search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: VAN ASSENDELFT FOTOGRAFIE


Door Margreet Welink


de boeren met een boerderijwinkel of andere vorm van huisverkoop. Zij kregen in korte tijd opvallend veel meer klanten over de vloer. Het andere verdienmodel dat zij hadden opgezet, wierp nu onverwacht extra vruchten af. Consumenten keken niet meer naar de prijs, iets wat anders altijd een sterke drijfveer is om iets wel of niet te kopen.


Die gebruikelijk hang naar goedkoop maakt het voor veel ondernemers lastig om buiten de gebaande paden te gaan. Ze willen wel maatschappelijker, groener, duur- zamer, diervriendelijker en lokaler werken, maar keer op keer blijkt dat consumenten er niet structureel voor willen betalen. Boeren vrezen daardoor dat een andere bedrijfsopzet niet rendabel te krijgen is. Toch gaat er in sommige van die andere activiteiten wel degelijk veel geld om. Met een totale jaaromzet van € 270 miljoen is boerderijverkoop de grootste neventak, er zijn bedrijven die er meer dan de helft van hun inkomen uithalen. Daarmee is niet gezegd dat huisverkoop altijd goud ople- vert. Voor de meeste bedrijven vormt huisverkoop vooral een fi nanciële plus op de hoofdtak. Het is maar de vraag of dat na de coronacrisis anders blijvend zal zijn. De kans is groot dat veel consumenten dan weer terugvallen op het gemak en de lage prijzen van de supermarkt.


Andere verdienmodellen nodig


Maar wat moet er dan gebeuren zodat boeren structureel een eerlijke prijs beuren? Daarvoor zijn andere verdien- modellen nodig, stelde minister Carola Schouten eind vorig jaar. Ze had er eerder al speciaal een werkgroep voor in het leven geroepen, de Taskforce Verdienvermo-


gen. Die richtte zich speciaal op kringlooplandbouw en hoe boeren daar een boterham mee zouden kunnen verdienen. Dat is belangrijk want je kunt niet groen doen als je rood staat, zo luidde de slogan.


Dat rood staan komt door de krappe marges en die zijn volgens de werkgroep weer te verklaren door het overheidsbeleid dat de afgelopen decennia vooral stuurde op effi - ciency, veel voor weinig, de zoge- naamde bulkproductie. Intussen stegen aan alle kanten de kosten en om die stijging bij te kun- nen benen, richtten de meeste boeren zich, gestimuleerd door banken, accountants en andere agribusiness, tot verdere schaal- vergroting: nóg meer produceren voor nóg minder om onder aan de streep niet eens zoveel meer over te houden.


Bal niet alleen bij boeren


Dit proces kan niet zo doorgaan, concludeerde het eindrapport van de Taskforce. Het moet anders. Maar de cirkel doorbreken, is makkelijker gezegd dan gedaan en de bal ligt niet alleen bij de boeren. Ook andere keten- partijen, fi nanciers, overheid en consumenten moeten ‘hun verantwoordelijkheid nemen’, zo staat vermeld. Ie- deréén moet aan het eind van de dag de aarde een beetje beter achterlaten dan aan het begin, luidt het advies, maar om dat voor elkaar te krijgen, zijn er wel voorwaar-


Boerderijverkoop


grootste neventak, omzet € 270 miljoen per jaar


Marcel Berkvens wil minder af ankelijk zijn van de bulk- markt en meer waardering krijgen voor zijn produc- ten. Met met vier collega-varkens- houders startte hij Eigezwijns. Ze maken onder meer semi-vegetarische worstjes.


26 PAG


BOERDERIJ 105 — no. 28 (7 april 2020)


23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124