This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG21AUGUSTUS2010


filmsoptv


Keepingthefaith Net5,14.35uur (VS2000,EdwardNorton, 128 mi- nuten) Luchtige romantische ko- medie volrabbi- en pastoorsmop- pen is toch demoeitewaarddoor aanstekelijk acteerwerk vande- buterend regisseurEdNorton, BenStiller en beidermuzeJenna Elfman.Het fraaigefotografeerde NewYork blijktvol met kerken en synagogestestaan.


Seabiscuit BBC1, 15.20uur/(België) Eén, 20.30uur (VS2003, GaryRoss,141 minuten) Een kansloos renpaardkrijgt een tweede kans in de Amerikaanse Depressiejaren. Dezetypisch Amerikaanse geschiedenis van knoltot paradepaardjewerdin 1949 al eens verfilmd met Shirley Temple.Een halve eeuwlater doenTobeyMaguire, Jeff Bridges enChrisCooper het nogeens dunnetjes over.


Loenatik–Demoevie Nederland3, 15.30uur (NL2002,Bobby Eerhart,90mi- nuten)Vijf bewonersvan het be- kende gekkenhuis uit de populai- reVPRO-serie Loenatik beleven afzonderlijk vanelkaareen avon- tuur,nadat ze vanhungezellige tehuis zijn overgeplaatst naar een strenggesticht.


Schoolofrock Net5,17.20uur (VS 2003, RichardLinklater,108 minuten)Klaploper Jack Black komtin eenteleurstellendemu- ziekkomedie dooreen misver- standvoor de klas te staan, op eendoor kakmadamJoanCusack bestierd rijkeluisschooltje.De overjarige hardrockerbrengtde bravekindertjesdebasisbeginse- lenvan de rock&roll bij en leert ze en passantomvoor zichzelf te denken.


Kungfupanda SBS6,18.50uur (VS 2008,MarkOsborne&John Stevenson, 92 minuten)Een luie pandabeerdroomtin dezeamu- santecomputeranimatie vaneen bestaan als krijgsheld.


✓VeraCruz


“Opeendagwerdikwakkerals filmster.Datwasangstaanjagend.Daarnahebikhardgewerktomeengoede acteurteworden.” BurtLancaster


Nederland2, 23. 15uur (VS 1954, Robert Aldrich,94minuten)Inplezante western proberen avonturiers Gary Cooper en Burt


Lancaster eenslaatjeteslaanuit deMexicaanse opstand tegenkeizer Maximiliaan.


FRITZDEJONG


Octopussy Veronica, 20.00uur (GB1983, John Glen, 130 minuten) In deamusantedertiende James Bondfilmbrengteen internatio- naal complotRogerMooreals agent 007naar India. Daar loopt hij hetZweedse fotomodelMaud Adamstegenhet lijf.


✓Thirteendays RTL7,20.00uur (VS2000,RogerDonaldson, 145 minuten)Spannendereconstruc- tievan deCubaanse rakettencri- sis,die dewereld in 1962 op het randjevan eenDerdeWereldoor- logbracht. Door de ogen vanpre- sidentieeladviseurKevin Cost- ner zienwehoe president Kenne- dy heenenweerwordt geslin- gerd tussendediplomaten van zijneigen staf en de haviken in het Pentagon.


Littleman RTL5,20.15uur (VS2006,Keenen IvoryWayans, 98 minuten)Laagbijdegrondse lolbroekerij vandemakersvan Scarymovie enWhite chicks.Een als baby vermomdecrimineel vindtonderdak bij eenkinder- loosstel.


Blackknight RTL5,22.00uur (VS 2001,Gil Junger,95minuten) PijnlijkonleukekluchtmetMar- tin Lawrence, die alszwarte pret- parkmedewerker in de middel- eeuwen belandt.


Ondeadlyground Veronica, 22.40uur (VS 1994, StevenSeagal, 101 mi- nuten)Actieheld Steven Seagal mept er in zijn regiedebuutecolo- gischverantwoord op los nadat schurk Michael Caine eenernsti- ge milieurampheeft veroorzaakt.


✓JFK RTL7,22.45uur (VS1991,Oliver Stone,189 minu- ten)Met eenmaximumaanover- tuigingskracht en een minimum aansubtiliteitweerspreekt Stone de officiële lezingvan de moord op JohnF. Kennedy,omhemte vervangendoor eencomplot-


✓Dancerinthedark


“Iederemorgenzeize:ikverachtu,meneerTrier,endanspuugdezeopdegrond.Datwasonaangenaam. Zehadookkunnenstoppen.Iksnapnietwaaromzedatnietdeed.” BeroepsprovocateurLarsvonTrieroverdegespannenverhoudingenmet zijnhoofdrolspeelster Björk


Nederland2, 23.10uur (Denemarken/Nederland 2001, Lars vonTrier,139 minuten)Pop- curiosumBjörk raaktetijdens haar acteerdebuutemotioneel aan de grond door zichteveel te identificeren met haar door rampspoedgeplaagdepersona-


ge,een naarAmerika geëmigreer- de Tsjechische.Ondanksvoort- schrijdende blindheid verricht ze dagennacht gevaarlijkefabrieks- arbeid,opdat ze haar zoontjekan laten opereren aan diezelfdeerfe- lijkeoogaandoening. Als haar spaargeldwordt gestolen, veran-


dert het levenineen diep,diep tranendal. Ze ontvluchtdever- schrikkingen in eenmusicalwe- reld,waar de geluidenvan ma- chines en motoren versmelten met dansritmesenBjörks karak- teristiekemelodieën.


FRITZDEJONG


PS15


theorie.Centrale figuur is de door Kevin Costner vertolkte officier vanjustitie JimGarrison en Gary Oldmanis eenfraaie LeeHarvey Oswald.DeOscars voor fotogra- fie en montage zijnwelverdiend en de beroemdefilm vande moordwordt in al zijn schokken- de details getoond.


El últimotren Canvas, 23.25uur (Argentinië/Spanje/Uruguay 2002,94minuten)Drie moppe-


rende oudemannen stelen in de- ze Argentijnse crowd-pleaser een stoomtrein,omte voorkomendat dit allerlaatsteexemplaar in han- denvaltvan het vermaledijde Hollywood.


✓Thelifeaquaticwith SteveZissou


BBC2,00.45uur (VS 2004,WesAnderson, 119mi- nuten)Ineen opengewerkt scheepsinterieur is droogkomiek Bill Murray op zijn best als eenop


Breakingup RTL4,14.20uur (VS 1997,Robert Greenwald, 86 minuten)Destoplichtrelatie tus- senRussellCroween Salma Hayekwordt in deze gefloptero- mantische komedie vanalle kan- tenonderdeloep genomen.


Themummyreturns RTL4,20.00uur (VS2001,Stephen Sommers, 130 minuten)Nazijn optreden in het succesnummer Themummy (1999) keertspierbundelArnold Vosloo teruguit het graf als de EgyptischemummieImhotep.


Dirtydancing RTL5,20.30uur (VS 1987,EmileArdolino,97minu- ten)Zwoele salsa-choreografieën en de filmsong Thetime ofmylife maakten vandeze dansfilm een internationale kaskraker.Harten- breker PatrickSwayzekrijgt als dansleraar iets moois met rijke- luisdochter Jennifer Grey.


Spygame RTL7,22.10uur (VS 2001,TonyScott, 126 minuten) Demakervan Topgun en Enemy of the state haalthet beste uit een gelikt spionagescenario,over CIA-agenten die zichindenesten werken in communistischChina. Brad Pitt en RobertRedford ge- venelkaaraardigtegengasals de


diepzeefilmer Jacques Cousteau geënteijdeltuit, die stoïcijnsde strijdaanbindtmet zeemonsters en met zijnminstens zo angst- aanjagende bloedverwanten. OwenWilson, JeffGoldblumen WillemDafoezijn op dreefals de excentriekenevenfiguren, terwijl de in melancholischPortugees gezongenliedjesvanDavidBo- wie het alomtegenwoordige ge- voel vanvervreemding effectief versterken.


FdJ


de jongehond en de geslepen mentor.


Trialbyjury RTL8,22.20uur (VS 1994,HeywoodGould, 92 mi- nuten)JoaneWhalley-Kilmer draaft in deze ongeloofwaardige maar goed geacteerdethriller op als jurylid bij eenprocestegen maffiabaas ArmandAssante, die haar zoontjelaat gijzelen.


SweethomeAlabama BBC1,23.25uur (VS2002,Andy Tennant, 108 mi- nuten)Natuurtalent ReeseWi- therspoon (Election, Legally blon- de)tiltdeze slapperomcomuit boven de middelmaat.Wither- spoon keertals succesvolmode- ontwerpster terugnaar haarwor- tels:het provinciaalsezuiden.


✓Junebug BBC2,01.25uur (VS2005, PhilMorrison, 107minu- ten)Warmfamiliedramawaarin geslaagdevrouwEmbethDavidtz afreist naar het geboortedorpvan haar verseechtgenoot in lande- lijkGeorgiaafreist,waar ze zich geconfronteerd ziet met een boel goed uitgewerkt en prima geac- teerdfamiliegedoe.AmyAdams kreegeen Oscarnominatie voor haar sprankelendevertolking vandehoogzwangereschoonzus. FdJ


✓=Aanbevolen


zondag


zaterdag


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com