This page contains a Flash digital edition of a book.
42


Reageren? Alsuwiltreagerenopartikelenindezekrant,kuntuschrijvenof mailen(metvermeldingvanuwadres!)naar:HetParool, Postbus433,1000AKAmsterdamofhetlaatstewoord@parool.nl


hetlaatstewoord Imam Rauf warm pleitbezorgersharia I


nhet artikelonderdekop‘Mos- keeNew York splijtAmerika’ (HetParool,zaterdag14augus- tus)wordt vandeinitiatiefne-


mer vandit complex, imam Faisal AbdulRauf,eenbeeldgeschetstvan iemand met eengematigdekijk op de islam. Kortom, zo concludeert auteurRenéterSteege,deideale lei- der vandat centrum. Nu er in Amerika een relislosge-


broken rondom dit project,isRauf zoals gebruikelijk aldaar,door te- genstanders kritischtegen het licht gehouden. Rauf staat bekend als eenwarm


pleitbezorgervoor de wereldwijde invoering vandesharia. Publiekelijk heeft hij zijn bewon-


deringuitgesproken over omstre- den moslims zoals sjeik Al-Qarada- wi, die Amerikadevijand vandeis- lam noemt en heeftopgeroepen de in zijnogentegematigdeMahmoed Abbas te laten stenigenenzelfs een fatwaheeft uitgevaardigd om Ame- rikanen te vermoorden. Daarwaaranderemoslimsdeaan-


slagenophet WTCscherp veroor- deelden, lietRaufzichineen inter- viewmet CNNontvallen dat het be- leid vandeVSmedeplichtigwas aan de misdaad die erwasgebeurd. Daar waar hij nu in de westerse


media pleit voor verbroederingtus- sen religies,blijkenzijn recenteuit- spraken in Arabischemediaook tel- kens haaks te staan op die bood- schap. Zo word hij geciteerd ‘niet te geloven in religieuze dialoog’. In 2005 verscheen in goed overleg


met Rauf een doordeIslamic Socie- ty ofNorthAmericaandthe Interna- tional InstituteofIslamic Thought


HetgebouwinNewYork,eenpaarhonderdmetervanGroundZero,waarineenislamitischcultureelcentrumkomt.FOTOEPA


herziene versie vanzijn boek What’sright with islam is what’s rightwith America.Beide organisa- ties staan te boek als radicaalisla- mitischenzijn door justitie op de vingers getikt omdat ze miljoenen dollarshebben doorgesluist naar terreurorganisatieHamas. Rauf weigertinformatie te ver-


strekkenoverdeinvesteerdersvan zijn ruim 100 miljoen dollar kosten- de project.Erisalleen bekend dat het vermogende particulieren zijn


uit Saoedi-Arabië. Precies,hetzelf- de landals waar de kapersvan 9/11 overwegend vandaankwamen. Hetisniet verwonderlijk dat velen


twijfelen aandegoedebedoelingen vanRauf, sterker zelfs,dat velen er vanzijn overtuigd dat Rauf in op- dracht vanvermogende radicale moslims uit Saoedi-Arabië, zo dicht mogelijkbij Ground Zero–het slag- veld waar de islam heeft overwon- nen –een stuk grondmoest be- machtigenomdaar eenmoskee als


monument voor de opperstemacht vandeislam te bouwen. G.Farkas,Amstelveen


Belediging


ders,het een schandelijkeenvooral smakelozezaak vind om uitgere- kend in de buurtvan Ground Zero eenmoskee te bouwen, maar of het verstandigisomerheen te gaan...?


J


ezou toch denken dat echt ieder- een, en dusniet alléénGeertWil-


ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


Natuurlijk moet de islamitische be- volkingdevrijheid hebben, evenals anderegeloven,omop eigenkosten gebedshuizen te bouwen, maar op deze plekishet een belediging voor dewesterse bevolking. Als er zoveelfatsoenlijkemoslims


zijn die tegendeaanvaldoor fanati- ci op de Twin Towers waren, dan hadden zij hier ook tegenmoeten getuigenenafstand vanmoeten ne- men.Wiezwijgt stemt toe! Dezelfde verbazingheb ik over het


dragen vanboerka’s.Een menson- terende dracht,waardoor vrouwen terugindemiddeleeuwen worden gezet.Entochwordt het verbod op het dragen daarvan in Nederland nogsteeds niet ingevoerdenhoor ik niemand uit de hoek vandevrou- wenemancipatie.Die vrouwenma- kenzichalleen een beetje druk over gelijke betalingenen‘glazenpla- fonds’,maarover deze ernstigemis- handelingvan vrouwenwordt stil- gezwegen. Eveneenseen middeleeuws ge- bruik is de wijze vanslachten bijor- thodoxe Joden en islamietenomzo- doende koosjer of halal te kunnen eten. In Nederland hebben wijeen zo efficiënt, snel en pijnloos moge- lijkwijzevanslachten(hoewelverre vanvolmaakt). Hettoestaan van een gruwelijke doodvan eendier in naam vanGod in eenmodern land, vind ik verbazingwekkend. De Die- renbescherminghoudtzichopdit vlak muisstil en maakt zichliever drukover futiliteiten.Hoelafkanie- dereenzijnenhoeselectiefiseenie- dersverontwaardiging! DorothyBeynes-Heijmeijer vanHeemstede,Amsterdam


gratis


lezing


Lezing door Paul van der Steen over zijn vrije tekeningen in de expositie ’DegektevanSTEEN’. Parool-tekenaar STEEN neemt u mee naar vodou-kunst uit Haïti: “Vol van krachtige bezieling, zwanger van magie, mystiek en symboliek; zoals heidense en vroeg-christelijke kunst dat ooit bij ons waren.” “Ik probeer iets van die anima op te roepen in mijn tekeningen. Kijk eens naar die duistere crucifix van Matthias Grünewald uit 1512. Dat verbeeldt niet een hemels verhaal, dat isuwen mijn aardse lijden. Dezelfde middag zal vodou-priesteres en dichter Maria van Daalen een kunstzinnig en waardig vormgegeven Vodou-ritueel uitvoeren.


Retort Art Space, Aalsmeerweg 103, Amsterdam Zondag 29 augustus, van 15.00 – 17.00 uur


Expositie van 22 augustus t/m19 september Donderdag t/mzondag van 12 – 17 uur


LEZING DOOR PAUL VANDER STEEN Lezers van Het Parool kunnen gratis de lezing bijwonen


Tegen inlevering van deze bon bij de kassa van Retort Art Space kunt u gratis de lezing bijwonen. Tevens kunnen lezers van Het Parool met korting het portret van Dylan Thomas(48 cm b x 32 cm h) in een speciaal genummerde en gesigneerde editie op luxe papier kopen. Ubetaalt slechts€50,-- (normaal€75,--) voor de speciaal voor deze ten- toonstelling gemaakte Giclee-print.


naam: straat: postcode + plaats: telefoonnummer: e-mail adres:


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com