This page contains a Flash digital edition of a book.
ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


reizen 33


Wie,wat,waar


Etenendrinken:Romantischtafelenen culinairgenieten,buitenindetropen- avond,kunje bijvoorbeeld bij: ■Theoldmanandthesea,metdeblote voeteninhetnogwarmezand. ■PinchosBarandGrill,opeenkleinero- tondeinzeemeteenzwoeleavondbries doordeharen. ■PapiamentoRestaurantinhetbinnen- land,sprookjesachtigverlichtonderde palmen. ■Charlie’sBar,eeneetcafé inhetdorp SanNicolas,waanzinnigvolgeproptmet allerhandesouvenirsenkitsch. ■InhetnieuwePaseoHerencia,(goed voornógmeerwinkelenoverdag),maar ’savondsenlater:gezelligheidinsalsa- clubMr.JazzofpianobarSopranos. Spa: InLarimarSpavanhetRadisson ArubaResortwordjeprofessioneelom- gekneedtoteenherborenzelf. Boottocht:Gezamenlijk ineengroteca- tamaranbuitengaanslangsdekust. Aanleggenineenbaai,zwemmen,snor- kelen.Drankjesenhapjesaanboord. Luidemuziek. Als jehetliever stil wilthebbenophet water,kunjebetereenroeibootofkano huren.


hetprachtigestrand.


“Keep the line moving,come on, moveeverybody,move!” Zijn stem kwektuit de luidsprekersdie in alle wagens hangen. We moven, iedere jeep heefteen toerist aanhet stuur. We rondendewestkust met de Cali- forniavuurtorenendeslierttijgers volgtrammelend in eenstofwolk hetpadover hetkoraalvanhetkust- plateau. Tussen de kwinkslagen vanEric komen vanhem toch een paar interessantefeiten over het ei- landuit de luidsprekers: “Weheb- ben hier het bestekraanwatervan de wereld, het wordt uit het zeewa- tergedestilleerd. De Indianen,die de eerste bewonerswaren, haalden hun wateruit bronnen. Laterwerd het uit Venezuela gehaald door toe- doen vandeNederlandsebroers LeendertenFlip.Tweewatertanks in het midden vanhet eiland zijn naar hen genoemd.”


De volgende hotspot op de routeis de beroemde natuurlijkebrug, een uitgeholdekoraalmuur langs de kust.Jammer,demooie rotsboogis op2september2005ingestort,maar de natuur heeftmetwild golvenspel


De natuurlijke brugstortte in, maar er is weer een nieuwe


voor eennieuwe bruggezorgd.Het is een drukkeboel terplaatse, me- nigeen wilevenderotsige oversteek maken. Er worden vandaagweer veel foto’s toegevoegd aan de mil-


joenen die hier al gemaakt zijn. Daarna gaan we op wegnaar een volgend opmerkelijk fenomeen dat niet gemist magworden: de natural pool Conchi. Om er te komen, moeten we een


aantal koraalheuvels over waarvan de oversteekdenaam pad niet ver- dient, maar eerder een verzameling ultieme kuilenengaten is.Dansend metde billenopdebankenschieten we met het hoofd bulteninhet dak. Eric: “Mamma mia,let everything shakewhat you’vegot fromyourmo- ther!”


witteopspuitendegolvenisadem- benemend. Beneden is eennatuur- lijkekalme poel ontstaan. Je kunt er veiligtewater en vanbovenaf lijkt het of de gezamenlijketoeristen- ploeggezelligmet elkaarineen grootbad ligt.Conchi is eenge- schikteplaats voor eenverdereinte- gratie. We stuiteren langs dezelfde route


M


terugnaar benedenenals we weer horizontale grondbereikt hebben doet Ericons eenkenmerkend de- tail vanhet eiland uit de doeken: “Arubatelt zevendistricten. Elkdis- trict heeft zijn eigenpolitiebureau en toevallig ligt dat bureaualtijd rechttegenovereen bar.”Enhij voegtdaar zijn eigenmilieuvriende- lijkevisieaantoe:“Savewater,drink beer.”


Vissersindehaven,opdeachtergronddecruiseschepen.


www.aruba.com HotelEdwaldBiemans: www.bucuti.com InNederland: ArubaansVerkeersbureau Tel:070-3028040


aarhet panorama aan de rand vandeklif over de woestenoordkust met de


ZUID- AMERIKA


San Nicolas


Atlantische Oceaan


Hotel Bucuti Paseo Herencia ARUBA Santa Cruz Oranjestad Renaissance Mall


ARIKOK NATIONAAL PARK


WandeleninNationaalParkArikok.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com