This page contains a Flash digital edition of a book.
PSvdW jeugd


ZATERDAG21AUGUSTUS Sail Kindertent Roosenhet ren- gras(14:00)Kinderpodium. Grachtenfestival:OperaTralala meteensprankelendeoperaop muziekvanMozart,vanaf3. CentraleBibliotheek Beatbox presentatie (vanaf10:30)Ophet bordes.Grachtenfestival:presen- tatieworkshopolvbeatboxer OwnSkoolenpresentatieophet podium.Om12:00optredenvan TheGoOzer.  Jazz Juniors (14:00-15:00)Plein voordeOBA.Grachtenfestival: jazzbandvandeAmsterdamse Muziekschool(9-14jaar) olvsaxo- fonistenfluitistPeterGuidi.  Feestelijke Sail-activiteiten (14:00-16:00)Jeugdetage. Schminken,dropvetersknopen, bootjesvouwenenmuziek.  Voorlezen(15:00)Jeugdetage, AnnieM.G.SchmidtTheater.Aan- sluitendknutselen, 3-7. Europaboulevard Jungle fanta- sy(15:0020:00)T/m22augustus. NieuwevoorstellingvanCircus Renzmeto.a. deleeuwentemmer TomDieckjr.,indetrapezedeFly- ingNevesuitBraziliëendeclowns MikoenFrenky.Spreekstalmees- terRobertRonday. HermitageA’dam Kinderatelier (14:00)T/m22augustus.Work- shopvoorkinderenolvvaneen beeldendkunstenaar,inclusief rondleidingdoordeexpositieMa- tisseenMalevich.Aanmeldenvia kinderatelier@hermitage.nl. INGPirateneiland Kinderactivi- teiten(10:00-19:00)Sailt/m22 augustus.Schminken,kokosnoten vangenenhelpenbijpiratenklus- jes.Om12:0013:3015:00en 16:30eenPiratenshow. Jongereneiland Jongerenpro- gramma(12:00-17:00)Sail/XXXS Podium:t/m22augustusactivi- teitenmeto.a.ROCAmsterdam, Dockzz,SJASouthEast,Studio WestenLijpeChickies.  Wall ofFame(14:00-19:00)Sail: 5HarboursNewYork.Eenmuur van12x3waaropgraffiti-kunste- naarseenkunstwerkmaken.  Streetrockazfashionbooth (14:00-19:00)Sail:5Harbours NewYork. T/m22augustus.Jonge- renkunnenzich latenfotografe- renenzich ter plekkelatenkleden enstylenindehipsteoutfits. MartinLutherKingpark Erwas eens...enRarara... (14:00)Kinder- parade:DonSubiacolaat in Erwas eenssprookjesmuziekvoor fluiten pianohoren.Inhetfamilieconcert RararalatenJacqueline,Anien Izharmagiehoren.  LotteenMax(14:00)Kinderpa- rade:OrissaOldenburgerenMerel vanZuilenmeteeninteractieve, muzikalevoorstellingmetgeba- rentaal.


 Sjeekspier(14:00)Kinderpara- de:nieuwerwetsebewerkingen vanberoemdeverhalenvanWilli- amShakespearedoorFinnPoncin enLouis terBurg. Nemo Kleutersaanzet (12:00 13:0014:0015:00)Elkevrzazo. Spannendeschaduwwereldvoor 4,5en6-jarigenenhunbegelei- ders.Eersteenvoorstellingover dereisvaneenschaduwmanne- tje.Naeengesprekaandeslag metschaduwactiviteiten. Reserverenverplichtviawww. e-nemo.nl Nieuwmarkt Circus Rigolo (15:00)T/m22augustus:voorde dertiendekeer staatdit kleinscha- lige circustijdensdeHartjesdagen


DeToverknol Hetverlanglijstje (10:1511:30)Elkezazowo.Een voorstellingoverPoonadiegraag zoukunnenvliegenalseenvogel. Om10:15(1t/m4jaar)enom 11:30(5t/m9jaar). VondelparkOpenluchttheater  BichosdoBrasil(14:00)Teatro Mungangameteenpoppenvoor- stellingoverderijkdomvande Braziliaansefauna,3-12. Wester-Amstel Zomerschilde- ren(12:00-16:00) Kinderenonder leidingvanMarianneWagemaker schilderenindetuinen.Reserve- ren:IngeKloosterman4968281. Westerkerk Waar is het orgel? (10:0010:3011:0011:30)Kinder- grachtenfestival: speurtochtnaar


TANIAKROSS Tijdenshet Grachtenfestival zondag 22 augustus in de CentraleBibliotheek het Leerorkest uit Zuidoostmetmezzosopraan Tania Kross.


opdeNieuwmarkt.Dezekeeron- derleidingvanclown/goochelaar Sammy.PresentatiedeclownDidi. PulitzerHotel Kinderprinsen- grachtconcert (16:45)Kinder- grachtenfestival: klassieketalen- tenenpopulaire artiesten,onder wieLauraJansen, LisaLoïsenWe- sleyenRalfMackenbachvanhet JuniorSongFestival,tredenopmet hetJeugdOrkestNederlandende bandvanEdwinSchimscheimer. Rijksmuseum Kijkenmetje fan- tasie: Miró, Jan Steen&jij (11:00- 13:00)T/m22augustusenelkeza zot/m3oktober.Kinderworkshop: eerst kijkennaarJanSteenenMi- ró.Daarnaje fantasiegebruiken eneenmoderneversievaneen Hollandsinterieurmaken,6-12.  Allemaalbeestjes (14:00-17:00) T/m22augustus. Inloopwork- shop:stilleventekenen,beestjes uitknippenendezemet ijzerdraad ophetstillevenbevestigen,6-12. SpaarndammerbuurtBiblio- theek Aadje Piraatje (14:00) Sail: interactievevertelvoorstel- lingdoorTonMeijer uithetgelijk- namigeprentenboekvanMarjet Huiberts,vanaf4.


hetorgelmetorganistJosvander Kooy,vanaf4.


ZONDAG22AUGUSTUS AmsterdamseBosbezoekers- centrum Vliegenalseenvogel (14:0015:00)Luisterennaarde verhalendedrumenonderleiding vanHelenavanDuineen‘vrije’vo- gelmaken,4-10jaar.Kinderenon- derde7jaarmetbegeleiding. Maximaal15kinderen.Aanmel- dentussen12:00en17:00. Artis Desterrenhemelvanjege- boortedag?(13:00)InhetPlaneta- rium. CentraleBibl. Leerorkestmet Tania Kross (15:00-16:00)Theater van‘tWoord.Grachtenfestival: jongekinderenuitZuidoostbren- genmethunLeerorkest olvKees vanderBurghetverhaalPeteren deolifantvanYoupvan’tHek. MezzosopraanTaniaKrossvertelt enzingt. CobraMuseum,Amstelveen  ExpeditieCobra(14:00-16:30) Elkezot/m10oktober.Ihkvdeten- toonstellingMaskeradewordener workshopsgegevendoorbeel- dendkunstenaarsmet elkezon-


dageenanderthema.Voor kinde- renvan6-12jaar.Aanmeldenvia activiteiten@cobra-museum.nl Concertgebouw Orkestvanhet Oosten.(14:15)GroteZaal.Robeco Zomerconcerten:MaximusMusi- cus, kinderconcertolv JacobSlag- terenmetactriceHadewychMinis. Europaboulevard Junglefanta- sy(13:0016:30)Ziezaterdag. HermitageAmsterdam Kinder- atelier (14:00)Ziezaterdag. INGPirateneiland KInderactivi- teiten(10:00-19:00)Ziezaterdag. Jongereneiland Jongeren- programma(12:00-17:00)Zieza.  Streetrockazfashionbooth (14:00-19:00)Ziezaterdag. MartinLutherKingpark DeLol- lies(14:00)Kinderparade.geef je om15:30op, kieseenliedje uiten aanheteindvandemiddagmagje methetoptredenmeezingen.  HermanenArtspelen ...Lanse- loet! (14:00)Kinderparade:The YoungOnesmeteenvoorstelling overtweebroertjesdieeenmid- deleeuwstoneelstukovereentra- gischeliefdesgeschiedenisspelen.  Katapulta(14:00)Kinderparade: DeGlazenKinmeteenvoorstel- lingoverhet circusleven.  MadameBaba’sEgyptische droom(14:00)Kinderparade:zing endansmeemetMadameBaba enhetSatar alSaadiEnsemble.  Moestuin (14:00)Kinderparade: DanstheaterAyameteenzintui- gelijkevoorstellingintuinaarde, overo.a.groeien, kruipen,vallen, ruikenenplukken.Concept/dans Anne-BethSchuurmans,vanaf2. Nemo Kleutersaanzet (12:00 13:0014:0015:00)Ziezaterdag. Nieuwmarkt Circus Rigolo (14:00)Ziezaterdag. Noorderparkkamer Schapen- kaasmaken(14:00)BoerWillem Kuiperdemonstreerthoescha- penkaaswordtgemaakt. Platanenhof Surroundedbythe sea(14:00)Kindergrachtenfesti- val:hetRoderJongenskoor olv RintjedeVries zingt liederenuitde Britsekoortraditie. Rijksmuseum Dagelijks levenin deGoudenEeuw(10:3012:00) Ook29augustus.Interactievefa- milierondleidingoverhetdage- lijkslevenindeGoudenEeuw.  Kijkenmetje fantasie: Miró, Jan Steen&jij (11:00-13:00)Zieza.  Allemaalbeestjes (14:00-17:00) Ziezaterdag. DeToverknol Hetverlanglijstje (10:1511:30)Ziezaterdag.


WOENSDAG25AUGUSTUS Artis Komkijken indeoperatie- kamervandeArtis-dierenarts (14:00)IndeRoofdierengalerij. CentraleBibl. Voorlezen(15:00) Jeugdetage,AnnieSchmidtThea- ter.Aansluitendknutselen,3-7.


IndischeBuurtBibliotheek  Aadje Piraatje (15:00)Sail: inter- actievevertelvoorstellingdoor TonMeijer uithetgelijknamige prentenboekvanMarjetHuiberts, vanaf4. Muziekgebouwaan‘tIJ  Klankspeeltuin (14:30)Elkeza zowo.Opklankinstrumenten muziek lerenmakenencompone- ren,zonderdatjenotenhoeftte kunnenlezen,7-12.Reserveren gewenst. OuderkerkBibliotheek  DansverhalenvanRoos(14:00) Poppenvoorstellingmeteenthe- ma.DaarnaolvRoosdansenen zingenronddefigurendieinhet verhaalvoorkomen,2-5. OvertoomseVeldBibliotheek  Ramadan(15:00)Kinderboe- kenschrijfsterHabibeÜnal leest voor uithaarboekenoverdeRa- madan.Aansluitendknutselen. ReigersbosBibliotheek  Voorlezen(15:00)Metmuzikale begeleiding,vanaf3. DeToverknol Diep in zee(10:30 14:00)Elkezazowo.Voorstelling overeenhaaidieverliefdwordtop Inkydebuikdansendeinktvis.Om 10:30(1t/m4jaar)enom14:00(5 t/m9jaar). TrickyTheater Detoverformule (14:15)Elkewoensdagminstens toteindseptember. Interactieve goochelvoorstellingdoorWoedy Woet,5-11.


VRIJDAG27AUGUSTUS Nemo Kleutersaanzet (14:00 15:00)Ziezaterdag.


ZIEVOORKINDERFILMS PAGINA’S33


adressen jeugdAmsterdamseBos bezoekerscentrum(5456100) Bosbaan- weg5. Artis (0900-2784796) Plantage Ker- klaan 38-40. Sail kindertent Bogortuin. Centrale Bibliotheek (5230900) Ooster- dokskade 143. CobraMuseum,Amstel- veen (5475050) Sandbergplein 1-3. Concertgebouw(0900-6718345) Concert- gebouwplein2-6. Europaboulevard (0909- 5030060) Europaboulevard. Hermitage Amsterdam(5308751) Amstel 51. Indi- sche Buurt Bibliotheek (6681565 )Soera- bajastraat 4. ING Pirateneiland (www.sail2010.nl) Veemkade. Jongerenei- landNoordwal.Martin Luther Kingpark DeParadewww.deparade.nl.Muziek- gebouwaan ‘t IJ (7882000) PietHeinkade 1.Nemo(5313233) Oosterdok 2. Nieuw- markt (06.46210339)Nieuwmarkt.Noor- derparkkamer(7370457) t/oWingerdweg 185.Ouderkerk Bibliotheek (4961366) KoninginJulianalaan 15.Overtoomse Veld Bibliotheek (6693435)Marius Bauerstraat 233c. Platanenhof Lauriergracht 101. PulitzerHotel(www.grachtenfestival.nl) Prinsengracht315. Reigersbos Biblio- theek (6965723) Rossumplein 1. Rijksmu- seum(6747000 )Jan Luijkenstraat 1. SpaarndammerbuurtBibliotheek (6827026) Spaarndammerstraat 490. DeToverknol (06.23851032)Kerkstraat 174. Tricky Theater (6269383) Ooster- dokskade 10. VondelparkOpenluchtthea- ter (6731499) Vondelpark.Wester-Amstel (4968281) AmsteldijkNoord 55.Wester- kerk (6247766) Prinsengracht 281.


39 21 augustus 2010


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com