Maar hetAmerikaanse schema


geefthunslechtsanderhalf jaar omde Irakezen op te leiden. Er blijven voorlopignog 50.000


Amerikaanse militairen, die niet vechtenmaar de Irakezen zullen ondersteunen.Wat dat betreft is het vertrekvan ‘de laatstege- vechtstroepen’ gedeeltelijkeen kwestie vanwoorden. DeAmerikaanse commandantin


Irak heeft al gezegd dat een ver- trek in 2011 veel te vroegis. Hij dacht aan eenverlenging met tien jaar.Een anderemilitairwees erop dat Irak zichzelf niet kanverdedi- gentegen bedreigingen vanbui- tenaf. Irak heeft almaandengeen rege-


ring.Nade verkiezingeninmaart wordt er eindeloosgepraat. Maar wezenlijkecompromissenworden niet gesmeed. In Afghanistan is hetminofmeer


hetzelfde verhaal. Daar komende Amerikanen volgendjaar te staan voor de beslissingomtroepen te- rugtetrekken.Depolitiekelogica gebiedtdat,maar dewerkelijk- heid buigt zichdaar niet zo mak- kelijknaar. Vooral tegenover zijn partijgeno-


tenispresidentBarackObamabij- na verplichtomkomendezomer aan te kondigendat er eensub- stantiële verminderingvan troe- pen plaatsvindt. Maar in Afghani- stan heeft de nieuwebevelhebber al laten doorschemeren dat een verminderingvan het aantal troe- pen zeer beperkt kanworden. Als Gates gedurende het komen-


de jaar vertrekt,hoeft hij nietmeer meete denken over de komende lastige beslissingenoverdeoorlo- geninAfghanistan en Irak. Want het antwoordopdevraag


of Amerikadeoorlogenheeft ge- wonnen, is nogsteeds hetzelfde als bijzijn aantreden.


ADDIESCHULTE Eenbleek,houtenkruisvanviermeterhoognaasthetpresidentiëlepaleisverdeeltPolen.


et is niet zomoeilijkom populairder te zijndan DonaldRumsfeld.De eerste minister van


ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


Gebedenspot om


Bij een groot houtenhuisvoor hetpresidentiële paleisstaan aanhangers vandeomgekomen presidentKaczynskitegenover dansende demonstranten.Inhet centrumvan Warschau vindteen botsingvan culturen plaats.


VANESSAGERA


katholieke Polen, dat het lijkt alsof twee verschillendenaties éénland en taal delen. Hetblekehouten kruis vanonge-


H


veer viermeterhoogwerd doorpad- vindersopgerichtvoor het presi- dentiëlepaleis in de dagennade vliegrampinaprilwaarbij president Lech Kaczynski, zijnechtgenote en 94 anderen om het levenkwamen. Hetwerdalsnel eenherdenkings- plekwaar rouwenden bijeenkomen ombloemenneer te leggen,kaarsen op te steken en te bidden. Nu is er eennieuwe president


geïnstalleerd en keerthet landvoor het grootstedeel terugnaar de ge- bruikelijkeroutine.Maar de vraag of het kruis kanblijvenstaan heeft de diepe verdeeldheidtussen tradi- tionele en modernePolen, tussen conservatief en liberaal en zelfs tus- senarmen rijk blootgelegd. “Het kruisiseen katalysator die mensenheeft gemobiliseerddie ge- noeghebben vandesecularisatie vanPolen,” zegt JacekKucharczyk, directeur vanhet InstituteofPublic Affairs, een denktankinWarschau. Aandeene kant staan zeer natio- nalistische en religieuze aanhan- gers vandevorige president die het kruis willen laten staan totereen passend monument is gebouwd voor de slachtoffersvan de vlieg- ramp.Sommigenvan hen vermoe- deneen complot vanbinnenlandse politieke tegenstanders en Russen omKaczynski te doden. Aandeandere kant staat eentoe- nemende groep burgers die de com- plottheorie krankzinnigvindten meent dat het religieuze symbool niet thuishoortvoor zo’n belangrijk regeringsgebouw. Dezegroep vindt dat,ondanksde


katholieke invloed in het land,de grondwetdescheiding vankerk en staatgarandeert. Hetkruis zou daarom verplaatst moeten worden naar een kerk. De ‘verdedigers vanhet kruis’ zo-


als ze in het algemeengenoemd worden, zijnindeminderheid. Slechtsenkeletientallenkomenda- gelijks naar het kruis. Maar hun koppigheid heefteen veel grotere reactie opgeroepen vanduizenden, vooral jonge, Polen die dooreen op-


et is een houten kruis, bijna sober in zijn een- voud. Maar het roept zulkehoogoplopende spanningenopinhet


roep op de websiteFacebook op de beenwerden gebracht.Hunbijeen- komst had iets vaneen straatfeest. De demonstranten speelden met eenplasticstrandbal en bespotten hun religieuze landgenoten. Eén vanhen verscheen op een balkon gekleed in het gewaad vaneen paus.InPolen, geboortelandvande vorige paus Johannes Paulus II, is zoiets eenzelden gezienevertoning vangebrekaan eerbied. “Wewillen slechts dat het kruis


verplaatst wordt.Het hoortniet op deze plek,” zeiMichal Buczynski, een28-jarige econoom, tijdens de bijeenkomst. “Ik wileen seculieresamenleving ondersteunen.Eriseenluidruchtige minderheid die het kruis verdedigt,


en die willenweterugdringen.” Dedagendaarnakwamendesecu-


liere demonstranteninkleinere aantallen terug. Op zondagavond lieteenklein groepjemuziek uit een gettoblasterschallen, die de gebe- den vandeverdedigers vanhet kruisoverstemde.Zedansten erom- heenineen polonaise. Een vanhen hield een bord omhoogmet de iro- nischetekst:‘Latenwehetpaleis af- breken. Hetoverschaduwthet kruis.’


ledenwierpPolen hetcommunisme af met de hulpvan dapperepries- ters.Zij daagden een regime uit dat


D


egebeurtenissen leggen een diepgaande cultureleveran- dering bloot.Twintigjaar ge-


Buitenlandse zaken


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com