This page contains a Flash digital edition of a book.
PS6


media roemjean pierre rawie ‘Tegen ijdelheid is er geen


Wie regelmatig in demedia verschijnt,wordt bekend. Watdoetdatmeteenmens? Deel zesvan een serie over de bijwerkingen vanhet BekendeNederlanderschap. DichterJean Pierre Rawie: ‘Mijn roembeperkt zichtot mensen diewel eens een


boek lezen.’ DAANDIJKSMAN


ZATERDAG 21AUGUSTUS2010


sommige onfortuinlijkeindividuen eenleven langvoortduurt. Hetis ook eenlevenshouding.” “Om echt beroemdtezijn moet je


‘P Paspoort


1951 GeborenteScheveningen 1954 VerhuisdnaarWinschoten 1970 Talenstudies inGroningen 1975 Medewerker‘Denieuwe clercke’


1979Solodebuut‘Hetmeisjeen dedood’


1989 WesselGansfortprijs 2008 CharlotteKöhlerprijs


met je kopopdebuis,het liefst als presentatorendan bij voorkeurie- dereavond.” “Die hangnaar ‘roem’ is natuur-


lijk niet vanvandaagofgisteren. Ik hebmeeens laten vertellen dat Louis Couperus in de tijd dat je nog niet beroemd konwordenvia de ra- dio,detelevisie of veel foto’s in de krant,aan zijn eigenbekendheid werktedoor steeds tegenzijn hond- je te roepen:‘Komjijeensbij jebaas- je Louis Couperus.” “Ken je trouwens dat verhaal van


Herman Finkers? Vanachter zijn krant zegt eenman in de trein tegen hem dat hij eenbekend gezicht heeft. Is hijwellichtGerardCox?Om op het ontkennende antwoordte reageren met:‘En toch heeft ueen bekend gezicht.” “Mijn bekendheid steltvergeleken


met iemandalsMatthijs vanNieuw- kerk natuurlijk niets voor.Het be- gint er al mee dat mijn ‘roem’zich beperkt totmensendieweleenseen boek lezen en de markt voor poëzie is daar maar eenfractie van. Begin jarennegentigheb ik als dichter een aantal —relatieve—bestsellersge- had. Dat succeszou te dankenzijn


‘Er zijnlanden waardichters ineenhoger aanzienstaan danbijons’


‘Erwordtvaakbesmuiktoverroemgedaanenalhelemaalalsdieliterair is.’


geweest aanmijn televisieoptreden bijSonja Barend, maar volgens mij wasdat anders:opeen gegevenmo- mentwerdenerhonderdenbundels per dagverkocht en dat vondenze bij Sonja interessant voor het pro- gramma.” “Vroeger,ten tijdevan de renais-


sanceendaarna, zagjedat schrij- vers en dichtersroem nastreefden. Echte, over het graf heenreikende roem. En dat is natuurlijk heel wat anders dan die cultuur vannumet die vluchtige tv-roem, waarbij ie- dereen weleen zekerebekendheid lijktnate streven.Maar verder voor- al veinst dat het niet zo is;jewilt voorkomen voor eenijdele praal- hans teworden aangezien.Die hou- dingsluit mooi aan bij die typisch Nederlandsegedachte‘doe maar gewoon, dan doe je al gekgenoeg.” “Wanterwordt vaakwatbesmuikt gedaanoverroemenalhelemaalals


die literair is.Als schrijversopde te- levisie optreden, zeggen ze nogal eens dat ze dat vanhun uitgever moesten.Maardaar geloofikniet zo veel van, zekerniet als ze,zoals een Joost Zwagerman,ook nogeens over vanalles en nogwat eenme- ningkomengeven.”


toen hijdat potsierlijkegedicht schreef waarin hij ons zeidat we de doodniet moesten vrezen, want ‘de dodebloemen kerenniet weerom, maar ik zal stralendinmijnversher- rijzen’.Hetlijktmetrouwens eenta- melijk schrale troost bij eenverlies, de renaissancevan Kloos —maar dat terzijde.” “Mijn werk keertnogaleens terug


‘D


in rouwadvertenties.Zoheb ik ook welmeegemaakt dat de naam van


enegentiende-eeuwerWil- lemKlooshad geen last vanvalse bescheidenheid


FOTOHANDEGRAAF/GPD


een overleden opaondermijn ge- dicht prijkte; de kinderen hadden kennelijk gevondendat opa dat toch maar mooi gezegd had. Maar beter dat dan wanneermensen zelf gaan fröbelen en dan in hun emotie niet doorhebben dat gekkigheid al gauw op de loerligt. Dan lees je: ‘Gelukkiggestorven’ of, ook leuk: ‘Haar stoel is leeg,haar stem is stil, eindelijk rust.” “Ik ben ooit samen met NelBen-


schopgeïnterviewd.Zij wasinhaar tijddebest verkopendedichter van Nederland en onder andereauteur vandie tekst ‘Rust nu maar uit,je hebt je strijdgestreden’,die je vaak in rouwadvertenties ziet. Dietekst eindigt met ‘Rust nu


maar uit,god heeft eenpunt gezet’. Ze waseen aardige, maar watwe- reldvreemde vrouwdie zichdedub- belzinnigheid vandie uitdrukking kennelijk niet had gerealiseerd.


oëzieis, zoals ik altijd zeg, het uitvloeisel vaneen groeistoornis die bijveel pubers voorkomt,maar bij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112
Produced with Yudu - www.yudu.com